Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Người trình bày: TS Lê Văn Luyện CN khoa Kế toán - Kiểm toán

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Người trình bày: TS Lê Văn Luyện CN khoa Kế toán - Kiểm toán"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Người trình bày: TS Lê Văn Luyện CN khoa Kế toán - Kiểm toán
Lý thuyết kiểm toán Người trình bày: TS Lê Văn Luyện CN khoa Kế toán - Kiểm toán

2 Kết cấu chương trình Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

3 Chương 1 Tổng quan về kiểm toán
Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán Bản chất của kiểm toán Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán Các loại hình tổ chức kiểm toán Kiểm toán viên Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập Chuẩn mực kiểm toán Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

4 I- Vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán

5 1- Vai trò của kiểm toán Nhu cầu về thông tin tin cậy
Làm thế nào để biết thông tin có tin cậy hay không? Căn cứ để xác định độ tin cậy của thông tin Vai trò của kiểm toán

6 2- Lịch sử hình thành và phát triển
Kiểm toán - “Audit” gốc từ tiếng la tinh “Audire”, nghĩa là “Nghe”, là hoạt động đã có từ rất lâu. Kiểm tóan thời kỳ cổ đại Kiểm toán thời kỳ trung đại và cận hiện đại Kiểm toán thời kỳ cách mạng công nghiệp Kiểm toán đầu thế kỷ XX đến nay

7 Quá trình hình thành => Sự hình thành của kiểm toán do có sự tách rời giữa quyền sở hữu và chức năng quản lý; sự ra đời của công ty cổ phần, thị trường chứng khoán phát triển => nhu cầu giải quyết các mâu thuẫn giữa người cung cấp và người sử dụng thông tin => KTĐL đã ra đời &PT.

8 Quá trình hình thành… Hình thành từ chức năng tự kiểm tra kế toán
Sự ra đời của kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ.

9 Sự hình thành và phát triển của kiểm toán
- Phát triển từ chức năng tự kiểm tra của kế toán -> chức năng kiểm tra độc lập Từ kiểm toán chi tiết -> Kiểm toán tổng quát Nhu cầu trở thành một lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu Nhu cầu quản lý nhà nước và của nhà quản lý => Hình thành các tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ

10 II- Bản chất của kiểm toán
Kiểm toán là 1 quá trình tích luỹ (thu thập) và đánh giá bằng chứng về những thông tin có thể định lượng được của 1 thực thể kinh tế để xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Kiểm toán cần được thực hiện bởi một người độc lập và thành thạo.

11 Bản chất của kiểm toán T.Tin định lượng Người Bằng Người SD B. Cáo
Độc lập Thành thạo Bằng chứng B. Cáo K.toán Mức độ phù hợp Các tiêu chuẩn Kinh tế

12 2- Phân biệt giữa kiểm toán với kế toán - Kế toán - Kiểm toán

13 * Mối quan hệ kế toán - kiểm toán:
Ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp 4 1 Những người sử dụng thông tin: + ChÝnh Phñ + Nhµ qu¶n lý + Nhµ ®Çu t­ + Đối tác + Cổ đông….. 5 Chức năng kiểm toán Chức năng kế toán 2 3 Th«ng tin kÕ to¸n, tµi chÝnh

14 KÕ to¸n KiÓm to¸n ®éc lËp Ghi chÐp Duy trì KÕ to¸n C¸c b»ng chøng
X¸c ®Þnh tÝnh hîp lý cña c¸c BC B¸o c¸o tµi chÝnh C¸c nguyên t¾c kÕ to¸n ®­îc chÊp nhËn chung ChuÈn ĐÒ nghÞ c¸c ®iÒu chØnh cÇn thiÕt BCTC ®· kiÓm to¸n Những ng­êi Sö dông BC cña kiÓm to¸n viªn Ph¸t hành c¸c BC kiÓm to¸n bé phËn

15 III- Đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán
Đối tượng chung của kiểm toán chính là các thông tin có thể định lượng được của 1 tổ chức, 1 DN nào đó cần phải đánh giá và bày tỏ ý kiến nhận xét về tính trung thực, hợp lý của nó. Đối tượng cụ thể của kiểm toán phụ thuộc vào từng cuộc kiểm toán, từng loại hình kiểm toán, có thể là các thông tin tài chính (như các BCTC), hoặc thông tin phi tài chính.

16 Hay, kiểm toán thực hiện chức năng
2- Chức năng của kiểm toán: Là một ngành cung cấp dịch vụ đặc biệt, kiểm toán thực hiện chức năng: KIỂM TRA, XÁC NHẬN và BÀY TỎ Ý KIẾN về TÍNH TRUNG THỰC, HỢP LÝ của CÁC THÔNG TIN trước khi nó đến tay người sử dụng. Hay, kiểm toán thực hiện chức năng - KiÓm tra, thẩm ®Þnh - X¸c nhËn vµ gi¶i to¶ trách nhiệm - Tư vấn

17 3- Lợi ích kinh tế của kiểm toán
Dịch vụ kiểm toán được nhiều người quan tâm sử dụng như: các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận,… => Tại sao mọi người lại muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán? => Các quyết định ít sai lầm (rủi ro thấp) => Kiểm toán giúp giảm loại rủi ro gì?

18 => Lợi ích kinh tế của kiểm toán
Giảm hiểu rủi ro về thông tin Tăng cường độ tin cậy của thông tin kế toán Góp phần lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế, tài chính.

19 IV- Các loại hình kiểm toán
1. Phân loại theo chức năng, mục đích kiểm toán. Căn cứ theo chức năng kiểm toán, có thể chia công việc kiểm toán thành 3 loại: + Kiểm toán báo cáo tài chính + Kiểm toán hoạt động + Kiểm toán tuân thủ

20 a. Kiểm toán báo cáo tài chính (Audit of Financial Statements)
* Khái niệm: Kiểm toán báo cáo tài chính là việc xác định xem toàn bộ báo cáo tài chính của một đơn vị đã công bố có phù hợp với các tiêu chuẩn đã được chỉ ra hay không. Hay là việc kiểm tra và bày tỏ ý kiến nhận xét về tính trung thực, hợp lý của các báo cáo tài chính của 1 đơn vị. Báo cáo tài chính của đơn vị, bao gồm: + Bảng Cân đối kế toán (balance sheet) + Báo cáo kết quả kinh doanh (income statement) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (statement of cash flows) + Thuyết minh các báo cáo tài chính (accompanying footnotes) Ngoài ra, là các báo cáo, tài liệu, số liệu kế toán

21 Kiểm toán báo cáo tài chính
* Đối tượng kiểm toán: Là các báo cáo, tài liệu kế toán: BCTC, BC quyết toán, BC kế tóan, tài liệu, sổ sách kế toán,... * Chuẩn mực dùng để đánh giá: Kiểm toán báo cáo tài chính Trước hết là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận phổ biến (GAAP), lấy các chuẩn mực kế toán hay chế độ kế toán hiện hành làm thước đo chủ yếu. * Chủ thể tiến hành: Kiểm toán báo cáo tài chính thường được thực hiện bởi các kiểm toán từ bên ngoài (KT độc lập & kiểm toán nhà nước), chủ yếu là kiểm toán độc lập. * Kết quả: Để phục vụ cho những người quan tâm tới BCTC của đơn vị (bên thứ 3) – các cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư, các TCTD, các nhà cung cấp (chủ nợ),…

22 b. Kiểm toán hoạt động (Opperational Audit).
- K/niệm: Kiểm toán hoạt động là quá trình kiểm tra và đánh giá về hiệu quả và và tính hiệu lực của một hoạt động để từ đó đề xuất phương án cải tiến. Hay Kiểm toán hoạt động là sự xem xét lại (review) các thủ tục và phương pháp hoạt động của bất kỳ một bộ phận nào trong một tổ chức, nhằm mục đích đánh giá về hiệu quả (efficciency) và hiệu lực (effectiveness) để từ đó đề xuất phương án cải thiện VD: Đánh giá hiệu quả và tính chính xác về tính lương của một hệ thống chương trình máy vi tính mới cài đặt

23 Kiểm toán hoạt động * Đối tượng: Có thể bao gồm:
Rà soát lại hệ thống kế toán và các qui chế kiểm soát nội bộ để giám sát và tăng cường hiệu quả của hệ thống này. Kiểm tra việc huy động, phân phối, sử dụng các nguồn lực, như: nhân, tài, vật lực, thông tin... Kiểm tra tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối và sử dụng thu nhập, bảo toàn và phát triển vốn... Kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả hoạt động của từng bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả của một qui trình sản xuất …

24 Kiểm toán hoạt động * Tiêu chuẩn đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá được xác định tuỳ theo từng đối tượng cụ thể. => không có chuẩn mực chung và việc lựa chọn chuẩn mực thường mang tính chủ quan tuỳ theo nhận thức của kiểm toán viên. * Chủ thể tiến hành: Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ, nhưng cũng có thể do kiểm toán viên Nhà nước hay kiểm toán viên độc lập tiến hành. * Kết quả: Chủ yếu phục vụ cho lợi ích của chính bản thân đơn vị được kiểm toán.

25 c. Kiểm toán tuân thủ (Compliance/regulatory Audit)
- K/niệm: Là việc kiểm tra nhằm đánh giá mức độ chấp hành luật pháp, chính sách, chế độ quản lý, hay các văn bản, qui định nào đó của đơn vị. - Đối tượng: là việc tuân thủ pháp luật và các qui định hiện hành, có thể bao gồm: Luật pháp, chính sách, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý của Nhà nước, Nghị quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nội qui cơ quan. Các qui định về nguyên tắc qui trình nghiệp vụ, thủ tục quản lý của toàn bộ hay từng khâu công việc của từng bộ phận.

26 Kiểm toán tuân thủ ... - Tiêu chuẩn dùng để đánh giá: là các văn bản có liên quan, như: luật thuế, các văn bản pháp qui, các nội qui, chế độ, thể lệ... - Chủ thể tiến hành: Được thực hiện chủ yếu bởi kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên nhà nước hay kiểm toán viên độc lập. - Kết quả: Chủ yếu phục vụ cho các cấp thẩm quyền có liên quan, các nhà quản lý.

27 2. Phân loại theo chủ thể kiểm toán
+ Kiểm toán độc lập + Kiểm toán nhà nước + Kiểm toán nội bộ

28 2.1- Kiểm toán độc lập (Independent Audit)

29 Kiểm toán độc lập a. K/niệm:
Là hoạt động kiểm toán được tiến hành bởi các kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập. Họ chủ yếu thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính; ngoài ra và tuỳ theo yêu cầu của khách hàng KTĐC còn thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và cung cấp các dịch vụ tư vấn về kế toán, thuế, tài chính...

30 Kiểm toán độc lập... Do sự độc lập trong hoạt động nên kết quả kiểm toán của họ tạo được sự tin cậy đối với những người sử dụng thông tin, do đó KTĐL có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những người sử dụng báo cáo tài chính mà chủ yếu là các bên thứ 3 chỉ tin cậy vào những báo cáo đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.

31 Kiểm toán độc lập… b. Kiểm toán viên: là những người hoạt động chuyên nghiệp, có chuyên môn, có kỹ năng, có đủ các điều kiện để được cấp chứng chỉ KTV. c. Tính chất của cuộc kiểm toán: do kiểm toán độc lập tiến hành là mang tính tự nguyện trên cơ sở thư mời kiểm toán và hợp đồng kiểm toán đã ký kết giữa công ty kiểm toán với đơn vị mời kiểm toán. Do các công ty KTĐL là loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ nên tổ chức mời kiểm toán phải trả phí kiểm toán

32 Kiểm toán độc lập… d. Chuẩn mực nghề nghiệp: là hệ thống chuẩn mực kiểm toán của uỷ ban chuẩn mực kiểm toán quốc gia và quốc tế xây dựng, công bố. CMKT Việt Nam do Ủy ban Chuẩn mực thuộc Bộ Tài chính xây dựng và công bố, CMKT quốc tế do Uỷ ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế thuộc IFAC xây dựng và công bố. e. Đối tượng phục vụ của KTĐL: chủ yếu là những người sử dụng báo cáo tài chính (bên thứ 3), ngoài ra tuỳ theo yêu cầu của cơ quan NN hay của chủ DN mà đối tượng phục vụ là cơ quan QL NN hay thủ trưởng đơn vị.

33 Tổ chức và hoạt động của kiểm toán độc lập
f. Tổ chức: Các tổ chức KTĐL hiện nay xét về mặt quy mô và phạm vi hoạt động có thể là công ty kiểm toán quốc tế, công ty quốc gia, công ty điạ phương và khu vực, các công ty nhỏ. Xét về sở hữu có công ty đa quốc gia, công ty thuộc sở hữu NN, công ty cổ phần, công ty đối nhân, công ty tư nhân, văn phòng kiểm toán…. g. Các dịch vụ mà công ty KTĐL có thể cung ứng: - Dịch vụ kiểm tóan và xác nhận - Dịch vụ thuế - Dịch vụ kế toán - Dịch vụ tư vấn quản lý - Dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư - ….

34 2.2. Kiểm toán Nhà nước (State Audit)

35 a. Kh¸i niÖm vµ tæ chøc Khái niệm:
Là hoạt động kiểm toán do cơ quan kiểm toán Nhà nước (cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước độc lập) tiến hành. KTNN thường tiến hành kiểm toán tuân thủ kết hợp với kiểm toán BCTC, xem xét hiệu quả hoạt động, tình hình chấp hành các chính sách, luật lệ, chế độ quản lý kinh tế của các đơn vị có sử dụng vốn, kinh phí, tài sản của nhà nước.

36 Tæ chøc Cơ quan kiểm toán nhà nước là một tổ chức trong bộ máy quản lý của nhà nước. Kiểm toán viên nhà nước là các viên chức nhà nước. Về mặt tổ chức: Kiểm toán Nhà nước có thể trực thuộc Chính phủ, Quốc hội hoặc Toà án. KTNN Việt nam do Quốc hội thành lập

37 b. Chøc năng vµ đối tượng Chức năng của KTNN: Kiểm toán BCTC, KT tuân thủ, KT hoạt động đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước. Hoạt động của KTNN: Kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Đối tượng trực tiếp và thường xuyên của KTNN: là các tổ chức, cá nhân và các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước Mục đích của KTNN Việt Nam

38 c. Nguyên tắc và chuẩn mực của KTNN
- Nguyên tắc: Theo luật KTNN Việt Nam + Chỉ tuân theo pháp luật + Trung thực, khách quan - Chuẩn mực: + CM quốc tế: Do tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) xây dựng và công bố. + CM quốc gia: Do thường vụ quốc hội quy định, Tổng KTNN xây dựng và ban hành.

39 d. Kiểm toán viên NN Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhà nước, do nhà nước trả lương -> đơn vị được kiểm toán không phải trả phí kiểm toán. Các chức danh kiểm toán NN - KTV cao cấp - KTV chính - KTV - KTV dự bị

40 e. Tính chất hoạt động của kiểm toán NN
Tính chất của cuộc kiểm toán là mang tính bắt buộc Báo cáo KT của KTNN là căn cứ để: - Quốc hội xem xét, quyết định dự toán NSNN, phân bổ NS TW, QĐ dự án & công trìnhquan trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn NSNN. Xem xét phê chuẩn quyết toán NSNN, giám sát thực hiện NSNN, CS tài chính, chính sách tiền tệ quốc gia… - Chính phủ & cơ quan QLNN sử dụng trong quản lý NN

41 Báo cáo KT của KTNN là căn cứ:
- Hội đồng ND xem xét dự toán, phân bổ, giám sát thực hiện và quyết toán NS địa phương - Toà án và các cơ quan luật pháp sử dụng để xử lý các hành vi vi phạm PL về kinh tế, tài chính - ĐV được kiểm toán thực hiện các biện pháp khắc phục các sai phạm, yếu kém trong hoạt động do KTNN phát hiện và kiến nghị

42 f. Các hoạt động kiểm toán NN
Kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán hoạt động Tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam

43 2.3- Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)

44 Kiểm toán nội bộ Khái niệm Vai trò của KTNB trong DN
Tính độc lập của KTNB Mục tiêu của KTNB Nhiệm vụ của KTNB Tổ chức KTNB Đối tượng phục vụ của KTNB Nội dung KTNB thực hiện

45 KiÓm to¸n lµ gì?

46 Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về những thông tin có thể định lượng của một tổ chức, nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp của những thông tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập; kiểm toán còn đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực, các hoạt động; hiệu lực của các chính sách và quyết định quản lý.

47 V- Chuẩn mực kiểm toán (Standards on Auditing)

48 1- Khái niệm: Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán. Hiểu theo nghĩa rộng, chuẩn mực kiểm toán bao gồm cả những hướng dẫn, những giải thích về các nguyên tắc cơ bản để các kiểm toán viên có thể áp dụng trong thực tế, để đo lường và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán.

49 IFAC IASC ISA= International Standards on Auditing MoF
VSA= Vietnamese Standards on Auditing

50 2- Khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế
ChuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ (International Standard on Auditing – ISA) do Uû ban x©y dùng CM kiÓm to¸n thuéc Liªn ®oµn kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) x©y dùng vµ c«ng bè (chñ yÕu cã liªn quan ®Õn kiÓm to¸n BCTC). Trong ®ã cã 10 chuÈn mùc quan träng ®­îc chÊp nhËn phæ biÕn vµ ®­îc chia lµm 3 ph©n hÖ:

51 Khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế
- Ph©n hÖ 1: gåm 3 chuÈn mùc chung cã liªn quan ®Õn c¸c tiªu chuÈn (yªu cÇu ®èi víi kiÓm to¸n viªn) - Ph©n hÖ 2: gåm 3 chuÈn mùc vÒ thùc hµnh kiÓm to¸n (lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, tìm hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, b»ng chøng kiÓm to¸n) - Ph©n hÖ 3: Gåm 4 chuÈn mùc cã liªn quan ®Õn lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n

52 Reporting results Generally Accepted Auditing Standards General
qualifications and conduct Field Work performance of the audit Reporting results - Wether statements were prepare with GAAP Circumstances when GAAP not consistently followed Adequacy of informative disclosures Expression of opinion on financial statements as a whole - Adequate training & proficiency - Independence of the mental attitude - Due professional care - Proper planning and supervision - Sufficient understanding of the internal control structure competent evidence

53 3. Khái quát Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã ban hành
Đợt 1 ban hành 04 chuẩn mực: 1. Chuẩn mực số 200 : Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Chuẩn mực số 210 : Hợp đồng kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 230 : Hồ sơ kiểm toán; 4. Chuẩn mực số 700 : Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. Đợt 2 ban hành 06 chuẩn mực: 5. Chuẩn mực số 250 : Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính; 6. Chuẩn mực số 310 : Hiểu biết về tình hình kinh doanh; 7. Chuẩn mực số 500 : Bằng chứng kiểm toán; 8. Chuẩn mực số 510 : Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính 9. Chuẩn mực số 520 : Quy trình phân tích; 10. Chuẩn mực số 580 : Giải trình của Giám đốc.

54 Đợt 3 ban hành 06 chuẩn mực: 11. Chuẩn mực số 240 : Gian lận và sai sót; 12. Chuẩn mực số 300 : Lập kế hoạch kiểm toán; 13. Chuẩn mực số 400 : Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; 14. Chuẩn mực số 530 : Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác; 15. Chuẩn mực số 540 : Kiểm toán các ước tính kế toán; 16. Chuẩn mực số 610 : Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ. Đợt 4 ban hành 05 chuẩn mực: 17. Chuẩn mực số 220 : Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán; 18. Chuẩn mực số 320 : Tính trọng yếu trong kiểm toán; 19. Chuẩn mực số 501 : Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt; 20. Chuẩn mực số 560 : Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính; 21. Chuẩn mực số 600 : Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác.

55 Đợt 5 ban hành 06 chuẩn mực: 22. Chuẩn mực số 401 : Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học; 23. Chuẩn mực số 550 : Các bên liên quan; 24. Chuẩn mực số 570 : Hoạt động liên tục; 25. Chuẩn mực số 800 : Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt ; 26. Chuẩn mực số 910 : Công tác soát xét báo cáo tài chính; 27. Chuẩn mực số 920 : Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước. Đợt 6 ban hành 06 chuẩn mực: 28. Chuẩn mực 402 : Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài 29. Chuẩn mực 620 : Sử dụng tư liệu của chuyên gia 30. Chuẩn mực 710 : Thông tin có tính so sánh 31. Chuẩn mực 720 : Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm toán 32. Chuẩn mực 930 : Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 33. Chuẩn mực 1000 : Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

56 35. Chuẩn mực 330: Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro;
Đợt 7 ban hành 04 chuẩn mực: 34. Chuẩn mực 260: Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; 35. Chuẩn mực 330: Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro; 36. Chuẩn mực 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài; 37. Chuẩn mực 545: Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý.

57 VI- Kiểm toán viên

58 Kiểm toán viên 1- Kiểm toán viên là những người được đào tạo để có đủ trình độ chuyên môn, độc lập và có đạo đức nghề nghiệp được cấp chứng chỉ KTV. - KTV trong tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp - KiÓm to¸n viªn trong kiÓm to¸n néi bé - KiÓm to¸n viªn thuéc KiÓm to¸n nhµ n­íc

59 Kiểm toán viên 2- Yêu cầu (tiêu chuẩn) của KTV:
2.1 Theo IFAC và ISA, các kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau: a. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn: KTV là những người có khả năng và kỹ năng nghề nghiệp. - Phải trải qua đào tạo: Tốt nghiệp đại học về kế toán tài chính, - Trải qua một thời gian thực tế và có kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán, tài chính

60 Về trình độ chuyên môn (tiếp)
- Phải được đào tạo và tự đào tạo thường xuyên để duy trì trình độ chuyên môn - Trải qua kỳ thi tuyển KTV cấp nhà nước và được cấp chứng chỉ kiểm toán viên

61 Yêu cầu với KTV b. Yêu cầu về tính độc lập:
KTV phải có tính độc lập về kinh tế và tư tưởng đối với đơn vị mà mình kiểm toán - Về kinh tế, không có các quan hệ kinh tế hay hưởng lợi về kinh tế từ đối tượng kiểm toán ngoại trừ phí kiểm toán đã ghi trên hợp đồng KT - Về tư tưởng, không kiểm toán ở những đơn vị mà KTV có quan hệ nhân thân (bố mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột)

62 Yêu cầu về tính độc lập (tiếp)
- Độc lập trong lập kế hoạch, tiến hành KT và lập báo cáo kiểm toán - Nếu có những yếu tố làm giảm tính độc lập khi kiểm toán thì KTV phải tìm cách loại trừ, nếu không loại trừ được thì phải nêu trong báo cáo kiểm toán

63 Yêu cầu với KTV c. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp
- Tính trung thực, khách quan - Tính bí mật - Tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực nghề nghiệp

64 2.2 Tiêu chuẩn đối với KTV Việt Nam
Trong nghị định 07 và Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Độc lập Chính trực Khách quan Năng lực chuyên môn và tính thận trọng Tính bảo mật Tư cách nghề nghiệp Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn.

65 VII- Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin

66 Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin
Ảnh hưởng của môi trường tin học Yêu cầu đối với KTV Yêu cầu khi lập KH kiểm toán Đánh giá rủi ro và ICS Yêu cầu đối với phương pháp và thủ tục kiểm toán

67 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Internal Control System- ICS)
Chương 2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Internal Control System- ICS) Khái niệm và mục tiêu,nhiệm vụ của HTKSNB Các bộ phận cấu thành của HTKSNB Những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB Những hạn chế vốn có của HTKSNB Nghiên cứu, đánh giá HTKSNB của kiểm toán viên

68 1- Khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ của HT KSNB
1.2 Mục tiêu của ICS 1.3 Nhiệm vụ

69 ®Æt vÊn ®Ò Môc tiªu qu¶n lý ®iÒu hµnh mét doanh nghiÖp?
Ng­êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp cÇn biÕt những gì trong doanh nghiÖp cña mình? Ng­êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp cần làm gì để đạt được những điều đó?

70 X©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch qu¶n lý, ®iÒu hµnh
X©y dùng bé m¸y tæ chøc c¸c phßng ban Ph©n c«ng chøc năng, nhiÖm vô cho tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n Quy định các thủ tục kỹ thuật nghiệp vụ Xác lập hệ thống thông tin, báo cáo Quy định chức năng kiểm soát từ bên trong và kiểm soát độc lập

71 Khái niệm (1) Hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ những chính sách và thủ tục kiểm soát do Ban Giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả của các hoạt động trong khả năng có thể. (IAS 400)

72 Khái niệm (tiếp) (2) Theo (COSO): Kiểm soát nội bộ là 1 qui trình chịu ảnh hưởng bởi Hội đồng Quản trị, các nhà quản lý và các nhân viên khác của 1 tổ chức, được thiết kế để cung cấp sự đảm bảo hợp lý trong việc thực hiện các mục tiêu mà Hội đồng quản trị, các nhà quản lý mong muốn là: + Hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động + Tính chất đáng tin cậy của các báo cáo tài chính + Sự tuân thủ các luật lệ và qui định hiện hành

73 ICS không chỉ là một thủ tục hay một chính sách được thực hiện ở một vài thời điểm nhất định mà được vận hành liên tục ở tất cả mọi cấp độ trong DN. HĐQT và các nhà quản trị cấp cao chịu trách nhiệm cho việc thiết lập một văn hóa phù hợp nhằm hỗ trợ cho quy trình KSNB hiệu quả, giám sát tính hiệu quả của hệ thống này một cách liên tục. Tất cả các thành viên của tổ chức đều tham gia vào quy trình này.

74 Tr¸ch nhiÖm cña nhµ qu¶n lý
Nhµ qu¶n lý ph¶i thiÕt lËp vµ duy trì viÖc kiÓm so¸t toàn diện ®¬n vÞ mình Chịu tr¸ch nhiệm trong việc trình bày BCTC phï hợp với c¸c nguyªn tắc và chuẩn mực kế to¸n chung. CÇn ph¶i ph¸t triÓn mét c¬ cÊu KS ®Ó ®¶m b¶o ë møc ®é hîp lý (nh­ng kh«ng tuyÖt đèi) r»ng BCTC ®­îc trình bµy hîp lý Khi ph¸t triÓn c¬ cÊu KS, nhµ qu¶n lý cÇn c©n nh¾c giữa lîi Ých vµ chi phÝ cña viÖc kiÓm so¸t

75 1.2 Mục tiêu của Hệ thống KSNB
Mục tiêu kết quả hoạt động: Hiệu quả và hiệu năng của các hoạt động Mục tiêu thông tin: Độ tin cậy, tính hoàn thiện và cập nhật của các thông tin tài chính và quản lý Mục tiêu tuân thủ: Sự tuân thủ pháp luật và quy định

76 Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)
Mục tiêu kết quả hoạt động: Hiệu quả và hiệu năng hoạt động Sử dụng có hiệu quả các tài sản và các nguồn lực khác Hạn chế rủi ro Đảm bảo sự phối hợp, làm việc của toàn bộ nhân viên để đạt được mục tiêu của DN với hiệu năng và sự nhất quán. Tránh được các chi phí không đáng có/ việc đặt các lợi ích khác (của nhân viên, của khách hàng...) lên trên lợi ích của DN.

77 Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)
Mục tiêu thông tin: Độ tin cậy, tính hoàn thiện và cập nhật của thông tin tài chính và TT quản lý Các báo cáo cần thiết được lập đúng hạn và đáng tin cậy để ra quyết định trong nội bộ DN Thông tin gửi đến Ban GĐ, HĐQT, các cổ đông và các cơ quan quản lý phải có chất lượng và tính nhất quán BCTC và các báo cáo quản lý khác được trình bày một cách hợp lý và dựa trên các chÝnh s¸ch kế toán đã được xác định rõ ràng

78 Mục tiêu của Hệ thống KSNB (tiếp)
Mục tiêu tuân thủ: Sự tuân thủ pháp luật và quy định. Đảm bảo mọi hoạt động của DN đều tuân thủ: Các luật và quy định của NN Các yêu cầu quản lý Các chính sách và quy trình nghiệp vụ của DN.

79 1.3 Nhiệm vụ của ICS: - Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các sai phạm trong hệ thống xử lý nghiệp vụ - Bảo vệ đơn vị trước những thất thoát có thể tránh - Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh

80 2. Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ

81 Control Environment I.C.S Accounting System Control Procedures

82 2.1. Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ những nhân tố có ảnh hưởng đến quá trình thiết kế, sự vận hành và tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ, trong đó, nhân tố chủ yếu là nhận thức và hành động của các nhà quản lý đơn vị

83 Một số nhân tố chính thuộc về môi trường kiểm soát
(1). Trình độ, ý thức, nhận thức, đạo đức, triết lý, phong cách điều hành của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị (2). Cơ cấu tổ chức của đơn vị (3). Đội ngũ nhân sự (4). Kế hoạch và dự toán (5). Kiểm toán nội bộ (6). Các phương pháp truyền đạt sự phân công quyền hạn (7). Các yếu tố bên ngoài => Ảnh hưởng của môi trường KS đến hiệu quả của ICS

84 2.2 Hệ thống kế toán: Thông qua việc ghi chép, tính toán, phân loại các nghiệp vụ, vào sổ sách, tổng hợp và lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, hệ thống kế toán không những cung cấp những thông tin cần thiết cho quá trình quản lý, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các mặt hoạt động của đơn vị, nên nó là một bộ phận quan trọng của Kiểm soát nội bộ.

85 Các yêu cầu của hệ thống kế toán:
- Tính trung thực (Validity) - Sự phê chuẩn (Authorization) - Tính đầy đủ (Completeness) - Sự đánh giá (Valuation) - Sự phân loại (Classification) - Kịp thời (Timline) - Chuyển sổ và tổng hợp chính xác (Posting & summarization)

86 2.3 Các thể thức kiểm soát * Khái niệm: “Là những chính sách, thủ tục giúp cho việc thực hiện các chỉ đạo của người quản lý. Nó đảm bảo các hoạt động cần thiết để quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp“.

87 Ví dụ về các thể thức kiểm soát
Rất đa dạng, có thể bao gồm: + Kiểm tra, so sánh, phê duyệt các số liệu, tài liệu + Kiểm soát sự chính xác của các số liệu kế toán + Kiểm tra sự phê duyệt các chứng từ kế toán + Đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài + ….

88 3. Những vấn đề cần chú ý khi thiết kế Hệ thống kiểm soát nội bộ
(Các nguyên tắc)

89 Nguyên tắc toàn diện Nguyên tắc “4 mắt” Nguyên tắc cân nhắc Lợi ích – Chi phí Nguyên tắc phân công phân nhiệm Phân chia trách nhiệm thích hợp (nguyên tắc bất kiêm nhiệm) Các thủ tục phê chuẩn đúng đắn Chứng từ và sổ sách đầy đủ Bảo vệ tài sản vật chất và sổ sách Kiểm tra độc lập Phân tích rà soát

90 5 yếu tố cơ bản của HTKSNB Giám sát của Ban lãnh đạo và văn hóa DN
Nhận biết và đánh giá rủi ro Các hoạt động kiểm soát và phân nhiệm Thông tin và trao đổi thông tin Giám sát hoạt động và sửa sai

91 5 yếu tố cơ bản đó đã được Ủy ban Basel về giám sát hoạt động Ngân hàng cụ thể hóa thành các nguyên tắc cơ bản trong tài liệu hướng dẫn của mình về: Hệ thống Kiểm soát nội bộ của NHTM

92 4. Những hạn chế vốn có của kiểm soát nội bộ

93 4. Những hạn chế vốn có của kiểm soát nội bộ
Hạn chế vốn có của ICS xuất phát từ những nguyên nhân sau: 1/ Yêu cầu của nhà quản lý là những chi phí cho kiểm tra phải hiệu quả, nghĩa là phải ít hơn tổn thất do những sai phạm gây ra. 2/ Hầu hết các biện pháp kiểm tra đều tập trung vào các sai phạm dự kiến, vì thế thường bỏ qua các sai phạm đột xuất hay bất thường

94 Những hạn chế vốn có... 3/ Sai phạm của nhân viên xảy ra do thiếu thận trọng, sai lầm trong xét đoán, hoặc hiểu sai hướng dẫn của cấp trên 4/ Việc kiểm tra có thể bị vô hiệu hoá do thông đồng với bên ngoài hoặc giữa các nhân viên trong doanh nghiệp 5/ Các thủ tục kiểm soát có thể không còn phù hợp do điều kiện thực tế đã thay đổi ...

95 5. Nghiên cứu, đánh giá ICS của kiểm toán viên

96 T¹i sao kiÓm to¸n viªn ph¶i nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ ICS?
иnh gi¸ ICS lµ ®¸nh gi¸ những gì? иnh gi¸ nh­ thÕ nµo?

97 a. Sự cần thiết KTV ph¶i nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ ICS
Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ của ICS Xuất phát từ yêu cầu của kiểm toán Xuất phát từ những giới hạn của cuộc kiểm toán => Từ đánh giá ICS sẽ xác định được phạm vi quy mô kiểm toán hợp lý, mức độ tiến hành các thử nghiệm cơ bản, quy mô và mức độ mẫu KT

98 Sự cần thiết…. Nghiªn cøu c¬ cÊu KSNB cña kh¸ch hµng vµ ®¸nh gi¸ rñi ro KS lµ nhiÖm vô quan träng cña Auditors. Lµ mét trong những chuÈn mùc chung cña kiÓm to¸n. “Auditor cÇn ®¹t ®­îc sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¬ cÊu KSNB ®Ó lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ x¸c ®Þnh b¶n chÊt, thêi hiÖu vµ ph¹m vi c¸c thö nghiÖm cÇn tiÕn hµnh”

99 Sự cần thiết…. Sù quan t©m cña KTV khi kiÓm to¸n BCTC:
- TÝnh tin cËy cña qu¸ trình ghi chÐp tµi chÝnh: vì chóng ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC và c¸c dẫn liệu (gi¶i trình) cã liªn quan => ¶nh h­ëng tíi môc tiªu xem xÐt cña KTV. - Sù nhÊn m¹nh kiÓm so¸t trªn c¸c giao dÞch: Tr­íc hÕt KTV cÇn nhÊn m¹nh vµo viÖc KS c¸c giao dÞch h¬n lµ sè d­ c¸c tµi kho¶n. ĐÇu ra của kế to¸n phụ thuộc rất nặng vào tÝnh chÝnh x¸c của th«ng tin đầu vào và qu¸ trình xử lý kÕ to¸n (c¸c giao dÞch)

100 b. Đánh giá ICS Đánh giá độ tin cậy (hiệu quả) của ICS => Mức độ rủi ro kiểm soát, khả năng phát hiện và ngăn chặn những sai phạm - Đánh giá môi trường kiểm soát - Đánh giá hệ thống kế toán - Đánh giá các thủ tục, thể thức và các chốt kiểm soát => Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thông, các chốt kiểm soát còn yếu, còn thiếu

101 c.Các bước NC, đánh giá ICS
Tìm hiểu về đơn vị Xem xét các văn bản Đánh giá môi trường kiểm soát Đánh giá hệ thông kế toán Đánh giá các thủ tục kiểm soát Dự kiến mức độ CR Thiết kế các thử nghiệm KS Tiến hành các thử nghiệm KS Đánh giá mức độ CR Tiến hành các thử nghiệm KS bổ sung Kết luận

102 Ch­¬ng 3- Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
1. Cơ sở dẫn liệu (Assertion) 2. Sai sót và gian lận (Error and Fraud) 3. Trọng yếu (materiality) 4. Rủi ro kiểm toán (Auditing Risk) 5. Bằng chứng kiểm toán (Audit Evidence) 6. Tính hoạt động liên tục

103 1. Cơ sở dẫn liệu (AssertionS)
1.1. K/niệm: + Là những giải trình của các nhà quản lý để chứng minh về các khoản mục được trình bày trên báo cáo tài chính. + Cơ sở dẫn liệu được hình thành xuất phát từ trách nhiệm của các nhà quản lý đối với việc thiết lập, trình bày và công bố các báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành.

104 Cơ sở dẫn liệu Hay : Cơ sở dẫn liệu của BCTC là sự khẳng định một cách công khai hoặc ngầm định của ban quản lý về sự trình bày của các bộ phận trên BCTC.

105 b. Các yêu cầu của cơ sở dẫn liệu
- Hiện hữu (Existence) - Quyền và nghĩa vụ (Rights and Obligations) - Chính xác (Accuracy) - Đánh giá (Valuation) - Đầy đủ (Completeness) - Trình bày và thuyết minh (Presentation and Disclosure)

106 1.2. Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán
- KTV phải thu thập được bằng chứng kiểm toán cho từng CSDL của các khoản mục trên BCTC. Ví dụ: Khi kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho, KTV phải thu thập được đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng khoản mục hàng tồn kho trên BCTC là có thực, đã được phản ánh đầy đủ, đã được đánh giá đúng, phân loại phù hợp với các chuẩn mực, nguyên tắc kế toán.

107 Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán
- Bằng chứng kiểm toán liên quan đến một CSDL không thể bù đắp cho việc thiếu bckt liên quan đến một csdl khác. Ví dụ Sự hiện hữu (E) của hàng tồn kho và Giá trị (V) của hàng tồn kho. - Các thử nghiệm có thể cung cấp bckt cho nhiều csdl cùng một lúc. Ví dụ: kiểm tra việc thu hồi các khoản phải thu có thể cung cấp bằng chứng cho sự hiện hữu và cho giá trị của các khoản phải thu đó.

108 2. Gian lận và sai sót (Fraud and Error)
2.1 Gian lận (Fraud) * Khái niệm: Là những hành vi chủ ý lừa dối có liên quan đến việc tham ô, biển thủ tài sản hoặc xuyên tạc các thông tin tài chính hoặc giấu giếm tài sản.

109 * Biểu hiện của gian lận + Giả mạo chứng từ, sửa chữa hoặc xử lý chứng từ theo ý kiến chủ quan + Giấu giếm thông tin, tài liệu + Ghi chép các nghiệp vụ không có thật + Cố ý áp dụng sai chế độ tài chính kế toán + Xảy ra lặp đi lặp lại + Gắn với một lợi ích kinh tế nào đó: ăn cắp, làm giả chứng từ; giấu diếm các khoản nợ xấu

110 2.2. Sai sót (Error) * Khái niệm:
Là những lỗi không cố ý nhưng làm ảnh hưởng đến hệ thống thông tin và báo cáo tài chính. * Biểu hiện: + Lỗi về tính toán số học hay ghi chép sai + Bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc + áp dụng sai chế độ kế toán, tài chính nhưng không cố ý

111 2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót
* Các nhân tố bên trong: + Hiệu quả của ICS + Trình độ và đạo đức của các nhà quản lý + Trình độ và ý thức của nhân viên + Cơ cấu tổ chức bộ máy + Tính chất của ngành nghề và đơn vị

112 Các nhân tố bên trong (tiếp)
+ Đặc tính của tài sản + Thiếu sót của hệ thống kế toán và KSNB + Lương của cán bộ nhân viên…

113 - Chiến lược KD và sức ép bất thường lên doanh nghiệp:
* Các nhân tố bên ngoài: - Chiến lược KD và sức ép bất thường lên doanh nghiệp: + Khách hàng đầu ra + Nguồn cung cấp đầu vào +Yêu cầu về thành tích + Yêu cầu về thời gian

114 Các nhân tố bên ngoài (tiếp)
- Chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, nhiều điểm yếu, nhiều kẽ hở - Các biến động kinh tế vĩ mô: lạm phát, lãi suất, tỷ giá… - Đối thủ cạnh tranh - Tăng trưởng kinh tế + Môi trường kỹ thuật công nghệ + Khi doanh nghiệp nhảy sang kinh doanh 1 lĩnh vực mới

115 3. Trọng yếu (Materiality)
3.1 Khái niệm trọng yếu Chỉ có thể và có trách nhiệm bày tỏ ý kiến về tính Trung thực & Hợp lý Bày tỏ ý kiến về tính Chính xác và Đầy đủ KTV “Trung thực và hợp lý” (True & Fair) nghĩa là: + BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành, và + Trên báo cáo tài chính không có các sai phạm lớn làm bóp méo bản chất của BCTC.

116 “Trọng yếu là một khái niệm để chỉ tầm cỡ, bản chất của sai phạm (kể cả bỏ sót) thông tin tài chính [hoặc là đơn lẻ hoặc là từng nhóm] mà trong bối cảnh cụ thể nếu dựa vào các thông tin này để nhận xét thì sẽ không chính xác hoặc sẽ đưa đến những kết luận sai lầm”. (ISA 320 ) => Trọng yếu là ngưỡng (giới hạn) mà theo kiểm toán viên, nếu trên BCTC có các sai phạm lớn hơn ngưỡng đó thì sai phạm sẽ “bóp méo” bản chất của BCTC.

117 Trọng yếu…. Nói cách khác, thông tin được coi là trọng yếu nếu việc bỏ sót hoặc sai sót của thông tin đó có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin được kiểm toán. Tính trọng yếu phụ thuộc vào mức độ quan trọng của khoản mục hay sai sót được đánh giá theo bối cảnh cụ thể tạo ra việc bỏ sót hay sai sót đó.

118 3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định tính trọng yếu:
- Đặc điểm của từng đơn vị và từng loại nghiệp vụ - Phụ thuộc vào yêu cầu của pháp luật và các quy định cụ thể - Việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của KTV

119 3.3. Vận dụng tính trọng yếu Trọng yếu là một trong những khái niệm quan trọng nhất, xuyên suốt quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch đến khâu hoàn tất và lập báo kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, KTV phải vận dụng tính trọng yếu như thế nào?

120 Vận dụng tính trọng yếu….
- Kiểm toán viên vận dụng tính trọng yếu qua 5 bước có quan hệ chặt chẽ với nhau sau đây (1). Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 2). Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận (3). Ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận (4). Ước tính sai số kết hợp của toàn báo cáo tài chính (5). So sánh ước tính sai số tổng hợp với sai số ước lượng ban đầu (hoặc ước lượng sai số đã được điều chỉnh lại)

121 (1). Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu (Planned Materiality - PM)
- Sự ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là lượng tối đa mà kiểm toán viên tin rằng ở trong mức đó, các BCTC có thể có những sai phạm nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới quan điểm và quyết định của người sử dụng thông tin. Việc xét đoán và ước lượng sơ bộ về tính trọng yếu là công việc xét đoán nghề nghiệp mang tính chủ quan của kiểm toán viên.

122 Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu…
Chú ý: + Tính trọng yếu là 1 khái niệm tương đối hơn là 1 khái niệm tuyệt đối + Tính 2 mặt của trọng yếu: Định lượng: Bao nhiêu là trọng yếu Định tính: Bản chất của việc xảy ra sai phạm

123 (2). Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận
Số ước tính ban đầu về tính trọng yếu (ở mức độ toàn bộ BCTC) được phân bổ cho từng bộ phận, khoản mục trên BCTC, hình thành mức độ trọng yếu cho từng bộ phận, khoản mục, gọi là TE (Tolerable Error) Cơ sở chủ yếu để phân bổ là: + Tính chất quan trọng của từng khoản mục trên BCTC + Kinh nghiệm của kiểm toán viên về sai sót của các khoản mục

124 (3). Ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận
Khi tiến hành kiểm toán từng khoản mục, bộ phận của BCTC, kiểm toán viên dựa vào những sai sót phát hiện được trong mẫu để ước tính sai sót của toàn bộ một khoản mục. Sai sót này gọi là sai sót dự kiến PE (projected error) Được dùng để so sánh với các TE nhằm quyết định chấp nhận hay không chấp nhận khoản mục đó hoặc phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán thích hợp.

125 (4). Ước tính sai số kết hợp của toàn báo cáo tài chính
Trên cơ sở sai sót dự kiến của từng khoản mục, bộ phận, KTV tổng hợp sai sót dự kiến của tất cả các khoản mục trên BCTC

126 (5). So sánh ước tính sai số tổng hợp với sai số ước lượng ban đầu (hoặc ước lượng sai số đã được điều chỉnh lại) Việc so sánh này sẽ cho phép đánh giá toàn bộ các sai sót trong các khoản mục có vượt quá giới hạn về mức trọng yếu chung của toàn bộ BCTC hay không. Kết hợp với việc so sánh sai sót dự kiến (PE) và TE (bước 3), KTV sẽ quyết định lập Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn bộ, chấp nhận từng phần hoặc ý kiến trái ngược đối với các BCTC đã được kiểm toán.

127 Tổng SSKH < PM, và PEi < TEi Chấp nhận toàn bộ Tổng SSKH < PM, và PEi > TEi Chấp nhận từng phần Tổng SSKH > PM Không chấp nhận

128 4. Rủi ro kiểm toán (Audit Risk - AR)
a. Khái niệm. Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà chuyên gia kiểm toán đưa ra ý kiến không xác đáng về các thông tin tài chính và đó là các sai phạm trọng yếu. (ISA 400) Ví dụ: + KTV đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ các thông tin được kiểm toán trong khi nó vẫn còn có các sai phạm trọng yếu, hoặc: + KTV đưa ra ý kiến không chấp nhận các thông tin được kiểm toán trong khi nó không có các sai phạm trọng yếu => Hậu quả: Người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh tế, qđ quản lý.. . sai

129 b. Ba loại rủi ro ảnh hưởng tới Rủi ro kiểm toán
Rủi ro tiền tàng (Inherent Risk) Rủi ro kiểm soát (Control Risk) Rủi ro phát hiện (Detection Risk)

130 * Rủi ro tiềm tàng: (Inherent risk - IR)
- Khái niệm: Là khả năng các thông tin được kiểm toán có chứa đựng những sai phạm (trọng yếu) khi tính riêng biệt hoặc khi tính gộp với các sai phạm khác, dù rằng có hay không có kiểm soát nội bộ. - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng: + Lĩnh vực hoạt động kinh doanh + Bản chất công việc kinh doanh và đặc điểm của đơn vị + Các nghiệp vụ kinh tế không thường xuyên + Qui mô tổng thể, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp + Qui mô số dư TK…

131 * Rủi ro kiểm soát (Control risk - CR)
- Khái niệm: Là rủi ro mà sai phạm (trọng yếu) trong các thông tin được kiểm toán khi tính riêng lẻ hay gộp với các sai phạm khác đã không được hệ thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa. - Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát: Hiệu quả của ICS ??? + Môi trường kiểm soát + Hệ thống kế toán + Vấn đề nhân sự + Vấn đề tổ chức: tổ chức chồng chéo, không khoa học + Các nghiệp vụ mới + Tính thích hợp, đầy đủ của các thủ tục, trình tự kiểm soát

132 * Rủi ro phát hiện: (Detection risk - DR)
- Khái niệm: Là rủi ro mà kiểm toán viên không phát hiện ra các sai phạm trọng yếu trong các thông tin được kiểm toán khi chúng nằm riêng biệt hay khi gộp với các sai phạm khác. - Các yếu tố ảnh hưởng đến DR: + Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm của KTV + Sự xét đoán của KTV về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát không chính xác, do đó đã áp dụng các phương pháp, phạm vi kiểm toán không thích hợp + Do sự gian lận: đặc biệt là sự gian lận có hệ thống từ BGĐ

133 * Mối quan hệ giữa các loại rủi ro:
Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là những rủi ro gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nó luôn tồn tại cho dù có tiến hành hoạt động kiểm toán hay không. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có ảnh hưởng tới rủi ro phát hiện và tới rủi ro kiểm toán. => Mối quan hệ này có thể được thể hiện thông qua Mô hình rủi ro kiểm toán và ma trận rủi ro phát hiện

134 Mô hình rủi ro kiểm toán AR = IR * CR * DR AR DR = IR * CR

135 - Ma trận rủi ro phát hiện:
Đánh giá của KTV về rủi ro tiềm tàng (IR) Cao Trung bình Thấp Cao Thấp nhất Thấp Trung bình Đánh giá của KTV về rủi ro kiểm soát (CR) Trung bình Thấp Trung bình Cao Thấp Trung bình Cao Cao nhất

136 5. Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)
5.1 Khái niệm & phân loại a. Khái niệm “Bằng chứng kiểm toán là những thông tin, tài liệu được kiểm toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho những ý kiến, nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán”. => Như vậy bằng chứng kiểm toán chính là cơ sở để chứng minh cho báo cáo kiểm toán, và thực chất của giai đoạn thực hiện kiểm toán là quá trình thu thập các bằng chứng kiểm toán.

137 b. Phân loại - Phân loại theo nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán: + Bằng chứng do đơn vị được kiểm toán cung cấp + Bằng chứng do bên ngoài cung cấp (có thể có liên quan hoặc không liên quan): đối thủ cạnh tranh, bạn hàng, đối tác của đơn vị được kiểm toán, những người khác… + Bằng chứng thu thập từ các nguồn thông tin đại chúng + Bằng chứng do kiểm toán viên tự tính toán - Phân loại theo hình thức biểu hiện: + Bằng chứng vật chất + Bằng chứng tài liệu + Bằng chứng lời nói

138 5.2. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán.
a. Tính thích hợp. (Competence) - Là khái niệm để chỉ chất lượng hay độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. - Các nhân tố ảnh hưởng tới tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán: + Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán + Dạng của bằng chứng kiểm toán + Hệ thống kiểm soát nội bộ

139 ---> Đủ “có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận chính xác”.
b. Tính đầy đủ (Sufficiency): - Là khái niệm chỉ số lượng của các bằng chững mà kiểm toán viên phải thu thập để dựa vào đó đưa ra ý kiến của mình. Bao nhiêu là đủ ??? ---> Đủ “có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận chính xác”. - Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự xét đoán của kiểm toán viên về tính đầy đủ: + Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán + Tính trọng yếu của thông tin được kiểm toán + Mức độ rủi ro của thông tin được kiểm toán

140 5.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
Để có thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp, kiểm toán viên thường áp dụng các kỹ thuật sau đây: 1- Kiểm tra đối chiếu 2- Quan sát 3- Xác nhận 4- Phỏng vấn 5- Tính toán 6- Phân tích

141 Kiểm tra vật chất Kiểm tra tài liệu
a. Kiểm tra đối chiếu Là việc KTV trực tiếp kiểm tra, đối chiếu xem xét các tài liệu, sổ sách kế toán và các tài sản hữu hình để kiểm tra tính đúng đắn của sổ sách kế toán và sự tồn tại, quyền sở hữu của các TS vật chất đó. Kiểm tra đối chiếu thường bao gồm 2 loại: Kiểm tra vật chất Kiểm tra tài liệu

142 * Kiểm tra vật chất (physical inspection):
- KTV trực tiếp tham gia kiểm kê hoặc chứng kiến kiểm kê tài sản thực tế về hàng hoá, vật tư tồn kho, máy móc thiết bị, tiền mặt tồn quĩ…. Sau đó đối chiếu với sổ sách kế toán để đánh giá. - Cung cấp bằng chứng vật chất => có độ tin cậy cao, + Nhược điểm: Chỉ cho biết về sự hiện hữu của các tài sản mà không cho biết về: Quyền sở hữu và Giá trị của chúng. => Vì vậy kiểm kê vật chất phải đi kèm với các bằng chững khác để xác định quyền sở hữu và giá trị của các tài sản.

143 * Kiểm tra tài liệu (Documentary Inspection):
- Là xem xét, đối chiếu các tài liệu, văn bản, sổ sách, bao gồm: + Chứng từ với sổ kế toán + Sổ kế toán với báo cáo kế toán + Các báo cáo kế toán với nhau + Đối chiếu kỳ này với kỳ trước…

144 b. Quan sát. - Là việc KTV xem xét, chứng kiến tận mắt các quá trình xử lý nghiệp vụ do các cán bộ đơn vị thực hiện -> xem qui định về qui trình nghiệp vụ có được tuân thủ. “Thử nghiệm kiểm soát” - Ưu: các bằng chứng thu thập được là các bằng chứng trực tiếp, khách quan, đáng tin cậy - Nhược: Bằng chứng mang tính thời điểm, nhất thời, không khẳng định được sự việc luôn xảy ra như vậy.

145 c. Xác nhận - Là việc thu thập các xác nhận của bên thứ 3 về các thông tin liên quan đến đối tượng được kiểm toán VD: Xác nhận về số dư tiền gửi tại NH, về số dư các khoản phải thu, phải trả... - Có 2 cách xác nhận: + Bên thứ 3 gửi thư xác nhận bằng văn bản + Bên thứ 3 chỉ gửi thư trả lời nếu thông tin đó là thông tin trái ngược - Bằng chứng thu thập sẽ rất có giá trị nếu đảm bảo được các yêu cầu: + Xác nhận bằng văn bản + Tính độc lập, khách quan và trình độ của người trả lời xác nhận -> KTV cần đề phòng: các thông tin xác nhận bị DN đạo diễn

146 d. Phỏng vấn. - Là việc thu thập thông tin qua việc trao đổi, trò chuyện với những người trong hoặc ngoài đơn vị được kiểm toán. - KTV phải chuẩn bị trước danh mục câu hỏi: hỏi gì? hỏi ntn -> tạo được niềm tin và khơi được sự sẵn sàng hợp tác của người được phỏng vấn - Phải phỏng vấn nhiều người, không tin vào thông tin từ 1 người - Phỏng vấn những người có trách nhiệm cao, phẩm chất tốt.

147 e. Tính toán - Là việc kiểm toán viên trực tiếp tính toán lại các phép tính trên các sổ sách, chứng từ kế toán hoặc các bảng biểu… kiểm tra về số lượng, đơn giá, sự chính xác số học.. VD: Tính lãi đi vay, thu lãi tiền gửi, khấu hao TSCĐ, thuế… - Các bằng chứng đáng tin cậy. Cần chú ý kiểm tra hệ thống xử lý thông tin trên máy, các nhân viên có can thiệp được vào hay không.

148 f. Phân tích - Là sự đánh giá các thông tin tài chính của đơn vị thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính với nhau và với các thông tin phi tài chính, chẳng hạn: + So sánh các thông tin tài chính kỳ này với các thông tin tài chính kỳ truớc + So sánh giữa số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán + So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với chỉ tiêu bình quân ngành. + Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính trong kỳ + Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin phi tài chính => Trên cơ sở đó phát hiện những vấn đề không hợp lý, không bình thuờng hoặc những vấn đề, những khoản mục tiềm ẩn rủi ro, sai phạm; phát hiện những mối quan hệ mang tính bản chất.

149 5.4. Xét đoán bằng chứng kiểm toán.
- Một số căn cứ để xét đoán bằng chứng: + Những bằng chứng ghi thành văn bản có độ tin cậy cao hơn bằng chứng bằng lời nói + Bằng chứng nguyên bản có giá trị hơn bằng chứng sao chụp + Bằng chứng thu thập từ các nguồn bên ngoài có độ tin cậy cao hơn bằng chứng được cung cấp bởi đơn vị được kiểm toán. + Những bằng chứng do KTV tự tính toán, thu thập được có độ tin cậy cao hơn những bằng chứng do người khác cung cấp. + Bằng chứng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau ở nhiều dạng khác nhau cùng chứng minh cho 1 vấn đề có độ tin cậy cao hơn so với các bằng chứng đơn lẻ. * Chú ý: Nếu các bằng chứng khác nhau tự các nguồn khác nhau cho kết quả trái ngược nhau thì KTV phải hết sức thận trọng, phải giải thích được các sự khác biệt đó

150 5.5. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt
- ý kiến của các chuyên gia - Thư giải trình của các nhà quản lý - Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên nội bộ - Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác - Bằng chứng về các bên hữu quan

151 6. Doanh nghiệp hoạt động liên tục
* Khái niệm: “Doanh nghiệp được gọi là hoạt động liên tục nếu nó không có ý định hoặc không bị yếu tố tác động khiến doanh nghiệp phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động hoặc phải ngừng hoạt động trong tương lai gần”.

152 * Trách nhiệm của KTV - Nếu trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động không liên tục thì phải thu thập đầy đủ bằng chứng để chứng minh, xác nhận, tránh để ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ 3 - Vì khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, các BCTC được lập ra là vô nghĩa, giá trị của tài sản không còn như được thể hiện trên BCTC. KTV phải quan tâm đến những sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC

153 7. Hồ sơ kiểm toán (Audit working paper)
7.1. Khái niệm và chức năng * Khái niệm: “Hồ sơ kiểm toán là dẫn chứng bằng tài liệu về quá trình làm việc của kiểm toán viên, về các bằng chứng thu thập được để hỗ trợ quá trình kiểm toán và làm cơ sở cho ý kiến của kiểm ktoán viên trên báo cáo kiểm toán.”

154 * Chức năng: - Phục vụ cho việc phân công và phối hợp công việc kiểm toán - Làm cơ sở cho việc giám sát và kiểm tra công việc của các kiểm toán viên trong đoàn kiểm toán. - Làm cơ sở cho báo cáo kiểm toán - Là cơ sở pháp lý cho công việc kiểm toán - Làm tài liệu cho kỳ kiểm toán sau

155 7.2. Yêu cầu của hồ sơ kiểm toán
- Phải có đề mục rõ ràng để nhận dạng, phân biệt dễ dàng cho từng cuộc kiểm toán, từng khoản mục, nội dung được kiểm toán. - Hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên - Hồ sơ kiểm toán phải được chú thích đầy đủ về nguồn gốc dữ liệu, ký hiệu sử dụng… - Hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác, thích hợp - Hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và rõ ràng - Hồ sơ kiểm toán phải được sắp xếp 1 cách khoa học

156 Ch­¬ng 4 Phương pháp kiểm toán & Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán
- C¬ së hình thµnh c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n - Có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về phương pháp kiểm toán. - Theo quan điểm của kiểm toán hiện đại thì trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sử dụng HAI phương pháp kiểm toán sau đây: Phương pháp Kiểm toán hệ thống Phương pháp kiểm toán cơ bản

157 1.1 Phương pháp Kiểm toán hệ thống
1.1.1 Khái niệm: - Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán được thiết lập để thu thập các bằng chứng về tính hiệu quả và thích hợp của ICS của đơn vị được kiểm toán. - Hay, KTV tiếp cận theo hệ thống ICS để từ đó xây dựng các thủ tục kiểm toán. - Thực chất của phương pháp này là KTV tìm hiểu, đánh giá ICS của đơn vị, từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu, khoanh vùng rủi ro, xác định trọng tâm, phương hướng kiểm toán.

158 Mục tiêu nghiên cứu, đnáh giá ICS của KTV là đánh giá mức độ CR để lựa chọn các kỹ thuật và phạm vi kiểm toán thích hợp. Sau khi nghiên cứu ICS, KTV phải trả lời được câu hỏi “Liệu công việc kiểm toán tiếp theo có thể dựa vào ICS hay không? Mức độ thoả mãn về kiểm soát trong từng trường hợp cụ thể? Tuỳ thuộc mức độ thoả mãn về kiểm soát để tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra có dựa vào các quy chế kiểm soát của DN hay không

159 1.1.2 Nội dung của PPKT hệ thống:
Bước 1. Khảo sát và mô tả hệ thống: - Là việc xem xét ICS của đơn vị được kiểm toán căn cứ vào các văn bản qui định về qui trình nghiệp vụ của đơn vị, quan sát tận mắt các quy trình nghịêp vụ, thông qua trao đổi, phỏng vấn các nhân viên - Mô tả hệ thống là sử dụng lưu đồ hoặc bảng tường thuật để phác thảo ICS của đơn vị

160 Mô tả hệ thống bao gồm 4 nội dung sau đây:
(1). Nắm vững và mô tả rõ ràng, chi tiết qui trình nghiệp vụ hiện hành được qui định (bằng văn bản) (2). Kết quả quan sát quy trình nghiệp vụ đang được vận hành (3). So sánh giữa qui trình nghiệp vụ đã được qui định với qui trình nghiệp vụ diễn ra trong thực tế (4). Chỉ ra những khác biệt và phân tích những nguyên nhân của sự khác biệt

161 Bước 2. Xác nhận hệ thống: Là lấy ý kiến xác nhận của những người quản lý về hệ thống KSNB mà KTV đã mô tả sau khi kiểm tra đánh giá tính hiệu lực của ICS trong thực tế: kiểm tra tính tuân thủ trong thực tế. - Những điểm thống nhất và chưa thống nhất - Khảo sát bổ sung về những vấn đề chưa thống nhất - Ý kiến của người quản lý đơn vị về những vấn đề chưa thống nhất - Lập biên bản làm việc giữa kiểm toán viên với người quản lý

162 Bước 3. Phân tích hệ thống:
Là việc đánh giá tính hiệu quả (thích hợp) của ICS của đơn vị được kiểm toán thông qua việc phân tích những ưu, nhược điểm của ICS. Chỉ ra những chốt kiểm soát còn thiếu, yếu; những rủi ro tiềm ẩn chưa được kiểm soát phát hiện

163 - Có 4 bước trong phân tích hệ thống:
(1). Hình dung qui trình nghiệp vụ lý tưởng (tốt nhất) về nghiệp vụ đang được kiểm toán. (Tính lý tưởng phụ thuộc kiến thức, trình độ, am hiểu và kinh nghiệm của KTV) (2). Xem xét qui trình nghiệp vụ hiện tại của đơn vị được kiểm toán. (Qui trình nghiệp vụ hiện tại được thể hiện bằng văn bản là các chế độ và thực tế qui trình xử lý nghiệp vụ của đơn vị.) (3). So sánh qui trình nghiệp vụ hiện tại với qui trình nghiệp vụ lý tưởng. (4). Tiến hành các thử nghiệm kiểm soát, trên cơ sở đó tìm ra điểm mạnh, yếu của đơn vị được kiểm toán, vùng tiềm ẩn rủi ro trong qui trình.

164 1.1.3 Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán hệ thống:
- Ưu điểm: + Chi phí thấp + Xét đến các rủi ro có thể phát sinh trong mối quan hệ giữa các mảng nghiệp vụ, các hoạt động với nhau -> cung cấp cái nhìn hệ thống + Mang tính định hướng tương lai - Nhược điểm: + Không nhấn mạnh được vào chiều sâu của vấn đề được kiểm toán + AR cao

165 1.2 Phương pháp kiểm toán cơ bản
1.2.1 Khái niệm: Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm thu thập các bằng chứng có liên quan đến các dữ liệu do hệ thống kế toán và xử lý thông tin cung cấp - Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành các thử nghiệm (thử nghiệm cơ bản), các đánh giá đều dựa vào các số liệu, các thông tin trên BCTC và hệ thống kế toán của đơn vị -> thử nghiệm theo số liệu.

166 1.2.2 Nội dung của PPKT cơ bản:
(1) Phân tích tổng quát: + Thời điểm: Được tiến hành khi lập kế hoạch kiểm toán và khi hoàn tất kiểm toán. + Tác dụng: Cho phép KTV có cái nhìn khái quát về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của khách hàng, phát hiện những điều không hợp lý, những điều bất bình thường, những biến động lớn và những trọng tâm trọng yếu trong kiểm toán. + Nội dung phân tích:

167 (2) Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư TK
a. Nội dung: - KTV kiểm tra trực tiếp, cụ thể toàn bộ hoặc 1 số (trên cơ sở chọn mẫu) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay số dư tài khoản - Xem xét, đánh giá mức độ chính xác, hoặc tính hợp pháp hợp lệ của các nghiệp vụ

168 b. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ
* Mục đích của kiểm tra nghiệp vụ: + Nghiệp vụ có được phê chuẩn đúng đắn không (trong phát sinh và hoàn thành) + Nghiệp vụ có được ghi sổ theo đúng trình tự và chính xác vào các sổ sách kế toán không * Cách thức: + Chọn (xác định) nghiệp vụ cần kiểm tra + Kiểm tra chứng từ kế toán (nội dung có phù hợp chế độ kế toán, chế độ quản lý?) + Tính toán số liệu + Xác định TK đối ứng + Thực tế vào sổ kế toán: đúng số tiền, ngày tháng, bản chất nghiệp vụ

169 c. Kiểm tra số dư tài khoản
* Mục đích kiểm tra số dư TK: Đánh giá tính có thật và độ chính xác của số dư TK trên bảng Cân đối tài khoản, Cân đối kế toán * Cách thức: + Xác định những TK cần kiểm tra + Đánh giá số dư: Có thật: Lấy xác nhận số dư từ bên thứ 3 Đúng về giá trị + Số dư là kết quả của quá trình hạch toán nhiều nghiệp vụ -> phải kiểm tra xem có đầy đủ chứng từ, hạch toán có chính xác không -> số dư chính xác?

170 1.2.3 Ưu, nhược điểm của PP kiểm toán cơ bản:
* Ưu điểm: + Nhấn mạnh được vào chiều sâu của vấn đề cần được kiểm toán + Giảm thấp AR * Nhược điểm: - Rất tốn kém - Không xét đến các rủi ro có thể xảy ra do mối liên hệ giữa các mảng hoạt động khác nhau (thiếu tính hệ thống), do đó, không rút ra được kết luận về tổng thể hoạt động. - Định hướng vào quá khứ

171 Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ bổ sung cho nhau, và trên thực tế KTV áp dụng phối hợp cả hai. Vấn đề là mức độ sử dụng mỗi phương pháp là bao nhiêu -> Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm toán cụ thể

172 1.3 Mối quan hệ giữa hai phương pháp kiểm toán
Hai phương pháp kiểm toán có quan hệ bổ sung cho nhau, và trên thực tế KTV áp dụng phối hợp cả hai. Vấn đề là mức độ sử dụng mỗi phương pháp là bao nhiêu -> Tuỳ thuộc vào từng cuộc kiểm toán cụ thể

173 1.3.1 Mức độ thoả mãn của KTV về ICS và việc vận dụng các phương pháp kiểm toán
Liệu có dựa vào ICS ??? Nghiên cứu môi trường kiểm soát P.P KT cơ bản phạm vi rất rộng Qui trình KT bình thường Mạnh Yếu Phân tích qui trình nghiệp vụ Phân tích rủi ro kiểm soát. P.P KT cơ bản Phạm vi rộng M. độ thoả mãn cao Mức độ thoả mãn thấp Tìm hiểu tính hiệu lực của các thủ tục kiểm soát trên thực tế P.P KT cơ bản Phạm vi tương đối rộng Cao (chấp nhận được) Thấp Thử nghiệm số liệu ở mức độ vừa Tiến hành kiểm toán bình thường Kỹ thuật chọn mẫu

174 1.3.2 Mối quan hệ phương pháp kiểm toán, chi phí kiểm toán và độ chính xác thông tin (rủi ro kiểm toán) Độ chính xác thông tin (AR) (AR = 0) 100% *** KT hệ thống Thủ tục phân tích Kiểm toán cơ bản Chi phí kiểm toán

175 Nếu chỉ dừng ở kiểm toán hệ thống và thủ tục phân tích -> Không bao giờ vượt qua ngưỡng giới hạn “***” về độ chính xác và rủi ro. Nhưng khi thử nghiệm số liệu, liên quan đến chi phí kiểm toán. Tuy nhiên đó là cần thiết để vượt qua ngưỡng giới hạn (về độ chính xác)

176 2. Kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán (Sampling)
2.1. Khái niệm và sự cần thiết. 2.2. Rủi ro chọn mẫu 2.3. Các phương pháp lấy mẫu 2.4. Kỹ thuật phân tổ 2.5. Qui trình lấy và đánh giá mẫu

177 2.1. Khái niệm và sự cần thiết.
“Là việc lựa chọn ra một số phẩn tử gọi là mẫu từ 1 tập hợp các phân tử gọi là tổng thể, để nghiên cứu và đánh giá mẫu, sau đó dùng các đặc trưng của mẫu để rút ra các suy đoán về đặc trưng của toàn bộ tổng thể”. => Lấy mẫu kiểm toán (gọi tắt là lấy mẫu): Là áp dụng các thủ tục kiểm toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một số dư tài khoản hay một loại nghiệp vụ, sao cho mọi phần tử đều có cơ hội để được chọn. Lấy mẫu sẽ giúp kiểm toán viên thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán về các đặc trưng của các phần tử được chọn, nhằm hình thành hay củng cố kết luận về tổng thể. Lấy mẫu có thể tiến hành theo phương pháp thống kê hoặc phi thống kê.

178 2.2. Rủi ro trong chọn mẫu - Tổng thể: phải phù hợp với mục tiêu kiểm toán riêng biệt - Mẫu: phải đại diện cho tổng thể, nếu không đại diện -> Rủi ro chọn mẫu - Rủi ro: + Do chọn mẫu không đại diện cho tổng thể, do đánh giá của KTV phụ thuộc phần lớn vào phương pháp chọn mẫu + Phụ thuộc vào kích cỡ (qui mô) mẫu + Phụ thuộc vào phương pháp chọn mẫu + Phụ thuộc việc xác định tổng thể một các chính xác - Rủi ro chọn mẫu có HAI xu hướng: + Đánh giá rủi ro > rủi ro thực tế: SD nhiều mẫu-> tăng chi phí + Đánh giá rủi ro < rủi ro thực tế: -> SD ít mẫu rủi ro kiểm toán cao

179 2.3. Các phương pháp chọn mẫu kiểm toán
Chọn mẫu thống kê Chọn mẫu phi thống kê - Lựa chọn các phần tử đặc biệt - Chọn mẫu theo khối - Chọn theo bảng số ngẫu nhiên (Bảng số được xây dựng trước) - Chọn ngẫu nhiên có tính hệ thống - Chọn mẫu theo chương trình máy tính Kỹ thuật chọn mẫu = nghệ thuật của KTV

180 2.4. Kỹ thuật phân tổ - Khái niệm: Là việc phân chia tổng thể thành các nhóm có cùng một tiêu thức hay tính chất kinh tế gọi là tổ -> Các phần tử trong cùng một tổ thì có chung với nhau 1 tiêu thức nào đó -> Giúp cho việc chọn mẫu: Đảm bảo mẫu chọn sẽ gồm các phần tử không bị trùng nhau về tiêu thức -> Tăng khả năng đại diện của mẫu chọn

181 2.5. Qui trình lấy mẫu và kiểm tra mẫu trong kiểm toán
(1) Xác định mục tiêu thử nghiệm (mục tiêu KT) (2) Xác định tổng thể một cách chính xác (3) Xác định kích cỡ mẫu (4) Xác định phương pháp chọn mẫu (5) Thực hiện lấy mẫu (6) Phân tích và đánh giá mẫu: tỷ lệ sai phạm, dạng sai phạm -> tổng sai sót mẫu dự kiến (7) Ghi thành tài liệu về việc lấy mẫu

182 3. Các công cụ kỹ thuật để kiểm toán
- Hồ sơ công tác: Là các ghi chép, lưu giữ tất cả các thông tin, số liệu thu thập để làm bằng chứng kiểm toán, các biên bản làm việc, những nhận xét, đánh giá; những theo dõi về các bước công việc đã tiến hành và những vướng mắc, những lưu ý của KTV. - Danh mục câu hỏi: Các câu hỏi mà KTV chuẩn bị để phỏng vấn những người có liên quan trong quá trình kiểm toán Các mô hình phân tích: KTV chọn các mô hình phân tích, thử nghiệm để tiến hành các thử nghiệm, phân tích các mẫu KT Phần mềm máy tính: Là các công cụ tiện ích được lập trình sẵn cho máy tính để chạy các mô hình, tính toán các số liệu phân tích để tăng độ chính xác và giảm thiểu công việc cho KTV

183 Chương 5 Qui trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán
1. Lập kế hoạch kiểm toán 2. Thực hiện kiểm toán 3. Hoàn tất và Lập báo cáo kiểm toán

184 1. Lập kế hoạch kiểm toán 1.1. Khái niệm và mục tiêu: - Khái niệm:
Là việc phát triển 1 chiến lược tổng thể và 1 phương pháp tiếp cận với đối tượng kiểm toán trong 1 khuôn khổ nội dung và thời gian dự tính. - Mục tiêu: Là để có thể thực hiện cuộc kiểm toán có hiệu quả và theo đúng thời gian dự kiến. Đồng thời giúp cho việc phân công công việc 1 cách hợp lý cho các kiểm toán viên trong đoàn và đảm bảo sự phối hợp công tác giữa các kiểm toán viên với nhau và với các chuyên gia khác. => Ý nghĩa

185 1.2. Cơ sở để lập kế hoạch Kế hoạch kiểm toán được xây dựng dựa trên sự hiểu biết về khách hàng Tìm hiểu khách hàng Đánh giá về IR và CR của đơn vị, nhằm đưa ra dự kiến về DR + Lĩnh vực hđkd + Cơ cấu tổ chức + Ban giam đốc + Nhân sự + Môi trường kiểm soát + ICS...

186 1.3. Thời điểm lập kế hoạch Lập kế hoạch kiểm toán (KTĐL) được bắt đầu ngay từ khi nhận được giấy mời và viết thư xác nhận kiểm toán (HĐKT) Trở thành chuẩn mực nghề nghiệp: KTV phải lập kế hoạch kiểm toán để trợ giúp cho cuộc kiểm toán tiến hành có hiệu quả và đúng thời gian. Kế hoạch kiểm toán được lập trên cơ sở những hiểu biết về đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách hàng. (ISA 300)

187 1.4. Nội dung của lập kế hoạch
Kế hoạch kiểm toán Nội dung + Mục tiêu kiểm toán + Khối lượng, phạm vi công việc + Phương pháp kiểm toán chủ yếu sẽ áp dụng + Trình tự các bước kiểm toán Nhân sự + Số lượng kiểm toán viên cần thiết tham gia cuộc kiểm toán + Yêu cầu về chuyên môn, trình độ, năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp + Yêu cầu về mức độ độc lập của KTV + Bố trí KTV theo các đối tượng kiểm toán cụ thể + Mời thêm chuyên gia Thời gian + Số ngày công cần thiết + Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc + Thời gian để phối hợp các bộ phận, các KTV riêng lẻ, các bước công việc => Dự kiến chi phí kiểm toán

188 Kế hoạch kiểm toán cần được lập ở 3 mức độ:
Kế hoạch tổng thể Kế hoạch cụ thể Chương trình kiểm toán chi tiết

189 - Qu¸ trình thùc hiÖn kiÓm to¸n đßi hỏi phải tu©n thñ kÕ ho¹ch KT ®· x©y dùng
- KH kiÓm to¸n chØ bæ sung nÕu ph¸t hiÖn cã những tình huèng quan träng ngoµi dù kiÕn cã thÓ ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi kÕt qu¶ kiÓm to¸n. - Nguyªn nh©n vµ néi dung thay ®æi KH kiÓm to¸n phØa ®­îc ghi râ trong hå s¬ kiÓm to¸n

190 2. Thực hiện kiểm toán 2.1. Khái niệm:
Là giai đoạn thực hiện các kế hoạch, các chương trình kiểm toán đã được hoạch định sẵn. =>Thực chất là quá trình kiểm toán viên áp dụng các phương pháp kiểm toán để thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán để làm cơ sở cho những nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán

191 - Xác định CR (độ tin cậy của ICS)
2.2. Nội dung - Ghi nhận hiện trạng hoạt động, hiện trạng về tình hình số liệu - Phân tích, đánh giá ICS - Thực hiện những thử nghiệm kiểm soát cụ thể - Xác định CR (độ tin cậy của ICS) - Thử nghiệm số liệu: nghiệp vụ, chi tiết số dư TK - Thu thập bằng chứng kiểm toán

192 2.2. Nội dung… - Thực hiện ghi chép các bước kiểm toán, bằng chứng và các dữ liệu thành hồ sơ kiểm toán - Thảo luận, bàn bạc kết quả kiểm toán và thông nhất ý kiến với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán - Lập dự thảo báo cáo kiểm toán bộ phận và tổng hợp bản dự thảo báo cáo kiểm toán tổng thể

193 3. Hoàn tất & lập báo cáo kiểm toán
3.1. Nội dung công việc ở giai đoạn hoàn tất - KTV chính, nhóm trưởng kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ công việc kiểm toán đã thực hiện, nhằm mục đích: + Đảm bảo rằng kế hoạch kiểm toán được thực hiện 1 cách có hiệu quả + Xem xét các ý kiến, các phát hiện của KTV là có chính xác, đầy đủ cơ sở, bằng chứng (bằng chứng có thích hợp đầy đủ) + Đánh giá mục tiêu kiểm toán đã đạt được hay chưa Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập Báo cáo tài chính Xem xét lại việc xác định PM, đánh giá về rủi ro, gian lận - Soát xét => Cuối cùng Lập báo cáo kiểm toán

194 3.2. Báo cáo kiểm toán * Khái niệm:
“Báo cáo kiểm toán là văn bản được kiểm toán viên soạn thảo để trình bày ý kiến nghề nghiệp của mình về tính trung thực hợp lý của những thông tin được kiểm toán” => Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của công việc kiểm toán và có vai trò hết sức quan trọng

195 * Vai trò: - Đối với người sử dụng thông tin được kiểm toán: Báo cáo kiểm toán là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh tế, quyết định quản lý quan trọng - Đối với kiểm toán viên: Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của họ cung cấp cho xã hội, vì vậy nó quyết định uy tín, vị thế của KTV và họ phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. - Đối với đơn vị được kiểm toán: + Khẳng định vị thế, uy tín của đơn vị + Xác định độ tin cậy của thông tin cung cấp cho các nhà quản lý

196 * Nội dung của báo cáo kiểm toán
- Tiêu đề - Người nhận báo cáo - Đối tượng kiểm toán: các thông tin đã được kiểm toán - Các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc được dùng làm chuẩn mực đánh giá trong cuộc kiểm toán - Công việc kiểm toán viên đã làm - Các giới hạn về phạm vi kiểm toán (nếu có) - ý kiến của KTV về các thông tin được kiểm toán - Nhận xét và giải pháp cải tiến đối với kiểm soát nội bộ (nếu cần). - Ngày, tháng, năm lập báo cáo kiểm toán - Chữ ký, đóng dấu

197 * Các loại báo cáo kiểm toán:
- Báo cáo chấp nhận toàn bộ - Báo cáo chấp nhận từng phần - Báo cáo bày tỏ ý kiến trái ngược - Báo cáo từ chối cho ý kiến

198 Báo cáo chấp nhận toàn bộ
Kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ các thông tin được kiểm toán trên tất cả các khía cạnh trọng yếu. Tuy nhiên cần chú ý rằng chỉ trên những khía cạnh trọng yếu. Vì vậy báo cáo kiểm toán không thể là 1 tài liệu có thể bảo đảm hoàn hảo cho tất cả những người sử dụng không gặp rủi ro gì.

199 Báo cáo chấp nhận từng phần
Với loại báo cáo này, KTV đưa ra ý kiến chỉ chấp nhận từng phần đối với những thông tin được kiểm toán, bên cạnh đó còn những thông tin chưa chấp nhận. Phần chưa chấp nhận này có thể ở 2 dạng: + Dạng tuỳ thuộc: Phạm vi kiểm toán bị giới hạn hoặc tài liệu không rõ ràng mà kiểm toán viên chưa nhất trí, chưa diễn đạt được ý kiến của mình + Dạng ngoại trừ: KTV còn có những ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị trong từng phần của đối tượng kiểm toán

200 Báo cáo bày tỏ ý kiến trái ngược
KTV bày tỏ ý kiến không chấp nhận đối với các thông tin được kiểm toán Loại báo cáo này được phát hành khi có sự bất đồng lớn giữa các KTV và các nhà quản lý đơn vị. Ví dụ: Các BCTC được lập không đúng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành

201 Báo cáo từ chối đưa ý kiến
KTV từ chối bày tỏ ý kiến đối với các thông tin được kiểm toán Loại báo cáo này được phát hành khi phạm vi kiểm toán bị gới hạn nghiêm trọng hoặc các tài liệu quá mập mờ, không rõ ràng khiến KTV không thể tiến hành kiểm toán theo chương trình đã định.

202 Thank you for your attention! Contact: Le Van Luyen PhD
The Dean of Accounting & Auditing Faculty, Banking Academy Office Tel: (844) Mobi:


Tải xuống ppt "Người trình bày: TS Lê Văn Luyện CN khoa Kế toán - Kiểm toán"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google