Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

DACUM II DACUM Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo năng lực Mô đun II 03.2016.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "DACUM II DACUM Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo năng lực Mô đun II 03.2016."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 DACUM II DACUM Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo năng lực Mô đun II

2 Mục tiêu Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn có thể :
DACUM II Mục tiêu Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn có thể : Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực Hỗ trợ phân tích năng lực/ công việc nghề chi tiết Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập

3 Chuyển dịch các tiêu chuẩn nghề nghiệp thành các tiêu chuẩn đào tạo
Địa hạt công việc phối hợp Địa hạt giáo dục Kết quả Quá trình Các yêu cầu công việc khác (địa điểm, pháp luật, quy định, vv.) Năng lực cần để hành nghề Kết quả công việc Năng lực đạt được qua đào tạo Học tập Kết quả Nội dung học tập gắn với kết quả học tập Đánh giá mức độ hoàn thành Các yêu cầu quy trình khác Chuyển dịch Chuyển đổi Chuẩn nghề nghiệp Chuẩn đào tạo Trích từ D. Pretwell, M.V. Lewis and A. Deij’s Khung thiết kế và đánh giá tiêu chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn đào tạo ở các nước đang phát triển (A Framework for Designing and Assessing Occupational and Training Standards in Developing Countries.) Tủ sách kiến thức #386 Ngân hàng Thế giới 2001

4 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Thuyết minh nền tảng của đào tạo theo năng lực Đào tạo theo năng lực (Competency-Based Training) là một phương pháp đào tạo linh động nhằm cho phép người học học được một nghề thông qua việc thụ đắc kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hành nghề đó.

5 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Thuyết minh nền tảng của đào tạo theo năng lực Những đặc điểm chính của mô hình Đi vào nội dung cụ thể trong công việc Đặt trọng tâm thực hành Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của các ngành Định hướng nhu cầu Mục tiêu học tập (các năng lực) thể hiện qua các thuật ngữ có thể đo lường được và được tuyên bố rõ ràng.

6 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 A6 Thuyết minh nền tảng của đào tạo theo năng lực Những đặc điểm chính của mô hình (tt) Việc đạt được các mục tiêu học tập là một tiêu chuẩn đánh giá thành công của quá trình học tập Việc đăng ký để được đánh giá không phụ thuộc vào thời gian học tập Chương trình đào tạo theo năng lực gồm một chuỗi các mô đun, mỗi mô đun tập trung giải quyết một công việc (task) hay một chuỗi công việc Trọng tâm của hoạt động học tập là các hoạt động gắn với việc làm và hoàn cảnh việc làm, từ đơn giản đến phức tạp

7 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Thuyết minh nền tảng của đào tạo theo năng lực Quý trường có đang sử dụng mô hình đào tạo theo năng lực?

8 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 So sánh đào tạo truyền thống và đào tạo theo năng lực Đào tạo truyền thống Đào tạo theo năng lực Nội dung Theo kiến thức Theo năng lực Thời gian Cố định Linh động Cấu trúc chương trình Môn học Mô đun Đánh giá Thụ đắc kiến thức Kết quả thực hiện Đánh giá tương đối (norm referenced) Đánh giá theo chuẩn (criterion referenced)

9 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Đưa ra thông tin tổng quan về mô hình DACUM Tổng quan mô hình DACUM = Developing A CUrriculuM (Phát triển chương trình đào tạo) Mô hình DACUM có 3 bộ phận chính: Phân tích năng lực/nghề (Phân tích DACUM) Phát triển chương trình đào tạo theo năng lực Triển khai chương trình đào tạo theo năng lực

10 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Đưa ra thông tin tổng quan về mô hình DACUM Những đặc điểm chính của mô hình (tt) Bản phân tích là ma trận định ra các năng lực cần thiết Có được từ các phiên tham vấn có cấu trúc với lao động lành nghề Hai loại năng lực: Năng lực chuyên môn/ kỹ thuật và Năng lực ngành ngang Các mảng năng lực chính lại được chia nhỏ thành các công việc (task)

11 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Đưa ra thông tin tổng quan về quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực Các bước chính Các bước sơ khởi Thực hiện phân tích nhu cầu của giới doanh nghiệp, các ngành công nghiệp và cộng đồng Ưu tiên cho (các) chương trình cần xây dựng Cấp kinh phí Thực hiện (các) phân tích nghề (DACUM)

12 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Đưa ra thông tin tổng quan về quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực Các bước chính (tt) Lên kế hoạch/ tổ chức xây dựng chương trình Xác định hồ sơ chương trình Xây dựng các đơn vị hướng dẫn học tập Chọn lọc/ xây dựng bộ học liệu Thiết kế và tổ chức cơ sở vật chất cho học tập Kiểm chứng học liệu Triển khai chương trình

13 Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM
DACUM II Giải thích mô hình đào tạo theo năng lực DACUM A1 A2 A3 A4 A5 Mô tả các nhân tố chủ chốt trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực Nhân tố chủ chốt Khách hàng Người lao động lành nghề Chuyên gia nội dung hay cán bộ giảng dạy Chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực DACUM (chuyên gia quy trình)

14 B DACUM II Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực B1 B2 B3 B4 B5 B6 Tiến hành làm rõ / xác nhận nhiệm vụ Vì sao? Ai là người cung cấp thông tin? Bằng cách nào?

15 B Bản phân tích DACUM còn phù hợp không?
DACUM II Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực B1 B2 B3 B4 B5 B6 Bảo đảm tính hiệu lực của tài liệu phân tích nghề / năng lực Bản phân tích DACUM còn phù hợp không? Rà soát biểu đồ để quyết định: Bản phân tích này có khi nào? Nó đã có được kiểm chứng hay cập nhật kể từ lúc hình thành không? Nó có phản ảnh đối tượng và phạm vi của nghề mà chúng ta đang phải xây dựng chương trình đào tạo không? Tham vấn với doanh nghiệp: Thu thập thông tin đầu vào từ ban cố vấn, khách hàng, ngành hay hiệp hội nghề, hay người lao động lành nghề

16 B Bản phân tích DACUM có tuân theo những tiêu chuẩn của CVA?
DACUM II Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực B1 B2 B3 B4 B5 B6 Bảo đảm tính hiệu lực của tài liệu phân tích nghề / năng lực toàn diện Bản phân tích DACUM có tuân theo những tiêu chuẩn của CVA?

17 Hoạt động 1 Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho 3 phân tích nghề DACUM và tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng CVA về phân tích năng lực/ nghề... Năng lực thực hiện ...đánh giá chất lượng của từng bản phân tích DACUM... Tiêu chuẩn ...theo tiêu chuẩn CVA. (Sách hướng dẫn, trg 21)

18 B Ban tư vấn Hồ sơ Vai trò chính
DACUM II Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực B1 B2 B3 B4 B5 B6 Hỗ trợ việc thành lập một ban tư vấn Ban tư vấn Hồ sơ Vai trò chính

19 B DACUM II Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức dự án xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực B1 B2 B3 B4 B5 B6 Hỗ trợ: B4. Thành lập nhóm phát triển dự án B5. Xác định và tập hợp các tài nguyên cần thiết B6. Lên kế hoạch tiến hành dự án

20 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Các yếu tố của hồ sơ chương trình đào tạo theo năng lực Bối cảnh, mục đích, mục tiêu và nội dung (các năng lực) Điều kiện tiên quyết Mức độ thành thạo cần thiết cho công việc khi hoàn tất chương trình đào tạo Dạng thức, thời lượng và trình tự học tập

21 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ mô tả bối cảnh và xác định mục đích, mục tiêu và nội dung của chương trình Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

22 Hoạt động 2a Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho bản phân tích DACUM để làm cơ sở xác định hồ sơ chương trình đào tạo... Năng lực thực hiện ...hỗ trợ mô tả bối cảnh và xác định mục đích, mục tiêu và nội dung của chương trình... Tiêu chuẩn ...đảm bảo: Bối cảnh mô tả cô đọng nhu cầu hay vấn đề cụ thể, Mục đích chỉ ra cái chương trình hướng đến để đạt được theo nhu cầu hay vấn đề cụ thể trên Mục tiêu hình thành từ các GAC, như đã nêu trong phân tích DACUM, Nội dung hình thành từ các năng lực, như đã nêu trong phân tích DACUM

23 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ xác định điều kiện tiên quyết của chương trình: Định nghĩa Các loại điều kiện tiên quyết Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành? Năng lực cần trong công việc Năng lực học được trong đào tạo Điều kiện tiên quyết

24 Hoạt động 2b DACUM II Điều kiện Cho bản phân tích DACUM để làm cơ sở xác định hồ sơ chương trình đào tạo... Năng lực thực hiện ...xác định các điều kiện tiên quyết của chương trình... Tiêu chuẩn ...tính đến các yếu tố như năng lực kỹ thuật, kiến thức/ hiểu biết chuyên môn, hay thái độ mà người học phải có để có thể thành công trong công việc nhưng không phải là kết quả của quá trình đào tạo.

25 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ thiết lập các mức độ thành thạo cần thiết khi hoàn tất chương trình đào tạo Định nghĩa Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

26 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ thiết lập các mức độ thành thạo cần thiết khi hoàn tất chương trình đào tạo Thang mức độ thành thạo 4. c Có thể thực hiện kỹ năng này thành thạo và có thể hướng dẫn người khác thực hiện. b Có thể thực hiện kỹ năng này thành thạo và có thể chủ động giải quyết và thích ứng trong những tình huống có vấn đề. a Có thể thực hiện kỹ năng này thành thạo với tốc độ và chất lượng vượt hơn mức chấp nhận được 3 Có thể thực hiện kỹ năng này thành thạo và không cần trợ giúp hay giám sát. 2 Có thể thực hiện kỹ năng này thành thạo nhưng cần trợ giúp hay giám sát định kỳ. 1 Có thể thực hiện một phần kỹ năng này thành thạo nhưng cần trợ giúp và giám sát để thực hiện trọn vẹn kỹ năng.

27 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ thiết lập các mức độ thành thạo cần thiết khi hoàn tất chương trình đào tạo Các yếu tố khi xác định mức tự chủ Tần suất thực hiện Độ phức tạp của công việc/ kỹ năng Tầm quan trọng Vì sao phải có mức độ thành thạo cho từng kỹ năng?

28 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ thiết lập các mức độ thành thạo cần thiết khi hoàn tất chương trình đào tạo Ví dụ

29 Phân bố thang đo điển hình
C DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ thiết lập các mức độ thành thạo cần thiết khi hoàn tất chương trình đào tạo Phân bố thang đo điển hình Lao động lành nghề Giám sát 1 2 3 4a 4b 4c Sinh viên Số công việc Mức độ thành thạo

30 Hoạt động 2c Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho bản phân tích DACUM để làm cơ sở xác định hồ sơ chương trình đào tạo... Năng lực thực hiện ...xác định mức độ thành thạo của từng công việc mà người học cần thực hiện được... Tiêu chuẩn ...tính đến các yếu tố như: Kỳ vọng của doanh nghiệp Hồ sơ của học viên Tính chất và giới hạn của chương trình Tần suất thực hiện của công việc Độ phức tạp Tầm quan trọng

31 Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực
DACUM II Hỗ trợ xác định hồ sơ của chương trình đào tạo theo năng lực C1 C2 C3 C4 C5 Hỗ trợ xác định dạng thức và cấu trúc chương trình (C4) và trình tự học tập (C5) Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

32 Hoạt động 2d Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho bản phân tích DACUM để làm cơ sở xác định hồ sơ chương trình đào tạo... Năng lực thực hiện ...xác định dạng thức, cấu trúc và trình tự học tập của chương trình... Tiêu chuẩn ...tính đến các yếu tố: Đối với dạng thức và cấu trúc chương trình: Mục đích chương trình, số lượng và độ phức tạp của các kỹ năng phải học và mức độ thành thạo cần đạt Đối với trình tự học tập: Các kỹ năng tiên quyết cho từng đơn vị học tập, nguyên tắc học tập chung (vd: từ tổng quát đến cụ thể, từ đơn giản đến phức tạp), theo trình tự thực hiện các công việc trong thực tế.

33 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Hỗ trợ lựa chọn thành viên của ban phân tích năng lực nghề chi tiết gồm các lao động lành nghề Xác định quy mô của ban Thiết lập hồ sơ ban Tìm kiếm và mời các thành viên tiềm năng của ban

34 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Giúp đỡ để có được các nguồn tài nguyên vật thể và các tài liệu Chỉ ra các đặc điểm cần có của địa điểm Đưa ra danh sách các thiết bị và văn phòng phẩm

35 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Giúp đỡ các cán bộ khác để chuẩn bị phát biểu khai mạc Chứng tỏ tầm quan trọng của công việc này Giúp đỡ phác thảo dàn ý

36 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Định hướng cho ban phân tích năng lực nghề chi tiết Trao đổi những thông tin và kiến giải tối cần thiết cho thành viên ban Làm cho thành viên ban tự tin vào khả năng thực hiện phân tích nghề Định hướng cho ban trong khung thời gian cho phép

37 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Minh họa quy trình Hướng dẫn ban chọn công việc đầu tiên Tiến hành tư duy tập thể Hướng dẫn ban hình thành 2-5 công việc con (subtask) qua phiên tư duy tập thể Hướng dẫn ban hình thành tối thiểu 2-5 công việc nhỏ hơn (sub-subtask)/ công việc con (subtask) qua phiên tư duy tập thể

38 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Minh họa quy trình (tt) Hướng dẫn ban chọn ra 2-3 năng lực ngành ngang chủ yếu từ phân tích nghề DACUM Hướng dẫn ban xác định các yêu cầu kiến thức chính Kiểm tra mức độ thông hiểu quy trình của thành viên ban

39 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Tổ chức hoạt động trong các phân nhóm Tổ chức hoạt động trong các phân nhóm Lập phân nhóm

40 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Giúp đỡ các phân nhóm Kiểm soát tiến độ thường xuyên Giúp đỡ để giải quyết vấn đề

41 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Tiến hành tổng kết trong phiên họp toàn thể Định hướng cho ban Giải thích các bước rà soát từng công việc Hướng dẫn thành viên ban trong suốt quá trình tổng kết

42 Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA)
DACUM II Hỗ trợ phân tích năng lực nghề chi tiết (DCA) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Kết luận hội thảo phân tích nghề chi tiết Kiểm tra mức độ hài lòng của thành viên ban phân tích năng lực nghề chi tiết Cho các thành viên ban biết các bước tiếp theo của hội thảo này Cảm ơn thành viên ban

43 Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Giải thích khái niệm “đơn vị hướng dẫn học tập” và quy trình xây dựng các tài liệu này Định nghĩa Vì sao? Nội dung

44 Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Giải thích khái niệm “đơn vị hướng dẫn học tập” và quy trình xây dựng các tài liệu này Các phần Tựa đề Dẫn nhập Mục tiêu theo năng lực thực hiện Hoạt động học tập Các nguồn tài nguyên học tập Các chỉ báo kết quả thực hiện Các thủ thuật hành nghề hay những lỗi cần tránh

45 Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Giải thích khái niệm “đơn vị hướng dẫn học tập” và quy trình xây dựng các tài liệu này Quy trình xây dựng khuyến nghị Mục tiêu theo năng lực thực hiện Các chỉ báo kết quả thực hiện Hoạt động học tập Các thủ thuật hành nghề hay những lỗi cần tránh Các nguồn tài nguyên học tập Dẫn nhập

46 Phân tích nghề và đào tạo
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Giải thích khái niệm “đơn vị hướng dẫn học tập” và quy trình xây dựng các tài liệu này Phân tích nghề và đào tạo Các chỉ báo kết quả thực hiện theo tiêu chuẩn ngành + 2-3 năng lực ngành ngang quan trọng nhất Các động tác chủ yếu (Tối thiểu 2 cho mỗi công việc con) Mục tiêu thực thi Công việc con (từ 2 đến 5 mục tiêu) Đơn vị học tập Mục tiêu đầu cuối Công việc/ nhóm công việc Đào tạo Phân tích nghề

47 Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Hỗ trợ sử dụng phân tích nghề chi tiết để hình thành nên các mục tiêu học tập (E2) và các tiêu chuẩn và chỉ báo đánh giá năng lực thực hiện (E3) Định nghĩa Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

48 Hoạt động 3a1 DACUM II Điều kiện Cho 2 mô đun học tập, mỗi cái tập trung vào một năng lực cụ thể (công việc)... Năng lực thực hiện ...xác định mục tiêu đầu cuối theo năng lực (performance-based terminal objectives) và mục tiêu thực thi (enable objectives)... Tiêu chuẩn ...đảm bảo: Mỗi mục tiêu đầu cuối được hình thành từ một công việc hay một nhóm công việc Mỗi mục tiêu thực thi được hình thành từ một công việc con Có khoảng 2-5 mục tiêu thực thi

49 Hoạt động 3a2 Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho 2 mô đun học tập, mỗi cái tập trung vào một năng lực cụ thể (công việc)... Năng lực thực hiện ...xác định chỉ báo năng lực thực hiện (performance indicators) cho mỗi mô đun... Tiêu chuẩn ...đảm bảo: Mỗi chỉ báo năng lực thực hiện được hình thành từ một công việc con Mỗi chỉ báo năng lực thực hiện gắn với quy định hay tiêu chuẩn ngành (về chất lượng hay năng suất) buộc phải tuân thủ Có tối thiểu 2 chỉ báo năng lực thực hiện cho mỗi công việc con và 2 năng lực ngành ngang chủ yếu gắn với công việc (task)

50 Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác
E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Hỗ trợ chọn lọc/ xây dựng các hoạt động học tập Định nghĩa Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

51 Hoạt động 3b Điều kiện Năng lực thực hiện Tiêu chuẩn
DACUM II Điều kiện Cho 2 mô đun học tập, mỗi cái tập trung vào một năng lực cụ thể (công việc)... Năng lực thực hiện ...mô tả hoạt động học tập (learning activities) cho mỗi mô đun... Tiêu chuẩn ...đảm bảo: Ít nhất 02 hoạt động học tập định hướng nhận thức và 02 hoạt động định hướng ứng dụng Trong số các hoạt động định hướng ứng dụng, đưa ra cơ hội để thực hiện công việc đó một cách trọn vẹn Hoạt động học tập đi từ đơn giản đến phức tạp

52 E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Hỗ trợ chọn lọc các nguồn học liệu Định nghĩa Đối tượng tham gia? Cách thức tiến hành?

53 E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Viết phần Dẫn nhập của tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập Phần Dẫn nhập mô tả đơn giản: Công việc đó bao gồm những gì Vì sao công việc đó lại quan trọng Tập trung vào các ứng dụng trong ngành hay trong việc làm

54 E DACUM II Hỗ trợ xây dựng tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập và các học liệu khác E1 E2 E3 E4 E5 E6 Viết phần Dẫn nhập của tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập (tt) Các vấn đề chính Công việc đó bao gồm những gì và nó liên hệ với các kỹ năng khác như thế nào? Vì sao công việc đó lại quan trọng? Nếu thực hành sai công việc đó thì sao? Một số yếu tố đạo đức, sức khỏe và an toàn phải tính đến khi thực hiện công việc đó là gì? Có những công việc nào tiên quyết không?

55 Hoạt động 3d DACUM II Điều kiện Cho 2 mô đun học tập, mỗi cái tập trung vào một năng lực cụ thể (công việc)... Năng lực thực hiện ...viết phần dẫn nhập cho tài liệu đơn vị hướng dẫn học tập cho từng mô đun... Tiêu chuẩn ...đảm bảo: Phần mô tả công việc sắp được học thật rõ ràng và cô đọng Tầm quan trọng của công việc được giải thích rõ ràng Các công việc phải được học trước đó phải được chỉ ra rõ ràng


Tải xuống ppt "DACUM II DACUM Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo năng lực Mô đun II 03.2016."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google