Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

§Ò tµi : Một số rau xanh mà bé biết

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "§Ò tµi : Một số rau xanh mà bé biết"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 §Ò tµi : Một số rau xanh mà bé biết
Môi trường xung quanh §Ò tµi : Một số rau xanh mà bé biết

2 - BiÕt c¸c lo¹i rau cã rÊt nhiÒu vitamin cÇn thiÕt cho c¬ thÓ
Môc ®Ých yªu cÇu 1. KiÕn thøc: - Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại rau Cải bắp, su hào, cà chua ….biết phân nhóm các loại rau - BiÕt c¸c lo¹i rau cã rÊt nhiÒu vitamin cÇn thiÕt cho c¬ thÓ - Kể tên các món ăn chế biến rau. 2. Kü n¨ng: - TrÎ cã kü n¨ng häc theo nhãm, kĩ năng phân nhóm các loại rau ăn lá củ, quả, ăn hoa - Cã kü n¨ng ®Æt c©u hái cho b¹n vµ tr¶ lêi c©u hái cña b¹n - Cã kü n¨ng ®Æt c©u hái so s¸nh vµ tr¶ lêi vÒ c¸c ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c¸c lo¹i qu¶ 3. Th¸i ®é: - TrÎ thực hiện được các yêu cầu của cô, hµo høng tham gia vµo tiÕt häc - BiÕt ®­îc Ých lîi cña c¸c lo¹i rau ®èi víi c¬ thÓ GD trẻ biết chăm sóc vườn rau của trường

3 Chuẩn bị: §µn organ ghi ©m bµi h¸t: §è qu¶
3 giỏ đựng rau su hào, cải bắp, cà chua, Các loại tranh rau củ qủa, các loại rau củ quả bằng nhựa Bảng ghi kết quả trò chơi Hai bộ chữ số từ Các slide để tiến hành theo tiết học §µn organ ghi ©m bµi h¸t: §è qu¶

4 Các bước tiến hành : Con hãy kể tên các loại rau trẻ biết .
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức: Cho trẻ đọc bài đồng dao: Họ rau Trong bài đồng dao nhắc những loại rau? Con hãy kể tên các loại rau trẻ biết . Hoạt động 2: Nội dung chính : Trẻ kết 3 nhóm, mỗi nhóm một loại rau, yêu cầu các nhóm quan sát và thảo luận về rau của đội mình trong vòng 1 phút (Sau đó từng đội lần lượt lên giói thiệu về rau của đội mình) Đội 1 rau ăn lá (Cải bắp): Đội 1 tự giới thiệu rau của đội mình, các đội còn lại bổ xung ý kiến. Cô gợi ý để trẻ nhận xét thêm về đặc điển của rau cải bắp. (Bổ đôi rau bắp cải cho trẻ quan sát nhận xét) Cô khái quát trên slide 7, slide 9 giới thiệu cải bắp tím và hỏi trẻ -> Con được ăn món ăn gì chế biến từ rau bắp cải Rau bắp cải cung cấp chất gì? VTM có tác dụng gì với cơ thể Mở rộng các loại rau ăn lá (Trẻ kể tên ) Sử dụng slide 9

5 Đôi 2 rau ăn củ: Đội 2 đặt câu hỏi về củ su hào cho các đội khác trả lời,khi các đội trả lời đúng, thì cô đặt câu hỏi để trẻ nhận xét về đặc điểm củ su hào (Bên ngoài, bên trong (gọt vỏ cho trẻ xem), cách chế biến, kể tên các món ăn chế biến từ củ su hào) -> Sử dụng slide 10, slide 11 mở rộng rau ăn củ. Cũng hỏi trẻ su hào cung cấp chất gi? Có tác dụng gì đối với cơ thể? Đội 3 rau ăn quả (Quả cà chua): Hai đội đặt câu hỏi cho đội 3 trả lời sau khi các đội đặt câu hỏi và trả lời xong . Cô đàm thoại tương tự như củ su hào, Khái quát quả cà chua (sử dụng slide 13, 14. ) Mở rông rau ăn quả, sau khi trẻ kể tên các loại rau ăn quả xong cô sử dụng slide Ngoài 3 nhóm rau ăn lá ăn quả, ăn củ còn có loại rau ăn hoa nữa đấ, chúng mình biết rau gì không -> Cho trẻ kể sau đó cô sử dụng slide Cho trẻ so sánh điểm giống, khác nhau giữa 3 nhóm rau ăn củ, ăn quả, ăn lá (Sử dụng slide 16) Cô khái quát : Giống nhau đều cung cấp VTM, dùng làm các món ăn như canh, xào … Khác nhau cà chua rau ăn quả, su hàolà rau ăn lá, cà chua là rau ăn củ

6 Hoạt động 3: Trò chơi củng cố:
+ Trò chơi 1: Tìm các loại rau không cùng loại Cách chơi ở trên mào hình có các slide, mỗi slide đều có rất là nhiều các loại rau. Vậy chúng mình hãy tìm những loại rau không cùng loại (Chơi tên slide 18, 19, 20, 21) Trò chơi 2: Chung sức Cách chơi :(Chia làm 4 đội) Ở trên bàn có nhiều tranh ảnh về các loại rau ăn lá, ăn quả, ăn củ, ăn hoa. Mỗi đội sẽ lấy một loại hoa theo yêu cầu của cô trong vòng 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều rau đúng thì đội đó thắng Luật chơi : Chơi theo luật tiếp sức, mỗi bạn chỉ được gắn một loại quả Nhận xét kết quả chơi: cho đếm kết quả chơi của mỗi đội và gắn số tương ứng -> công bố kết quả 3 đội

7 C¶i b¾p

8 C¶i b¾p tÝm, c¶i b¾p tr¾ng

9 Mở rộng các loại rau ăn lá
Rau ngót Rau cải thảo Rau cải xanh Rau mùng tơi Rau cải xoong Rau cải trắng

10 Củ su hµo

11 Mở rộng các loại rau ăn củ
Củ cải trắng củ khoai tây củ khoai lang Củ cà rốt

12 Cµ chua

13 Bªn trong cµ chua

14 mở rộng rau ăn quả quả bí ngô quả mướp quả bí quả mướp đắng
quả dưa chuột

15 So sánh điểm giống nhau khác nhau của 3 loại rau

16 Tìm các rau không cùng loại
Trò chơi củng cố Tìm các rau không cùng loại Tr­êng mÇm non Hoa Hång - §T:

17 quả cà tím quả mướp Củ su hào quả mướp đắng quả dưa chuột

18 Củ cải trắng Củ cà rốt củ khoai tây Rau cải trắng củ khoai lang

19 Hoa mướp Rau ngót Rau cải trắng Rau mùng tơi Rau cải xoong

20


Tải xuống ppt "§Ò tµi : Một số rau xanh mà bé biết"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google