Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên thực hiện : Trần Thị Luận

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên thực hiện : Trần Thị Luận"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên thực hiện : Trần Thị Luận
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 Giáo viên thực hiện : Trần Thị Luận

2 Kiểm tra bài cũ: Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm: dạy
a, Thầy Thái … môn Toán. dạy b. Bạn Ngọc ….. giỏi nhất lớp em häc gi¶ng c. Cô Hiền … bài rất hay.

3 Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

4 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau: Bµi 1: a.Con tr©u ¨n cá. ¨n b.§µn bß uèng n­íc d­íi s«ng. uèng c.MÆt trêi to¶ ¸nh n¾ng rùc rì. to¶

5 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn): Con mèo, con mèo theo con chuột vuốt, nanh Con chuột quanh Luồn hang hốc. §ång dao

6

7 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn): Con mèo, con mèo theo con chuột vuốt, nanh Con chuột quanh Luồn hang hốc. Đuổi Giơ nhe chạy luồn

8 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Bài 3: Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau? a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

9 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Bài 3: Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau? , a. Lớp em học tập tốt lao động tốt. b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh , c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo. , ,

10 Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Thứ 4 ngày 30 tháng 10 năm 2013 LuyÖn tõ vµ c©u Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy Bµi 1:G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cña loµi vËt vµ sù vËt trong mçi c©u sau: Con tr©u ¨n cá. еn bß uèng n­íc d­íi s«ng. MÆt trêi to¶ ¸nh n¾ng rùc rì. Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn): Con mèo, con mèo Đuổi theo con chuột Giơ vuốt, nhe nanh Con chuột chạy quanh Luồn hang ,luồn hốc. Bài 3: Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau? a. Lớp em học tập tốt ,lao động tốt. b. Cô giáo chúng em rất yêu thương ,quý mến học sinh. c. Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo , cô giáo.

11

12

13

14

15

16

17 CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI


Tải xuống ppt "KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Giáo viên thực hiện : Trần Thị Luận"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google