Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

2 C©u hái 1: T«n gi¸o cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo?
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 2: Hãy kể tên một số hình thức lịch sử của tín ngưỡng, tôn giáo C©u hái 1: T«n gi¸o cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo? TÝnh lÞch sö TÝnh quÇn chóng TÝnh chÝnh trÞ TÝnh ph¶n khoa häc Hình thức thờ vật tổ Ma thuật giáo Bái vật giáo Vật linh giáo Sa man giáo

3 Bài 7 KHOA LÍ LUẬN MÁC-LÊNIN
NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY Hà Nội

4 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỤC ĐÍCH YÊU CẦU NỘI DUNG

5 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
NỘI DUNG I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Trọng tâm, Trọng điểm: Phần I II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC, NHỮNG XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY

6 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI MỤC ĐÍCH YÊU CẦU NỘI DUNG THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

7 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
Tµi liÖu chÝnh: Mét sè hiÓu biÕt vÒ t«n gi¸o, t«n gi¸o ë ViÖt Nam, Nxb Q§ND, H.1993; trang TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

8 I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VẤN ĐỀ LÀM VIỆC NHÓM - Tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Có mấy hình thức lịch sử tín ngưỡng, tôn giáo, đó là những hình thức nào? - Hình thức tín ngưỡng nào cổ xưa nhất, hình thức nào ra đời muộn gắn với các tôn giáo hiện đại, biểu hiện cụ thể? - Các hình thức lịch sử của tín ngưỡng tôn giáo có liên quan đến các tôn giáo hiện đại không, lấy ví dụ chứng minh?

9 I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO KẾT LUẬN 1 Hình thức thờ vật tổ (Tô tem giáo) Bái vật giáo Vật linh giáo Sa man giáo Hình thức thờ vật tổ Ma thuật giáo Những hình thức lịch sử của tín ngưỡng tôn giáo

10 Đạo giáo thờ con rồng đỏ và coi đó là tổ tiên của mình
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO KẾT LUẬN Hình thức thờ vật tổ (Tô tem giáo) 1 Tô tem giáo là hình thức tôn giáo cổ và sơ khai nhất, là niềm tin vào mối liên hệ gần gũi, huyết thống của một nhóm người với một loài động vật, thực vật hay một đối tượng nào đó Đạo giáo thờ con rồng đỏ và coi đó là tổ tiên của mình

11 I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO KẾT LUẬN 1 Hình thức thờ vật tổ (Tô tem giáo) Bí tích thánh thể của đạo Kitô Tín đồ đạo Bàlamôn thờ con bò Tô tem giáo được hình thành thông qua hoạt động săn bắt và hái lượm Biểu hiện Tin vào mối quan hệ huyết thống của người nguyên thủy với một loài động vật hay thực vật nào đó

12 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
KẾT LUẬN 2 Ma thuật giáo (Phương thuật) Ma thuật giáo là việc người nguyên thủy tin vào khả năng tác động đến những hiện tượng tự nhiên, các hiện tượng liên quan đến chính bản thân mình bằng những hành động tượng trưng, bằng con đường siêu nhiên như cầu khẩn, phù phép, yểm bùa Bằng các biện pháp ma thuật, người nguyên thủy tác động đến các hiện tượng tự nhiên, các sự kiện trong đời sống theo hướng mình mong muốn Hình thức ma thuật: cầu khẩn, phù phép, yểm bùa Biểu hiện

13 (Vật thờ, bùa hộ mệnh, phép lạ)
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO KẾT LUẬN 3 Bái vật giáo (Vật thờ, bùa hộ mệnh, phép lạ) Tin vào những đặc tính siêu nhiên của những đối tượng vật thể như hòn đá, cái cây, khúc sông, ngọn suối, lá bùa, đất thiêng, vật thiêng Bái vật giáo là niềm tin vào những thuộc tính siêu nhiên của những vật thể, cho rằng có sức mạnh siêu nhiên trú ngụ trong đó và người tahi vọng vào sự phù trợ, giúp đỡ của sức mạnh siêu nhiên đó Biểu hiện Hi vọng vào sự phù trợ, giúp đỡ của sức mạnh siêu nhiên của những vật thể

14 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
KẾT LUẬN 4 Vật linh giáo (Tinh thần, linh hồn) BIỂU HIỆN Vật linh giáo là sự ảo tưởng về phần hồn và phần xác, về thế giới hiện thực và thế giới siêu nhiên, là niềm tin vào thế giới linh hồn Xuất hiện ảo tưởng về phần hồn và phần xác. Một người có xác và hồn, hồn quyết định xác, xác là nơi trú ngụ của hồn, khi chết hồn thoát khỏi xác và có đời sống riêng. Thế giới thần linh, ma quỷ cũng có bộ mặt và đời sống như ở trần gian nhưng có sức mạnh ghê gớm, thần bí chi phối, quyết định đời sống trần gian.

15 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
KẾT LUẬN 5 Sa man giáo (Lên đồng, phù thủy) Người lên đồng, phù thủy được thần linh mách bảo hay thoát xác đi tìm thần linh, ma quỷ cầu xin ý kiến phán bảo để truyền lại cho người cầu đồng Con người muốn giao tiếp với thần linh, ma quỷ phải thông qua một nhân vật trung gian như người lên đồng, phù thủy Sa man giáo là hình thức giao tiếp giữa con người và thần linh, ma quỷ thông qua một nhân vật trung gian như người lên đồng, thầy phù thủy, thầy mo Biểu hiện Sa man giáo bao giờ cũng diễn ra với nghi thức và trang phục riêng

16 HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 5 HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU - Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học được biểu hiện như thế nào? Hiểu như thế nào về xu hướng “khô đạo” “nhạt đạo” trong một bộ phận quần chúng nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ ngày càng tăng? Nghiên cứu mối quan hệ giữa tín ngưỡng tôn giáo và khoa học cần phê phán quan điểm và nhận thức không đúng gì?

17 1. Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 1. Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học Trung thực, khách quan 5 Text in here Bản chất Con người THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC THẾ GIỚI QUAN TÔN GIÁO PHẢN ÁNH Nhận thức Cải tạo

18 1. Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 1. Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học Trung thực, khách quan Hư ảo, hoang đường 5 Nhận thức Text in here Nhận thức Bản chất Con người Sức mạnh trần gian THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC THẾ GIỚI QUAN TÔN GIÁO Hư ảo PHẢN Thực tiễn PHẢN ÁNH ÁNH Nhận thức Cải tạo Nhận thức Cải tạo Nhẫn nhục Cải tạo

19 2. Tín ngưỡng tôn giáo và khoa học trong thời đại hiện nay
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 2. Tín ngưỡng tôn giáo và khoa học trong thời đại hiện nay 5 Phạm vi ảnh hưởng của tôn giáo bị thu hẹp, uy tín của đội ngũ giáo sĩ bị giảm sút, xu hướng “khô đạo” “nhạt đạo” trong một bộ phận quần chúng nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ ngày càng tăng Khủng hoảng Đội ngũ giáo sĩ có sự phân hóa sâu sắc, nhiều người Có biểu hiện giảm lòng tin và đòi xét lại các giáo lý, tín điều của tôn giáo Thiếu đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp, khủng hoảng lớp người kế tục. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, lối suy nghĩ và hành động vô thần phổ biến rộng rãi trên thế giới.

20 3. Những xu hướng của tín ngưỡng tôn giáo hiện nay 5
Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC 3. Những xu hướng của tín ngưỡng tôn giáo hiện nay 5 Xu hướng 1 Tìm những lí giải mới xuyên tạc khoa học, lợi dụng khoa học để chứng minh, luận giải cho niềm tin tôn giáo Xu hướng 2 Tiến hành cải cách trong thái độ chính trị cũng được tổ chức, các quy định về giáo lý, giáo luật, nghi lễ theo hướng mị dân, đưa tôn giáo gần hơn với tâm tư, nguyện vọng, với đời thường của quần chúng nhân dân Xu hướng 3 Tôn giáo có những biến động lớn, xuất hiện nhiều khuynh hướng khác nhau: đa dạng hóa, thế tục hóa và dân tộc hóa đời sống tôn giáo

21 I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬCỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
KÕt luËn I. NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬCỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 1 4 Vật linh giáo (Tinh thần, linh hồn) Hình thức thờ vật tổ (Tô tem giáo) 3 Bái vật giáo (Vật thờ, bùa hộ mệnh, phép lạ) 2 5 Ma thuật giáo (Phương thuật) Sa man giáo (Lên đồng, phù thủy) II. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC, NHỮNG XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY 1 3 Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học Những xu hướng của tín ngưỡng tôn giáo hiện nay 2 Tín ngưỡng tôn giáo và khoa học trong thời đại hiện nay

22 Bài 7 NHỮNG HÌNH THỨC LỊCH SỬ CỦA TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ XU HƯỚNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HIỆN NAY
5 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA Những hình thức lịch sử của tín ngưỡng tôn giáo, ý nghĩa thực tiễn? 2. Sự đối lập thế giới quan tôn giáo và thế giới quan khoa học, ý nghĩa thực tiễn? 3. Tín ngưỡng tôn giáo và khoa học trong thời đại hiện nay, ý nghĩa thực tiễn? 4. Những xu hướng của tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, ý nghĩa thực tiễn?

23 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ!


Tải xuống ppt "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google