Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

2 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nội dung cơ bản của thời đại hiện nay là gì?
Kết luận: Nội dung cơ bản của thời đại hiện nay là thời kì quá độ từ CNTB lên CNXH bắt đầu bằng cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 Câu 2: Nội dung của chế độ dân chủ XHCN được thể hiện trên những lĩnh vực nào của đời sống xã hội? Kết luận: Nội dung của chế độ dân chủ XHCN được thể hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa tinh thần

3 BÀI 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Hà Nội

4 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Nội dung II. NỘI DUNG PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Thời gian Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 2/I; 2/II

5 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Tài liệu chính: Giáo trình CNXHKH (dùng cho đ.tạo cán bộ chính trị CPĐ bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, T.1, tr Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu tham khảo: Giáo trình CNXHKH (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, H. 2007, tr Tài liệu nghiên cứu

6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm dân chủ: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân hay quyền bình đẳng, quyền làm chủ xã hội thuộc về nhân dân. + Thuật ngữ dân chủ có nguồn gốc từ tiếng cổ Hy Lạp là “Demos” (Đề mô) là “dân”; “Kratos” (karatô) là “quyền lực” ghép hai từ đó thành Demos Kratos có nghĩa là “quyền lực nhân dân”

7 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm dân chủ: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân hay quyền bình đẳng, quyền làm chủ xã hội thuộc về nhân dân. + Theo nghĩa trên “nhân dân” là người có quyền lực cao nhất.

8 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm dân chủ: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân hay quyền bình đẳng, quyền làm chủ xã hội thuộc về nhân dân. + Xét ở góc độ giá trị nhân văn thì dân chủ là giá trị vĩnh hằng.

9 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Khái niệm chế độ dân chủ:
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm chế độ dân chủ: Là một hình thái chính trị của nhà nước dựa trên cơ sở công nhận những nguyên tắc quyền lực nhân dân, quyền tự do và bình dẳng công dân (một kiểu, hình thức của nhà nước) Thượng viện (phải) và Hạ viện (trái) + Nhân dân có quyền gì, mức độ đến đâu, được thực thi như thế nào, các quyền đó đều do chế độ chính trị quy định.

10 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Khái niệm chế độ dân chủ:
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm chế độ dân chủ: Là một hình thái chính trị của nhà nước dựa trên cơ sở công nhận những nguyên tắc quyền lực nhân dân, quyền tự do và bình dẳng công dân (một kiểu, hình thức của nhà nước) Thượng viện (phải) và Hạ viện (trái) + Chế độ dân chủ là một phạm trù lịch sử

11 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Khái niệm chế độ dân chủ:
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm chế độ dân chủ: Là một hình thái chính trị của nhà nước dựa trên cơ sở công nhận những nguyên tắc quyền lực nhân dân, quyền tự do và bình dẳng công dân (một kiểu, hình thức của nhà nước) Thượng viện (phải) và Hạ viện (trái) + Chế độ dân chủ mang tính giai cấp, tính dân tộc sâu sắc

12 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm chế độ dân chủ XHCN: Là một hình thái chính trị của NN XHCN, trong đó pháp luật quy định quyền lực quản lý XH thuộc về nhân dân, là một hình thức tự quy định của nhân dân để chi phối các hoạt động của cá nhân và XH. + Chế độ DC XHCN là một hình thái c.trị, hình thái c.trị đó gắn với NN XHCN, pháp luật NN XHCN xác định các quyền của nhân dân

13 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Khái niệm chế độ dân chủ XHCN: Là một hình thái chính trị của NN XHCN, trong đó pháp luật quy định quyền lực quản lý XH thuộc về nhân dân, là một hình thức tự quy định của nhân dân để chi phối các hoạt động của cá nhân và XH. + Chế độ DC XHCN là một hình thức tự quy định của n.dân để chi phối các h.động của cá nhân và XH trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ

14 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Chế độ dân chủ XHCN là chế độ bảo đảm quyền làm chủ thực tế của nhân dân lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCS, sự quản lý của Nhà nước XHCN.

15 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MÔT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU: 1. Quyền làm chủ thực tế của nhân dân lao động là gì? Cơ chế để thực hiện nó? 2. Quyền làm chủ trên danh nghĩa có khác quyền làm chủ trên thực tế không? Vì sao? 3. Quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân lao động được quy định bởi các yếu tố nào? Biểu hiện cụ thể?

16 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN - Chế độ dân chủ XHCN bảo đảm quyền làm chủ thực tế của nhân dân lao động, quyền làm chủ đó được thực hiện bằng một cơ chế xác định có hiệu quả

17 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN + Cơ chế: -> Đảng lãnh đạo -> Nhà nước quản lý -> Nhân dân lao động làm chủ

18 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN + Đảng và nhà nước coi việc chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội là một trong những biện pháp bảo đảm quyền làm chủ thực tế của nhân dân lao động.

19 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN + Đảng và Nhà nước coi việc thường xuyên đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị XHCN là một trong những biện pháp thực hành dân chủ mở rộng.

20 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN - Chế độ dân chủ XHCN bảo đảm quyền làm chủ thực tế của nhân dân lao động, nó khác với quyền làm chủ trên danh nghĩa, làm chủ trên văn bản, giấy tờ, tuyên ngôn, làm chủ bằng khẩu hiệu, bằng biểu tượng Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1789

21 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN - Quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân lao động trong chế độ XHCN do nền tảng kinh tế, chính trị - xã hội, tư tưởng văn hóa XHCN quy định. "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sư phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực". (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. TCQG, H. 2016, tr. 85)

22 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN + Trong chế độ DC XHCN, TLSX chủ yếu là của chung, mọi công dân đề có quyền bình đẳng trong việc sử dụng TLSX dưới các hình thức khác nhau - Quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân lao động trong chế độ XHCN do nền tảng kinh tế, chính trị - xã hội, tư tưởng văn hóa XHCN quy định. + Trong chế độ DC XHCN, quyền làm chủ của NDLĐ được thực hiện theo lập trường của GCCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước XHCN. + Chế độ DC XHCN lấy hệ tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc và nhân loại.

23 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Bản chất, đặc điểm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa b) Đặc điểm của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Bốn là, chế độ dân chủ XHCN là chế độ dân chủ của những hành động cải tạo xã hội có tính chất cách mạng của NDLĐ - Hai là, trong chế độ DC XHCN, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. - Ba là, chế độ dân chủ XHCN là sự phủ định biện chứng chế độ dân chủ tư sản. - Một là, chủ thể của chế độ dân chủ XHCN là nhân dân lao động

24 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Nội dung của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Trong lĩnh vực kinh tế BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ XHCN Trong lĩnh vực chính trị Nội dung DCXHCN Trong lĩnh vực xã hội Trong lĩnh vực VH-TT

25 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Một là, đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. + Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các thành tố trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

26 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Một là, đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. + Xác định đúng mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

27 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Một là, đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. + Đổi mới đồng bộ cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của các thành tố trong hệ thống chính trị XHCN.

28 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Hai là, nâng cao trình độ văn hóa dân chủ của nhân dân. + Ý thức dân chủ: Trình độ hiểu biết của người dân về dân chủ. + Năng lực thực hành dân chủ: Khả năng, năng lực của người dân với việc sử dụng pháp luật thành thói quen, nếp sống hàng ngày. + Nhân cách dân chủ: Nhân cách của một xã hội công dân.

29 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Ba là, bảo đảm điều kiện thực tế để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. + Phải xây dựng một cơ chế phù hợp, có hiệu quả để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Điều kiện + Chống mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, dân chủ hẹp hòi...

30 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Bốn là, xây dựng hệ thống pháp luật, pháp chế XHCN bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân + Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ + Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành luật cơ bản, hệ thống + Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của NDLĐ

31 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Năm là, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu + Loại trừ đặc quyền, đặc lợi... + Đổi mới cơ chế, bộ máy...

32 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa - Sáu là, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho NDLĐ + Phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng, địa phương, nghành, tổ chức bởi khả năng và điều kiện ở mỗi địa phương là khác nhau + Thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ các cấp CỤ THỂ + Gắn phát triển sản xuất với nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân lao động.

33 Bài 6 CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
KẾT LUẬN I. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1 2 Khái niệm chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Bản chất, đặc điểm của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1 2 Nội dung của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Phương hướng xây dựng Và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

34 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA 1. Khái niệm dân chủ, chế độ dân chủ, chế độ dân chủ XHCN, ý nghĩa thực tiễn? 2. Bản chất, đặc điểm của chế độ dân chủ XHCN, ý nghĩa thực tiễn? 3. Nội dung của chế độ dân chủ XHCN, ý nghĩa thực tiễn? 4. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN, ý nghĩa thực tiễn?

35 ĐỊNH HƯỚNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI GIẢNG TIẾP THEO
1. Tên bài: Quản lý xã hội và quản lý các quá trình xã hội trong quân đội 2. Tài liệu nghiên cứu: - Tài liệu chính: + Lênin, Toàn tập, Tập 36 “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết”, Nxb Tiến Bộ, Mat-xcơ-va 1977, tr + Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5 "Sửa đổi lối làm việc", Nxb CTQG, H.2002, tr - Tài liệu tham khảo: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H 3. Nội dung cần tập trung nghiên cứu: - Khái niệm quản lý xã hội - XHCN. - Tính tất yếu khách quan của quản lý xã hội - XHCN. - Bản chất của quản lý xã hội - XHCN. - Chức năng của của quản lý xã hội - XHCN. - Đặc điểm, nội dung, phương hướng của quản lý các quá trình xã hội trong quân đội.

36 HẾT


Tải xuống ppt "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google