Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

chñ nghÜa x· héi khoa häc

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "chñ nghÜa x· héi khoa häc"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 chñ nghÜa x· héi khoa häc
Khoa lý luËn m¸c-lªnin Bé m«n chñ nghÜa x· héi khoa häc

2 KIỂM TRA BÀI CŨ

3 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
BÀI 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Hà Nội

4 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Mục đích, yêu cầu Nội dung II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Thời gian Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 2/I; 2/II

5 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu nghiên cứu

6 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Khái niệm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó a) Khái niệm giai cấp công nhân GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là LLSX cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình SX, tái SX ra của cải vật chất và cải tạo các mối quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH. Ở các nước tư bản, GCCN là những người không có hoặc về cơ bản không có TLSX phải làm thuê cho GCTS và bị GCTS bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước XHCN, họ là những người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những TLSX chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.

7 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Khái niệm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó a) Khái niệm giai cấp công nhân - Về nghề nghiệp: GCCN là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp. Lao động trực tiếp: Đó là những người trực tiếp sử dụng công cụ lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp....

8 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Khái niệm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó a) Khái niệm giai cấp công nhân - Về nghề nghiệp: GCCN là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp. Lao động gián tiếp: Những người không trực tiếp sử dụng công cụ lao động mà qua một khâu trung gian nào đó...

9 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Khái niệm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó a) Khái niệm giai cấp công nhân - Về vị trí trong quan hệ sản xuất Trong chế độ TBCN

10 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Khái niệm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó a) Khái niệm giai cấp công nhân - Về vị trí trong quan hệ sản xuất Trong chế độ XHCN

11 Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó b) Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

12 Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó b) Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Để thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải đồng thời thực hiện ba sự nghiệp giải phóng: giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại.

13 Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Khái niệm giai cấp công nhân và nội dung SMLS của nó b) Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay là thực hiện thắng lợi mục tiêu: Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

14 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Địa vị giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a) Địa vị giai cấp công nhân VẤN ĐỀ LÀM VIỆC NHÓM 1. Thực chất nghiên cứu địa vị KT - XH của GCCN? 2. Từ luận điểm của Mác: “GCTS không những rèn ra vũ khí giết mình mà còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy”. Theo đồng chí vũ khí ấy là gì? Người sử dụng vũ khí ấy là ai? 3. Trong nền sản xuất TBCN, giai cấp nào đại diện cho LLSX tiên tiến, có lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản, có khả năng đoàn kết với các giai tầng khác trong XH?

15 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN a) Địa vị giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a) Địa vị giai cấp công nhân + Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công nghiệp + Giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất tiên tiến + Giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất chủ yếu trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa + Giai cấp công nhân có khả năng đoàn kết với các giai tầng trong xã hội

16 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN b) Đặc điểm giai cấp công nhân
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân b) Đặc điểm giai cấp công nhân + Là giai cấp tiên tiến nhất. + Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất. + Là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao nhất. + Là giai cấp có bản chất quốc tế.

17 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam a) Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là lãnh đạo toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

18 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam b) Cơ sở khẳng định - Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của GCCN quốc tế nên có địa vị kinh tế - xã hội và đặc điểm như giai cấp công nhân quốc tế.

19 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam b) Cơ sở khẳng định - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời va trưởng thành trong lòng dân tộc nên có đặc điểm riêng.

20 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quy luật hình thành Đảng Cộng sản a) Quy luật chung Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân

21 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quy luật hình thành Đảng Cộng sản b) Quy luật đặc thù Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

22 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN a) Vai trò của Đảng Cộng sản HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU: 1. Vì sao ĐCS là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của GCCN? 2. Nhân tố nào thúc đẩy phong trào đấu tranh của GCCN chuyển từ tự phát lên tự giác?

23 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN a) Vai trò của Đảng Cộng sản KẾT LUẬN Có Đảng Cộng sản, GCCN mới trở thành giai cấp cách mạng, phong trào đấu tranh của GCCN mới chuyển từ tự phát lên tự giác. Có Đảng Cộng sản, GCCN mới trở thành hạt nhân đoàn kết mọi lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi SMLS của mình. Có Đảng Cộng sản, GCCN mới trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.

24 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN b) Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 1945 1954 1975 Tiến trình cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam Company Logo

25 KẾT LUẬN 1 2 3 1 2 Bài 2 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
I. NỘI DUNG VÀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1 2 3 Khái niệm GCCN và nội dung SMLS của nó Cơ sở khách quan quy định SMLS của GCCN SMLS của GCCN Việt Nam II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH ĐCS VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SMLS CỦA GCCN 1 2 Quy luật hình thành Đảng Cộng sản Vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện SMLS của GCCN

26 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA 1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ý nghĩa thực tiễn? 2. Cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ý nghĩa thực tiễn? 3. Đặc điểm của giai cấp công nhân, ý nghĩa thực tiễn? 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ý nghĩa thực tiễn?

27 ĐỊNH HƯỚNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI GIẢNG TIẾP THEO
1. Tên bài: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 2. Tài liệu nghiên cứu: Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, Tập 1, tr 3. Nội dung cần tập trung nghiên cứu: - Tính tất yếu khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa - Nội dung, tính chất và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa - Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp giành chính quyền trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

28 HẾT


Tải xuống ppt "chñ nghÜa x· héi khoa häc"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google