Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C
The Ascension of the Lord - Year C Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C 02/06/2019 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

2 The Ascension of the Lord - Year C Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C
02/06/2019

3 Gospel Luke 24:46-53 Phúc Âm theo Thánh Luca

4 Khi ấy Đức Giê-su hiện ra
Jesus said to his disciples: Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói:

5 "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình,
‘You see how it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead, "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;

6 phải nhân danh Người mà rao giảng
and that, in his name, repentance for the forgiveness of sins would be preached to all the nations, beginning from Jerusalem.  phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

7 You are witnesses to this.
Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

8 ‘And now I am sending down to you what the Father has promised
‘And now I am sending down to you what the Father has promised. Stay in the city then, until you are clothed with the power from on high.’ "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

9 Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a,
Then he took them out as far as the outskirts of Bethany, and lifting up his hands he blessed them.  Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.

10 thì Người rời khỏi các ông
Now as he blessed them, he withdrew from them and was carried up to heaven. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

11 They worshipped him and then went back to Jerusalem
full of joy; Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,

12 Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa…..
and they were continually in the Temple praising God…. và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa…..

13 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C
The Ascension of the Lord - Year C

14 The Ascension of the Lord - Year C
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C 02/06/2019


Tải xuống ppt "Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google