Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

QUY TRÌNH XỬ LÝ Thủ tục Giấy Đăng ký tại PACCOM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "QUY TRÌNH XỬ LÝ Thủ tục Giấy Đăng ký tại PACCOM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 QUY TRÌNH XỬ LÝ Thủ tục Giấy Đăng ký tại PACCOM
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN QUY TRÌNH XỬ LÝ Thủ tục Giấy Đăng ký tại PACCOM Final/Nov. 2013

2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy Đăng ký của các TCPCPNN
A. TÓM TẮT STT Nội Dung Mô tả 1 Tên thủ tục hành chính Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy Đăng ký của các TCPCPNN 2 Căn cứ pháp lý Nghị định 12/2012/NĐ-CP, thông tư 05/2012/TT-BNG (tham chiếu Nghị định 93/2009/NĐ-CP) 3 Số hồ sơ Theo số theo dõi văn bản đến tại phòng HC-TH Final/Nov. 2013

3 Phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách
A. TÓM TẮT STT Nội Dung Mô tả 4 Đầu mối xử lý Phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách 5 Đối tượng thực hiện Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 6 Phí, lệ phí Không thu lệ phí Final/Nov. 2013

4 Kết quả của việc thực hiện
A. TÓM TẮT STT Nội dung Mô tả 7 Kết quả của việc thực hiện Giấy đăng ký các loại sau khi được COMINGO thẩm định, chuyển Bộ Ngoại giao ký, đóng dấu và trao cho các TCPCPNN, 01 bản gốc 8 Nộp hồ sơ Các TCPCPNN nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban Công tác về Các TCPCPNN (Ban điều phối viện trợ nhân dân- PACCOM) hoặc có thể gửi đến Phòng HC-TH của PACCOM qua đường bưu điện Final/Nov. 2013

5 STT Nội dung Mô tả 9 Nộp hồ sơ
A. TÓM TẮT STT Nội dung Mô tả 9 Nộp hồ sơ (có thể triển khai việc xem xét hồ sơ gửi qua đường trong khi chờ bản chính gửi qua đường bưu điện) 10 Thời hạn trả lời kết quả 45 ngày làm việc đối với các hồ sơ cấp mới Giấy đăng ký, 30 ngày đối với các hồ sơ đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Final/Nov. 2013

6 1.1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký hoạt động:
B. CẤP MỚI GIẤY ĐĂNG KÝ 1. Yêu cầu về hồ sơ (01 bộ bằng tiếng Việt, hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ) 1.1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký hoạt động: Đơn đề nghi do người đứng đầu của tổ chức ký, nêu rõ những nội dung: Tên đầy đủ và viết tắt của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính; Tôn chỉ, mục đích hoạt động; Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức; Nguồn và khả năng tài chính; Final/Nov. 2013

7 B. CẤP MỚI GIẤY ĐĂNG KÝ ( Tiếp)
Chương trình, dự án và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam; Bổ nhiệm người đại diện tại Việt Nam; Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam. Final/Nov. 2013

8 bản sao Điều lệ của tổ chức đã được Hợp pháp hoá lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hoá lãnh sự). Bản chính hoặc 01 bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân do cơ quan thẩm quyền của nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp đã được Hợp pháp hoá lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hoá lãnh sự). danh mục các chương trình/ dự án dự kiến tại Việt Nam trong đó nêu các thông tin cơ bản về tên chương trình/ dự án, thời gian, địa bàn, đối tác Việt Nam, ngân sách (khuyến khích các chương trình/ dự án trong thời hạn 3 năm tới). Final/Nov. 2013

9 Lý lịch trích ngang kèm bản sao hộ chiếu của người đại diện tại Việt Nam hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) còn hiệu lực. Khuyến khích gửi kèm 01 bản sao toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Final/Nov. 2013

10 1.2 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Dự án:
Đơn đề nghị cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Dự án, do người đứng đầu của tổ chức ký, nêu rõ các nội dung: Tên đầy đủ và viết tắt của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính; Tôn chỉ, mục đích hoạt động; Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức; Nguồn và khả năng tài chính; Chương trình, dự án và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam; Địa điểm dự kiến đặt Văn phòng dự án; Final/Nov. 2013

11 Dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của Văn phòng dự án; Bổ nhiệm người Trưởng Văn phòng Dự án; Sự cần thiết lập Văn phòng Dự án; Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục,tập quán truyền thống của Việt Nam. Final/Nov. 2013

12 1.2.2. Bản chính Giấy Đăng ký hoạt động.
Văn bản chương trình, dự án tại Việt Nam và 01 bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với các chương trình/ dự án đang triển khai. danh mục các chương trình/ dự án dự kiến tại Việt Nam trong đó nêu các thông tin cơ bản về tên chương trình/ dự án, thời gian, địa bàn, đối tác Việt Nam, ngân sách (khuyến khích các chương trình/ dự án trong thời hạn 5 năm tới). Final/Nov. 2013

13 Bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng Dự án do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự). Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Lý lịch trích ngang kèm bản sao hộ chiếu của người được cử làm Trưởng Văn phòng Dự án hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) còn hiệu lực. Khuyến khích các văn bản đánh giá độc lập về hiệu quả hoạt động tại Việt Nam. Final/Nov. 2013

14 1.3 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện:
Đơn đề nghị cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện, do người đứng đầu của tổ chức ký. Nêu rõ các nội dung: Tên đầy đủ và viết tắt của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính; Tôn chỉ, mục đích hoạt động; Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức; Nguồn và khả năng tài chính; Chương trình, dự án và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam; Địa điểm dự kiến đặt Văn phòng Đại diện; Final/Nov. 2013

15 Bổ nhiệm người Trưởng Văn phòng Đại diện;
Dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của Văn phòng Đại diện; Bổ nhiệm người Trưởng Văn phòng Đại diện; Sự cần thiết lập Văn phòng Đại diện; Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam. Final/Nov. 2013

16 1.3.2. Bản chính Giấy Đăng ký Hoạt động hoặc Giấy Đăng ký lập Văn phòng Dự án.
Văn bản chương trình, dự án tại Việt Nam và 01 bản chính hoặc sao y bản chính văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với các chương trình/ dự án đang triển khai. danh mục các chương trình/ dự án dự kiến tại Việt Nam trong đó nêu các thông tin cơ bản về tên chương trình/ dự án, thời gian, địa bàn, đối tác Việt Nam, ngân sách (khuyến khích các chương trình/ dự án trong thời hạn 5 năm tới). Final/Nov. 2013

17 bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của người dự kiến làm Trưởng Văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự). Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Lý lịch trích ngang kèm bản sao hộ chiếu của người được cử làm Trưởng Văn phòng Đại diện hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) còn hiệu lực. bản Báo cáo kết quả hoạt động tại Việt Nam của ít nhất 02 (hai) năm liên tiếp trước thời điểm nộp hồ sơ. Khuyến khích các văn bản đánh giá độc lập về hiệu quả hoạt động tại Việt Nam. Final/Nov. 2013

18 C. GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ
1. Yêu cầu hồ sơ 1.1 Hồ sơ Gia hạn Giấy Đăng ký: 1.1.1 Thư đề nghị do người đại diện có tên trong Giấy Đăng ký hoặc người của TCPCPNN được ủy quyền ký. Bản chính Giấy Đăng ký. Báo cáo tóm tắt hoạt động trong thời hạn Giấy Đăng ký được cấp. bản kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời hạn Giấy Đăng ký tiếp theo. Final/Nov. 2013

19 C. GIA HẠN, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ
Văn bản phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Các văn bản, hồ sơ khác (nếu có) như: Văn bản thỏa thuận, văn bản nhận xét/ đánh giá của đối tác/ địa phương nơi triển khai dự án. Final/Nov. 2013

20 1.2. Hồ sơ bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký:
Thư đề nghị do người đại diện có tên trong Giấy Đăng ký hoặc người của TCPCPNN được ủy quyền ký. Bản chính Giấy Đăng ký (hoặc bản sao y bản chính trong trường hợp đề nghị cấp lại do mất bản chính). Quyết định bổ nhiệm kèm Giấy giới thiệu người đại diện do người đứng đầu của TCPCPNN ký, 01 lý lịch trích ngang, 01 bản sao hộ chiếu/CMTND còn hiệu lực (đối với đề nghị thay đổi người đại diện). Trưởng Văn phòng Dự án/ Đại diện phải bổ sung lý lịch tư pháp còn thời hạn. Final/Nov. 2013

21 1.2. Hồ sơ bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký:
Lý lịch trích ngang, hợp đồng lao động của người được tuyển dụng (đối với đề nghị bổ sung nhân sự làm việc cho văn phòng). Các hồ sơ khác (nếu có) như: Văn bản thỏa thuận, văn bản nhận xét/ đánh giá của đối tác/ địa phương nơi triển khai dự án. Final/Nov. 2013

22 D. CHUYỂN ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ
1. Yêu cầu về hồ sơ (01 bộ bằng tiếng Việt, hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực hợp lệ) 1.1. Đơn đề nghị do người đứng đầu của tổ chức ký đề nghị chuyển đổi/gia hạn và chuyển đổi Giấy phép sang Giấy Đăng ký. 1.2. Giấy phép gốc. Final/Nov. 2013

23 D. CHUYỂN ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ (Tiếp)
bản sao Điều lệ của tổ chức đã được Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự). 1.4. Bản chính hoặc 01 bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân do cơ quan thẩm quyền của nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp đã được Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự). Final/Nov. 2013

24 danh mục các chương trình/ dự án dự kiến tại Việt Nam trong đó nêu các thông tin cơ bản về tên chương trình/ dự án, thời gian, địa bàn, đối tác Việt Nam, ngân sách (khuyến khích các chương trình/ dự án trong thời hạn 3 năm tới đối với GĐK hoạt động và 5 năm đối với GĐK lập Văn phòng Dự án/Đại diện) 1.6. Lý lịch trích ngang kèm bản sao hộ chiếu của người đại diện tại Việt Nam hoặc Chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) còn hiệu lực. Final/Nov. 2013

25 1.7. Bản chính hoặc 01 bản sao Lý lịch tư pháp của Trưởng Văn phòng Dự án/Văn phòng Đại diện do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Trưởng Văn phòng là công dân cấp đã được Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (đối với các trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự). Nếu Trưởng Văn phòng đã cư trú ở Việt Nam trên 6 tháng thì phải có thêm 01 bản chính Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Final/Nov. 2013

26 1.8. Thư bổ nhiệm do người đứng đầu của TCPCPNN ký (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức tại Việt Nam). 1.9. Văn bản phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam (đối với trường hợp gia hạn và chuyển đổi từ Giấy phép lập VPDA/VPĐD sang Giấy Đăng ký lập VPDA/VPĐD). 1.10. Các văn bản khác (nếu có) như: Văn bản thỏa thuận, văn bản nhận xét/đánh giá của địa phương nơi triển khai dự án, đăng ký hoạt động tại địa phương. Final/Nov. 2013

27 MẪU 1 Final/Nov. 2013

28 MẪU 2 Final/Nov. 2013

29 MẪU 3 Final/Nov. 2013

30 MẪU 4 Final/Nov. 2013

31 MẪU 5 Final/Nov. 2013

32 MẪU 6 Final/Nov. 2013

33 MẪU 7 Final/Nov. 2013

34 MẪU 8 Final/Nov. 2013

35 MẪU 9 Final/Nov. 2013


Tải xuống ppt "QUY TRÌNH XỬ LÝ Thủ tục Giấy Đăng ký tại PACCOM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google