Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN - CHI HỘI SINH VIÊN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN - CHI HỘI SINH VIÊN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1

2 ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN - CHI HỘI SINH VIÊN
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN - CHI HỘI SINH VIÊN

3 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐH CHI ĐOÀN
1. Đại hội lớp, đại hội chi đoàn, hội nghị chi hội SV (sau đây gọi chung là Đại hội lớp – chi đoàn – chi hội) được tổ chức kết hợp trong cùng một buổi và thực hiện đầy đủ các nội dung của đại hội lớp, đại hội chi đoàn và hội nghị chi hội sinh viên. 2. Các lớp năm thứ hai và năm thứ ba phải tổ chức đại hội.

4 3. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của lớp, chi đoàn, chi hội năm học 2017 – 20178, đề ra phương hướng hoạt động cho năm học , bầu BCS mới, bầu BCH chi đoàn, hiệp thương cử BCH chi hội để lãnh đạo, điều hành hoạt động của lớp, chi đoàn, chi hội trong năm học. 4. Nhiệm kì của BCS lớp, BCH chi đoàn, BCH chi hội là 01 năm (theo năm học). Trường hợp chưa hết nhiệm kỳ nhưng phải thay đổi BCS lớp hoặc BCH chi đoàn hoặc BCH chi hội thì lớp tổ chức họp với sự có mặt của GVQLL/CVHT để bầu các chức danh cần thay đổi, bổ sung.

5 5. Tham gia Đại hội là nhiệm vụ của HSSV
5. Tham gia Đại hội là nhiệm vụ của HSSV. BCS lớp, BCH chi đoàn và BCH chi hội phải phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của sinh viên trong lớp, tránh tình trạng sinh viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với hoạt động quan trọng này. Đại hội chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 số học sinh sinh viên trong lớp tham dự. 6. Lớp trưởng, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức đại hội. Phiên đại hội nội bộ và phiên đại hội chính thức phải có GVQLL/CVHT và đại diện BCH LCĐ/LCH khoa dự, chỉ đạo. Phiên đại hội chính thức cần mời đại diện cấp ủy khoa, BCN khoa, các giảng viên giảng dạy, đại diện Đoàn TN và Hội SV trường dự.

6 7. Nội dung và báo cáo của đại hội phải được GVQLL/CVHT, BCH LCĐ khoa và BCH LCH khoa duyệt, trong đó lưu ý các vấn đề: chương trình đại hội, báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động, cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. 8. Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học mới của lớp - chi đoàn – chi hội được xây dựng thành một văn bản chung Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 của lớp – chi đoàn – chi hội, trong đó có các phần riêng cụ thể của lớp, của chi đoàn, của chi hội.

7 9. Tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ
9. Tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ. Tránh những khoản chi phí không cần thiết để tiết kiệm quỹ chung của lớp. 10. Sinh viên tham gia đại hội phải mang trang phục lịch sự, nghiêm túc; nam giới nên mặc áo trắng, quần sẫm màu, đeo cravat; nữ giới nên mặc áo dài truyền thống; khuyến khích mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam, hoặc đồng phục Hội sinh viên hoặc đồng phục của lớp/khoa (nếu có). Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đeo huy hiệu Đoàn khi dự đại hội. Sinh viên tham gia đại hội phải gương mẫu, tự giác, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không sử dụng bia rượu, thuốc lá; phải phát huy dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo và xây dựng phương hướng, tránh hiện tượng đại biểu mời phát biểu nhiều hơn sinh viên trong lớp.

8 11. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội - Thời gian: Do lớp chủ động, đảm bảo thuận lợi cho sinh viên tham dự đầy đủ. Tất cả các lớp phải tổ chức đại hội và hội nghị xong trước ngày 16/9/ Địa điểm: Tổ chức tại hội trường, phòng học… để tạo không khí nghiêm túc. Đại diện cán bộ lớp tới Văn phòng Đoàn – Hội trực tiếp đăng ký sử dụng phòng. Lưu ý: Trong quá trình đại hội phải thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về sử dụng tài sản thiết bị, vệ sinh môi trường.

9 Quy định chung về phiếu bầu - Là phiếu do đại hội phát hành, được in hoặc viết tay sẵn danh sách bầu cử do đại hội đã thông qua theo vần chữ cái A,B,C... có đóng dấu của Đoàn trường (đối với phiếu bầu BCH chi đoàn), có chữ ký của CGVQLL/CVHT (đối với phiếu bầu BCS lớp). Nếu số lượng người trong danh sách bầu cử bằng với số lượng người được bầu thì phải sử dụng phiếu bầu có cột "đồng ý" và "không đồng ý". - Nếu trong danh sách bầu cử có nhiều người trùng cả họ và tên thì được phép chú thích thêm ngày tháng năm sinh sau tên của các đồng chí đó.

10 Quy định chung về phiếu bầu - Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không do đại hội phát hành. Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội quyết định. Phiếu không bầu ai. Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội nội bộ thông qua. Phiếu có ký hiệu riêng. - Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được đại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ.

11 Bầu cử BCS lớp đối với các lớp năm 2 và năm 3
- Việc bầu cử BCS lớp (3 thành viên trong đó 01 lớp trưởng và 02 lớp phó) phải tiến hành bằng bỏ phiếu kín. Danh sách nhân sự để bầu cử BCS lớp tối đa là 5 SV để bầu lấy 3 SV vào BCS lớp. GVQLL/CVHT lưu ý chỉ đạo về cơ cấu nhân sự bầu BCS lớp gồm các SV gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại các SV là cán bộ lớp của năm học cũ đã không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. - Kết quả bầu phải đạt hơn ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) thì người được bầu mới trúng cử. - Ngay sau khi bầu cử BCS lớp, GVQLL/CVHT hội ý với các thành viên BCS lớp mới được bầu để phân công lớp trưởng, lớp phó phụ trách học tập và lớp phó phụ trách các hoạt động văn nghệ - thể thao – đời sống. Việc phân công phải được công bố ngay tại đại hội và ghi vào biên bản đại hội.

12 Bầu cử BCH chi đoàn - Chỉ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh mới được tham gia bầu cử BCH chi đoàn. - Mỗi chi đoàn bầu BCH chi đoàn gồm 3 đồng chí. Danh sách bầu cử tối đa là 5 đ/c để bầu 3 ủy viên BCH chi đoàn. GVQLL/CVHT phối hợp với bí thư LCĐ khoa lưu ý chỉ đạo chi đoàn về cơ cấu nhân sự bầu BCH chi đoàn gồm các đoàn viên gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại các cán bộ Đoàn của năm học cũ đã không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. - Kết quả bầu phải đạt hơn ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) thì người được bầu mới trúng cử.

13 Bầu cử BCH chi đoàn - Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định. - Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. - Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

14 Hiệp thương biểu quyết cử BCH chi hội
Chi hội tiến hành hiệp thương, biểu quyết bằng hình thức giơ tay để cử ra BCH chi hội (3 đến 5 ủy viên, trong đó có 01 chi hội trưởng và 01 chi hội phó). Lưu ý: Chi hội trưởng phải là đoàn viên nhưng không phải là Bí thư chi đoàn. GVQLL/CVHT phối hợp với LCH trưởng LCH SV khoa lưu ý chỉ đạo chi hội về cơ cấu nhân sự để hiệp thương cử vào BCH chi hội gồm các hội viên gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lực và uy tín cao, tránh cơ cấu lại các cán bộ Hội trong năm học cũ đã không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để bộ máy cán bộ tinh gọn, các thành viên trong BCS lớp nên đồng thời là các ủy viên BCH chi hội.

15 Nhiệm vụ của các bộ phận trong Đại hội
1. Đoàn chủ tịch đại hội: điều hành đại hội theo chương trình đã được thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho ĐV thảo luận, biểu quyết văn kiện đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội,… Đoàn chủ tịch cần phải là những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu Đoàn chủ tịch nên có 3 đồng chí và có cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến tham gia BCH mới. Việc bầu Đoàn chủ tịch tiến hành bằng hình thức biểu quyết.

16 2. Thư ký đại hội: ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại hội. Thư ký có 2 đồng chí và được bầu bằng hình thức biểu quyết. 3. Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu): hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử. Ban kiểm phiếu có từ 3 – 5 đồng chí, được đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết. Các đồng chí có tên trong Danh sách bầu cử BCH không được tham gia, làm việc trong Ban kiểm phiếu.

17 Trang trí đại hội Đảm bảo các yêu cầu cơ bản: - Cờ Tổ quốc, tượng Bác (hoặc ảnh Bác), cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), logo Hội sinh viên. Chú ý: cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), logo Hội sinh viên không treo cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác không đặt cao hơn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, logo Hội.

18 TRÆÅÌNG CÂ SÆ PHAÛM THÆÌA THIÃN HUÃÚ
ÂAÛI HÄÜI LÅÏP – CHI ÂOAÌN – CHI HÄÜI SINH VIÃN K40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019 18

19 TRÆÅÌNG CÂ SÆ PHAÛM TT HUÃÚ
ÂAÛI HÄÜI LÅÏP – CHI ÂOAÌN – CHI HÄÜI SINH VIÃN K40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019 19

20 LÅÏP – CHI ÂOAÌN – CHI HÄÜI SINH VIÃN
K40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019

21 Chương trình đại hội Phiên đại hội nội bộ, gồm các bước như sau:
- Thông qua chương trình làm việc phiên nội bộ. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. - Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội (tiến hành bằng hình thức biểu quyết giơ tay). - Phát biểu chỉ đạo của GVQLL/CVHT hoặc đại diện BCH LCĐ/LCH khoa. - Đoàn chủ tịch quán triệt các yêu cầu đối với toàn thể sinh viên để đảm bảo phiên đại hội nội bộ và phiên chính thức diễn ra thành công. - Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn các thành viên BCS lớp, các ủy viên BCH chi đoàn và BCH chi hội.

22 Chương trình đại hội Phiên đại hội nội bộ, gồm các bước như sau:
- Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội thảo luận để các thành viên ứng cử và đề cử vào danh sách bầu BCS lớp, danh sách bầu BCH chi đoàn, danh sách hiệp thương cử vào BCH chi hội. - Đại hội thống nhất thành phần ban bầu cử/kiểm phiếu (gồm 3 – 5 người không có tên trong các danh sách bầu cử BCS lớp và BCH chi đoàn). - Kết thúc phiên nội bộ. Kết thúc phiên nội bộ, đoàn thư ký đại hội phải in sẵn phiếu bầu cử BCS lớp chuyển cho GVQLL/CVHT ký vào từng phiếu, in sẵn phiếu bầu cử BCH chi đoàn và tới VP Đoàn trường để đóng dấu Đoàn trường chuẩn bị cho đại hội phiên chính thức.

23 Chương trình đại hội Phiên chính thức, gồm các bước như sau: - Ổn định tổ chức. Thông qua chương trình làm việc phiên chính thức. - Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca). - Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. - Các đơn vị bạn chúc mừng đại hội (nếu có). - Đại diện BCS lớp, BCH chi đoàn và BCH chi hội nhiệm kỳ 2017 – 2018 đọc Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 của lớp – chi đoàn – chi hội. - Đại hội thảo luận, góp ý báo cáo, phương hướng (các nội dung và chỉ tiêu). - Đại diện chi bộ, lãnh đạo khoa, Đoàn – Hội cấp trên phát biểu.

24 Chương trình đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng, biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của lớp, chi đoàn, chi hội. - Đại diện BCS lớp, BCH chi đoàn và BCH chi hội cũ tuyên bố hết nhiệm vụ. - Bầu cử BCS lớp và BCH chi đoàn. - Hiệp thương cử BCH chi hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay. - Công bố kết quả bầu cử BCS lớp, BCH chi đoàn và BCH chi hội. BCS lớp, BCH chi đoàn và BCH chi hội mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước đại hội. - GVQLL/CVHT công bố phân công lớp trưởng, lớp phó. - Đoàn thư ký đọc biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội (Chào cờ).

25 Phát biểu chỉ đạo Bí thư chi bộ (hoặc đại diện chi bộ) Đại diện khoa
Đại diện BCH Đoàn trường Đại diện BCH Hội Sinh viên trường Đại diện BCH Liên chi đoàn Giáo viên quản lý lớp Giảng viên bộ môn…

26 Thảo luận Phân công chuẩn bị các tham luận ở các nội dung:
Giáo dục chính trị tư tưởng Học tập và rèn luyện Hoạt động phong trào Tinh nguyện… Củng cố chi đoàn, tham gia xây dựng Đảng. Các hoạt động khác

27 Công tác bầu cử BCH nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm vụ, mời Ban bầu cử lên làm việc. Trưởng Ban bầu cử đọc nguyên tắc, thể lệ bầu cử Phát phiếu Thu phiếu Kiểm phiếu, viết biên bản Công bố kết quả bầu cử BCH nhiệm kỳ mới lên nhận nhiệm vụ

28 Tổng kết, bế mạc Thư ký đọc biên bản đại hội, nghị quyết đại hội, nêu các biện pháp và chỉ tiêu cơ bản, biểu quyết nhất trí toàn đại hội. Đại diện Đoàn chủ tịch mới tổng kết Nói lời cảm ơn đại biểu dự Chào cờ bế mạc (không hát)

29 Về thủ tục chuẩn y kết quả đại hội
Sau đại hội, chậm nhất 01 tuần BCH chi đoàn tiến hành họp phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH do bí thư chi đoàn cũ triệu tập. Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: Biên bản đại hội chi đoàn. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu BCH chi đoàn. Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới. Hồ sơ trên đựng trong bì nhựa có nút và ghi rõ tên chi đoàn phía ngoài.

30 Mục Đoàn thanh niên – Hội sinh viên >
Mục Đoàn thanh niên – Hội sinh viên > Văn bản – Quy định


Tải xuống ppt "ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN - CHI HỘI SINH VIÊN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google