Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

VIETNAM BUỔI HỌP TỔ CÔNG TÁC May 23, 2019

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "VIETNAM BUỔI HỌP TỔ CÔNG TÁC May 23, 2019"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 VIETNAM BUỔI HỌP TỔ CÔNG TÁC May 23, 2019

2 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
Nội dung chính Thời gian Nội dung 8:30 – 9:00 Đón tiếp Đại biểu 9:00 – 9:10 Khai mạc 9:10 – 9:45 Giới thiệu Kế hoạch tổng thể và kế hoạch của từng đối tác Nhìn lại khung khái niệm Sự tương thích giữa mục tiêu và vai trò của dự án và đối tác 9:45 – 10:00 Thỏa thuận về khung thời gian của các hoạt động dự án và hợp tác giữa mỗi đối tác 10:00 – 10:30 Đề xuất mô hình kinh doanh (sản phẩm) 10:30 – 11.00 Tiêu chí lựa chọn khu vực / tỉnh dự án 11:00 – 11:30 Khái niệm giám sát và đánh giá CRI 11.30 – 11.40 Kết luận 11.45 Ăn trưa May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

3 GIZ RFPI III – Khung khái niệm cho Việt Nam
I. CHÍNH SÁCH II. MÔ HÌNH SẢN PHẨM III. CÔNG NGHỆ A. Phát triển hướng dẫn thực hiện (có lồng ghép BH rủi ro thiên tai/khí hậu) A. Dữ liệu: Đánh giá rủi ro BĐKH (Kinh nghiệm từ GIZ RIICE) A. Phát triển nền tảng công nghệ 1) Nghị định 58/2018/ND-CP về Bảo hiểm Nông nghiệp B. Phát triển sản phẩm BHRR cho 2 phân khúc thị trường 1) Mô hình hóa rủi ro, phát triển và phân phối sản phẩm 2) Nghị định Bảo hiểm Vi mô (hiện đang là dự thảo) 1) Lĩnh vực nông nghiệp (theo chỉ số) 2) Nâng cao nhận thức 2) Bảo hiểm vi mô B. Phổ biến, đào tạo, truyền thông (tài liệu và phương thức) 3) Quản lý tri thức C. Nâng cao nhận thức IV. TRUNG TÂM KIẾN THỨC (Thông qua mạng lưới MEFIN) A. Nâng cao năng lực cho khu vực nhà nước và tư nhân (xây dựng và phổ biến hướng dẫn thực hiện, đánh giá rủi ro, mô hình hóa, phát triển sản phẩm, bảo hiểm theo chỉ số ) B. Quản lý tri thức (KM) C. Đối thoại công – tư (PPD) Regulatory Framework Promotion of Pro-poor Insurance Markets in Asia (RFPI Asia III)

4 2nd Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
Short term objective: Support for the implementation of agricultural insurance in the context of climate – risk Support for the conceptualization and formulation of disaster risk insurance in Vietnam Nội dung Đơn vị chủ trì Tóm tắt Nghiên cứu bảo hiểm rủi ro thiên tai và bảo hiểm rủi ro khí hậu tại Việt Nam MOF 1 nghiên cứu đánh giá chính sách DRI Đánh giá các kinh nghiệm CRI quốc tế hiện có ("thực hành tốt"). MOF, MARD, IAV, VNFU, VWU Tham quan học hỏi Tư vấn cho các cơ quan đối tác về việc phát triển các khái niệm CRI / DRI trong bối cảnh Việt Nam Các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo để phát triển khái niệm Tư vấn cho cơ quan đối tác về việc xây dựng các tài liệu chính sách về việc tích hợp CRI vào DRM, các biện pháp giảm thiểu và an sinh xã hội. MARD, MOF Bảo hiểm nông nghiệp (sản phẩm, kênh phân phối, sổ tay, vv) Xác định các đối tác để phát triển và phân phối các sản phẩm CRI / DRI. IAV Hội thảo Kỹ thuật Phân tích chuỗi cung cấp IAV,MOF,VNFU, VWU Nghiên cứu về mô hình KD, các kênh, tài liệu, truyền thông, vv Tư vấn cho ngành bảo hiểm tư nhân về BHRRKH, BHNN IAV and MOF Nghiên cứu về điều kiện cho các công ty bảo hiểm Tư vấn cho các đối tác (bao gồm các công ty bảo hiểm được lựa chọn) về việc phát triển các sản phẩm CRI chất lượng cao có liên quan đến KPI. VWU Mô hình Biz, sản phẩm, kênh phân phối kỹ thuật số May 23, 2019 2nd Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

5 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
Nội dung thảo luận số 2 Thiết lập tiêu chí cho việc lựa chọn địa bàn dự án Hành động cần thiết NTF phê duyệt: Tiêu chí lựa chọn, số tỉnh được RFPI hỗ trợ May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

6 Thiết lập tiêu chí cho việc lựa chọn các khu vực dự án
Mục đích thảo luận: Giới thiệu tổng quan về cách các sáng kiến ​​bảo hiểm rủi ro thiên tai và khí hậu khác về khu vực dự án và người thụ hưởng Cho phép các thành viên NTF quyết định bộ tiêu chí để xem xét khi chọn các địa bàn dự án Tiêu chí dự kiến ​​tham gia cho địa bàn dự án: Đánh giá về mức độ biến đổi khí hậu địa phương và chính sách quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Phát triển và ra mắt sản phẩm Đưa vào các chiến dịch thông tin và tuyên truyền cho người dân May 23, 2019 Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

7 Ví dụ đối với PHIL Thí điểm bảo hiểm tham số của Ngân hàng Thế giới
1 tỷ peso bao gồm chống bão và động đất cho NGAs và 25 tỉnh dễ bị tổn thương cao được cung cấp thông qua GSIS Quỹ bảo hiểm thiên tai của thành phố ADB Philippine Cung cấp bảo hiểm tham số chống bão và động đất thông qua sắp xếp rủi ro Mục đích là nhanh chóng tài trợ sau thảm họa để phục hồi sớm Vốn nhóm ban đầu được cung cấp bởi chính phủ với tái bảo hiểm mua từ thị trường trong nước và quốc tế

8 Trọng tâm của các can thiệp quản lý rủi ro thiên tai chung của chính phủ và các cơ quan phát triển TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ kiểm kê các hạng mục đầu tư trong quản lý rủi ro thiên tai đánh giá các thông lệ/thực hành quốc tế cải thiện hệ thống thông tin tăng cường khung pháp lý cho quản lý cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực lập kế hoạch địa phương xây dựng hướng dẫn và kế hoạch hành động để nâng cao nhận thức CƠ HỘI phát triển các sản phẩm / công cụ bảo vệ tài chính cụ thể nhằm mang lại lợi ích cho các hộ gia đình, nông dân!

9 Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp quốc gia

10 Tiêu chí đề xuất để sử dụng trong việc lựa chọn địa bàn
Phù hợp với khu vực ưu tiên về mức độ ảnh hưởng của thiên tai và BĐKH Quy mô nhân khẩu học và kinh tế Vị trí địa lý Nguy cơ sẵn có dữ liệu Quản trị rủi ro thiên tai (sự hiện diện của nhà vô địch) Rủi ro tiếp xúc với bão và lũ lụt Hỗ trợ của nhà vô địch địa phương Sự hiện diện và tầm với của các kênh phân phối (ví dụ: tín dụng vi mô, ngân hàng, v.v ) Mức độ tập trung các MSMEs

11 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
Nội dung thảo luận số 3 Khái niệm giám sát và đánh giá CRI (M & E) Hành động cần thiết NTF Phê duyệt May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

12 Khái niệm giám sát và đánh giá CRI
Các hợp phần giám sát và đánh giá chung Giám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) Tích hợp với Hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng Khung giám sát đánh giá nội bộ RFPI III May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

13 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
SDGs Monitoring SDG 1 No poverty SDG 2 Zero hunger SDG 3 Good Health SDG 8 Sustainable economic growth SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure SDG 11 Sustainable Cities and Communities SDG 13 Climate adaptation measures LGU Scorecard SDGs May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

14 Tích hợp với Hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng
Social protection: CRI CBMS Key Indicators Ex. # of households with CRI coverage May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

15 Sản phẩm RESULTS LEVEL OBJECTIVE LEVEL RI.1 OI.1 RI.2 RI.3 OI.2 RI.4
3 tài liệu khái niệm CRI được phát triển bởi NTF  RI.1 Results Indicator (RI) Component 1 National CRI concept Các tiêu chí xuyên biên giới cho các sản phẩm CRI chất lượng cao được điều phối bởi cơ quan có liên quan RI.2 Tại 2 quốc gia, hai công ty bảo hiểm đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm chất lượng cao RI.3 Component 2 Product Development 4 sản phẩm tri thức mới liên quan đến CRI về công nghệ kỹ thuật số được phát triển cùng với các công ty bảo hiểm và được trình bày tại 4 sự kiện khác nhau RI.4 3 Đề xuất bảo vệ khách hàng về quy định công nghệ số (bao gồm cả an ninh mạng) trong các sản phẩm CRI đã được ban hành với các giám sát viên bảo hiểm hợp tác với A2ii. Component 3 Use of digital technologies RI.5 5 trong số 7 giám sát viên bảo hiểm trực thuộc MEFIN đồng ý rằng các sự kiện và sản phẩm tri thức do dự án hỗ trợ của 3 cơ quan quản lý bảo hiểm ở 3 quốc gia đối tác rất hữu ích trong việc thực hiện các chủ đề liên quan đến CRI và A2ii để thực hiện các quy định. RI.6 Lộ trình hỗ trợ bền vững của các giám sát viên bảo hiểm đối với thị trường bảo hiểm bao gồm & việc củng cố MEFIN đã được phát triển với A2ii. MEFIN network , a CRI Hub Component 4 RI.7 OBJECTIVE LEVEL 3 chính phủ đối tác phát triển chính sách về BHRRTT hướng tới người nghèo, cực kỳ nghèo và có nguy cơ cao nhất trong các chiến lược phục hồi quốc gia của họ.  OI.1 Objective Indicators (OI) 4 triệu (50% phụ nữ) trong số những người nghèo nhất và có nguy cơ cao nhất ở ba quốc gia đối tác được bảo hiểm bởi các sản phẩm CRI mới được cung cấp bởi chính phủ. OI.2 3 mô hình kinh doanh mới có yếu tố số hóa được hỗ trợ, 1 trong số đó là phương thức thanh toán, đã được giới thiệu với các công ty bảo hiểm. OI.3 2 kế hoạch thực hiện tiêu chuẩn quốc tế cho việc điều chỉnh các giải pháp CRI đã được phát triển bởi các cơ quan giám sát tại 3 nước OI.4 May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

16 Đề xuất ngày họp tiếp theo và các nội dung
Lịch trình Agenda 2nd TWG Policy & Regulation August 9:00 – 12:00 Please refer to reference material 2nd TWG Business Model & Use of Technology (combined) 14:00 – 17:00 3rd TWG Policy & Regulation November (parallel meetings) 3rd TWG Business Model & Use of Technology (combined) 2nd NTF Meeting May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting

17 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting
#END# Thank You May 20, 2019 1st Climate Risk Insurance National Task Force Meeting


Tải xuống ppt "VIETNAM BUỔI HỌP TỔ CÔNG TÁC May 23, 2019"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google