Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN Trình bày: TS. Nguyễn Hiệp Trí Phòng BVCSTE&BĐG – Sở LĐTBXH Báo cáo viên pháp luật thành phố Tháng 12 năm 2018

2 NỘI DUNG - Chuyên đề 1: Các văn bản chỉ đạo về bình đẳng giới
- Chuyên đề 2: Thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam hiện nay - Chuyên đề: Giáo dục trẻ hiện nay

3 PHẦN I GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI

4 CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI,
CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Nghị định số: 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

5 CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI,
CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN 4. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới 5. Thông tư 191/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

6 Văn bản thúc đẩy Bình đẳng giới của Bộ Chính trị và Chính phủ
1. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 2. Nghị quyết số 57 /NQ-CP, ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

7 Văn bản thúc đẩy Bình đẳng giới của Bộ Chính trị và Chính phủ
3. Kết luận số 55-KL/TW ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 4. Thông báo Kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”

8 Văn bản thúc đẩy Bình đẳng giới của Bộ Chính trị và Chính phủ
5. Nghị định 53/2015/NĐ –CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ “Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức”; 6. Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn ” 7. Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về đề án: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"

9 Văn bản thúc đẩy Bình đẳng giới của Bộ Chính trị và Chính phủ
8. Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn ”; 9. Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn ”.

10 Văn bản thúc đẩy Bình đẳng giới của Bộ Chính trị và Chính phủ
10. Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2030” 11. Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch triển khai đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2030”;

11 Văn bản của Ủy ban nhân thành phố
Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 Về triển khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới Quyết định 2603/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 Quyết định về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính Trị

12 Văn bản của Ủy ban nhân thành phố
Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm của Ủy ban nhân dân Thành phố về “điều chỉnh bổ sung và thay thế một số chỉ tiêu giai đoạn tại Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” Kế hoạch số 3824/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn ”

13 Văn bản của Ủy ban nhân thành phố
Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

14 Văn bản của Ủy ban nhân thành phố
Công văn số 637-CV/TU ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới . Quyết định số 2568/QĐ- UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”

15 PHẦN II THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC
CỦA ĐỜI SỐNG KINH TẾ-XÃ HỘI

16 THỰC TẾ VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?

17 THỰC TẾ

18 Thời gian làm việc thực tế của nữ dài hơn nam. Trung bình:
Nữ làm việc 13 tiếng/ngày? Nam giới 9 tiếng/ngày?

19 Vai trò trụ cột của nam/nữ như thế nào?
THỰC TẾ Vai trò trụ cột của nam/nữ như thế nào? + Quyền quyết định những vấn đề lớn? + Người đại diện hộ gia đình ngoài xã hội? + Sử dụng các phương pháp phòng tránh thai + …

20 + Thích sinh con trai/con gái? + Chồng/vợ/con là tài sản nên có quyền?
THỰC TẾ Tư tưởng: + Thích sinh con trai/con gái? + Chồng/vợ/con là tài sản nên có quyền? + …

21 CẦN XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN GIỚI

22 CHÍNH TRỊ

23 Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị (Điều 11)
Nam, nữ bình đẳng: Tham gia quản lý nhà nước, hoạt động xã hội; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức Ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp Tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức

24 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị - phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới Tỉ lệ nữ thích đáng là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp Tỉ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước => TP.HCM đặt chỉ tiêu 35% tỷ lệ nữ trong đại biểu HĐND

25 KINH TẾ

26 Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế (điều 12)
Nam, nữ bình đẳng: trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.

27 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
Ưu đãi thuế và tài chính cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ Hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho lao động nữ khu vực nông thôn

28 LAO ĐỘNG

29 Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động (Điều 13)
Nam, nữ bình đẳng: Tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng nơi làm việc về: việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, các điều kiện lao động và làm việc Tiêu chuẩn, độ tuổi được đề bạt, bổ nhiệm

30 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động
Quy định tỉ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ Tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ trong các ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại

31 GIÁO DỤC

32 Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Điều 14)
Nam, nữ bình đẳng: Độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng Lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo Tiếp cận và hưởng thụ chính sách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

33 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Quy định tỉ lệ nam, nữ được tham gia học tập, đào tạo (tốt nhất là 50% nữ, 50% nam) Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề

34 KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

35 Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Điều 15)
Nam, nữ bình đẳng: Tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ Tiếp cận các khóa đào tạo khoa học-công nghệ; phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế

36 VĂN HÓA – THÔNG TIN – THỂ DỤC – THỂ THAO

37 Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao (Điều 16)
Nam, nữ bình đẳng: Tham gia hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao Hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin

38 Y TẾ

39 Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế (Điều 17) Nam, nữ bình đẳng:
Tham gia hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sử dụng dịch vụ y tế Lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, an toàn tình dục, phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lây truyền qua đường tình dục Phụ nữ nghèo, vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

40 GIA ĐÌNH

41 Bình đẳng giới trong gia đình (Điều 18)
Vợ và chồng: - Bình đẳng trong quan hệ dân sự, các quan hệ khác trong hôn nhân gia đình. Có quyền, nghĩa vụ trong sở hữu tài sản, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung, quyết định các nguồn lực trong gia đình Bình đẳng bàn bạc, quyết định trong kế hoạch hóa gia đình; sử dụng thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của pháp luật

42 Giáo dục con trẻ Nội dung cơ bản trong giáo dục con;
So sánh giữa truyền thống và hiện đại;

43 ??? Dạy ??? Phạt ???

44 Chuyên đề DẠY CON THEO PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI “có hại điện?”

45 PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

46 Thường xuyên dành thời gian cho con và cùng con tạo nên những cuộc chuyện trò ý nghĩa
Trẻ sẽ học được cách để bày tỏ tình yêu thương, quan tâm đối với người khác. Qua đó, cha mẹ đã "bí mật" dạy con những bài học quan trọng qua việc: + thể hiện cảm xúc, + theo đuổi niềm đam mê, + khích lệ nỗ lực + khen ngợi thành tựu mà trẻ đạt được. Một mối quan hệ tích cực, có sự tôn trọng lẫn nhau giữa cha mẹ và con sẽ cho trẻ thấy mối quan hệ tốt, từ đó, trẻ sẽ học tập để phát triển những mối quan hệ tương tự với người khác. ĐỒNG HÀNH

47 Hãy là tấm gương sáng , là người cố vấn tin cậy của trẻ
- Trẻ sẽ tôn trọng điều cha mẹ nói khi chứng kiến cha mẹ đã có hành động tương tự. Do đó, hãy thật chú ý vào cách thể hiện những giá trị mà cha mẹ luôn thúc giục con noi theo như sự trung thực, đức khiêm tốn, những đóng góp cho cộng đồng. - Hãy thừa nhận với trẻ khi cha mẹ phạm sai lầm và trò chuyện với trẻ về cách cha mẹ sẽ sửa chữa lỗi lầm như thế nào. Hãy khuyến khích cả gia đình tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Hãy để trẻ biết tầm quan trọng của việc tìm tới những người bạn tin cậy khi cần lời khuyên hay trợ giúp và khích lệ trẻ luôn quan tâm mọi người xung quanh. GƯƠNG SÁNG

48 Gửi đi những thông điệp rõ ràng và luôn ưu tiên sự tử tế
Quan tâm tới người khác thường được khuyến khích là một trong những ưu tiên hàng đầu. Do đó, hãy thể hiện điều này theo cách đặt ra những kỳ vọng cao về mặt đạo đức dành cho trẻ ở ngay trong gia đình, trường học và cộng đồng. (Ví dụ: vấn đề xả rác nơi công cộng, nhường đường cho người lớn tuổi,…) Hãy hỏi giáo viên xem con chúng ta có biết cách quan tâm tới người khác lúc ở trường không. Nói với trẻ rằng, quan trọng là trẻ tốt bụng và tử tế với mọi người, đồng thời khích lệ trẻ tìm cách giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn bằng cách nghĩ đến những người sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi hành vi của trẻ. KHÔNG ÍCH KỶ

49 Giao nhiệm vụ cho trẻ chính là tạo cơ hội để trẻ học cách quan tâm
Khi được giao làm việc nhà, giúp đỡ người khác sẽ là dịp tự nhiên để trẻ thực hành sự quan tâm tới mọi người, trước hết là những thành viên trong gia đình (Đừng sợ trẻ làm việc cộng đồng sẽ bị thiệt thòi…). Hãy trò chuyện với trẻ về những gì đang diễn ra trong cộng đồng, trên khắp thế giới, nhằm mở rộng hiểu biết về hành vi quan tâm, chăm sóc người khác lên một cấp độ cao hơn Ngoài ra, hãy thể hiện sự cảm kích và trân trọng dành cho trẻ, khích lệ trẻ gửi lời cảm ơn tới những người khác như một thói quen trong cuộc sống thường ngày. TRÁCH NHIỆM

50 Giúp trẻ nhìn rộng ra để hiểu các mức độ của gian khó và trải nghiệm mà người khác đang phải đối mặt
Trẻ thường chỉ quan tâm tới một nhóm nhỏ gồm bạn bè và người thân. Nhưng để mở rộng giới hạn ấy, cha mẹ nên cố gắng trò chuyện với con về những cộng đồng người, những thử thách khác mà mọi người phải đương đầu. Thảo luận về các tình huống rồi chia sẻ với trẻ những ý tưởng để xử lý các vấn đề mà trẻ bắt gặp ngay tại nơi mình sinh sống. Khích lệ trẻ lắng nghe người khác, đặc biệt là những người khác quan điểm, tính cách để củng cố sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn TRẢI NGHIỆM

51 Tạo cơ hội để trẻ hành động, tham gia các hoạt động vì người khác
Khi con chúng ta phải đối mặt với một rắc rối nào đó, hãy giúp trẻ nói ra vấn đề của mình và bắt tay hành động. Khuyến khích trẻ hợp tác với người khác để giải quyết vấn đề. Cố gắng biến sở thích của con thành việc chính nghĩa mà trẻ nên làm. Ví dụ, nếu trẻ thích động vật, chúng ta có thể tạo điều kiện để con làm tình nguyện viên ở một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật. Đừng quên cho trẻ cơ hội để thổ lộ về những vấn đề nan giải liên quan tới đạo đức nảy sinh trong đời sống thực và trên các phương tiện truyền thông

52 Giúp trẻ nhận diện cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn với khả năng tự kiểm soát
Động viên trẻ nhận biết các cảm xúc của mình, cho trẻ công cụ để kiểm soát cảm xúc như hít thở sâu, đếm cho tới khi nào trẻ bình tĩnh trở lại. Chúng ta cũng thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ trẻ xử lý mâu thuẫn bằng cách lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc mà người khác đang trải qua KIỀM CHẾ CẢM XÚC

53 Trừng phạt có lý do và nguyên tắc 3 'Không' để dạy con thành tài

54 Áp dụng kỷ luật linh hoạt và khoa học
Nguyên tắc dạy con đầu tiên là áp dụng kỉ luật. Trẻ còn nhỏ, do vậy việc mắc sai lầm là không tránh khỏi. Những lúc này, cách giáo dục của cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của con cái khi trưởng thành. Trước khi trừng phạt trẻ, các cha mẹ cần giải đáp 10 câu hỏi sau

55 1. Mục đích của sự trừng phạt này là gì?
2. Cách phạt này có thực sự ngăn chặn được những hành vi không đúng của trẻ không? 3. Cách phạt này thực sự có thể giúp trẻ hiểu được hành vi sai trái của mình không? 4. Tại sao mình lại trừng phạt con, có phải vì mình đang tức giận không? 5. Có phải xuất phát từ sự kích động mà mình quyết định trừng phạt con không? 6. Khi mình không tức giận, mình có trừng phạt con như vậy không? 7. Cách phạt này có làm con cảm thấy xấu hổ hoặc tủi thân không? 8. Lẽ nào không còn cách nào khác ư? 9. Cách trừng phạt này là một phần của kế hoạch ư? 10. Có phải mình luôn trừng phạt con như vậy?

56 Tuy nhiên, khi cần trừng phạt họ tuyệt đối không nhẹ tay.
Nắm được những lưu ý trên nên khi cha mẹ khi dạy dỗ con thường tránh trừng phạt chúng. Tuy nhiên, khi cần trừng phạt họ tuyệt đối không nhẹ tay. => Cha mẹ cần coi trọng những cách trừng phạt hợp lí và khoa học, vì như vậy sẽ giúp trẻ nhận thức được hành vi đúng. Cha mẹ không được phạt con trước mặt người khác. Chúng ta nên tìm một căn phòng riêng, sau đó cùng trẻ nói chuyện và tìm ra cách phạt hợp lí. Làm như vậy bảo vệ được lòng tự tôn của trẻ và không để chúng cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh. Ngoài chỉ ra những lỗi lầm của con, cha mẹ còn giáo dục chúng tinh thần dám nhận lỗi và sửa lỗi.

57 Không quá bao bọc con Bất kỳ cha mẹ nào trên thế giới cũng yêu con nhưng cách yêu con của chúng ta cần sự khác biệt. Nên dành cho con "tình yêu đống lửa" - tức là sự nhen nhóm, khích lệ chứ không phải chỉ cho con cảm giác an toàn, bao bọc. Yêu thương con là phải nhìn xa trông rộng, đem lại lợi ích suốt đời cho con, đào tạo con trở thành bản lĩnh, thực sự mạnh mẽ. “cha mẹ đừng làm quản gia mà hãy làm quân sư cho con”. Ý nói hãy chỉ hướng dẫn, tư vấn cho con, đừng quá bao bọc và làm thay con mọi việc. Tuyệt đối không rơi vào căn bệnh 421 vì điều đó chẳng khác cha mẹ sẵn sàng là nô lệ của con và chỉ đầu độc con mà thôi

58 Tránh thiên vị Chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc đối xử công bằng với tất cả các con của mình. Việc thiên vị một đứa trẻ nhiều hơn đứa trẻ khác có thể mang lại ảnh hưởng xấu. Những đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ yêu thương anh, chị hoặc em của mình hơn sẽ: + Nảy sinh ghen tỵ + Từ sự ghen tỵ, đứa trẻ trở nên ương bướng, khó bảo, thường làm những điều trái với ý muốn của cha mẹ hoặc phá đám cho bõ tức. => Sự thiên lệch tình cảm của cha mẹ đối với con thậm chí còn gây nên sự thù hận giữa các con

59 Nguyên tắc 3 không có ba điều mà cha mẹ không nên làm với con đó là:
+ Không thỏa mãn trước; + Không thỏa mãn tức thời; + Không thỏa mãn quá mức yêu cầu của con.

60 Coi trọng việc đọc sách
Chúng ta phải coi trọng việc đọc sách, đó cũng là lý do giúp chúng ta trở thành người thông thái. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã được cha mẹ gây dựng tình yêu với sách và dạy cách đọc sách một cách nghiêm túc, đọc để hiểu và thấm nhuần tri thức chứ không phải đọc “chơi chơi”.

61

62 Một cuốn sách trẻ sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, và mỗi lần đọc cấp độ hiểu về cuốn sách sẽ tăng lên. “nguyên tắc đóng đinh” Cụ thể, đọc lần 1 để hiểu nội dung; lần 2 đọc từng phần để nắm các ý chính; lần 3 đọc để hiểu rõ hơn nội dung; lần 4 đọc để rút ra những gì tinh túy nhất của cuốn sách; lần 5 đọc đi đọc lại nội dung cuốn sách để hiểu tổng thể nội dung. Giáo dục con trẻ ngoài tình yêu thương, đòi hỏi cha mẹ cần có một phương pháp giáo dục khoa học. Trong đó dạy con là một khuôn mẫu điển hình và là bài học quý báu để chúng ta tham khảo về cách nuôi và dạy con một cách tốt nhất.

63 Dạy con thành thiên tài “Mỗi đứa trẻ là một nguyên liệu khác nhau, đừng bắt con cá phải giống con tôm!”

64 Bây giờ chúng ta cùng “nấu ăn-dạy con”

65 Dạy con cũng giống như nấu ăn, với những nguyên liệu khác nhau, cần chế biến theo những phương pháp, dụng cụ và gia nhiệt khác nhau. Đối với những đứa trẻ khác nhau, chúng ta cũng cần áp dụng những phương pháp giáo dục khác nhau, có như vậy mới nuôi dưỡng được những đứa trẻ xuất sắc

66 Tình huống Chúng ta sẽ gặp một tình huống phổ biến khi cha mẹ than thở rằng muốn con học piano, còn mời cả cô giáo rất giỏi về dạy nhưng thằng bé có vẻ không thích, chỉ học qua quýt cho xong chuyện, sểnh ra là chạy đi đá bóng. Vấn đề rõ ràng đứa trẻ thích đá bóng nhưng cha mẹ cứ bắt nó học piano.

67 Mỗi đứa trẻ là một nguyên liệu khác nhau
Nguyên liệu nào thì sẽ nấu ra được món ăn tương ứng. Ví dụ đứa trẻ này là tôm, nói năng rất mạnh bạo, vậy thì trước khi chế biến ta phải đem cắt bỏ đầu tôm đi. Cá thì khác, trước khi chế biến chúng ta phải mổ bụng, bỏ ruột bên trong, rửa sạch sẽ rồi mới chế biến. Tất cả những thứ chúng ta vứt đi đó đều là những khuyết điểm của con, cũng giống như cá có được sơ chế sạch, đem bỏ hết ruột bên trong thì khi chế biến mới tươi ngon, vừa miệng được.

68 Trong quá trình nấu nướng, việc chúng ta cho thêm các loại gia vị như muối, bột ngọt, đường… thì đều vì chung mục đích là muốn món cá có hương vị thơm ngon hơn.  Đối với các con cũng vậy, việc chúng ta uốn nắn, giáo dục cũng vì mục đích giúp chúng trưởng thành và nên người Bởi những đứa trẻ khác nhau là những nguyên liệu khác nhau, vì gia vị trong giáo dục cũng phải khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể thêm hành, gừng vào món cá nhưng nếu cho vào đó một vài vị thuốc Bắc thì món ăn chắc chắn sẽ trở nên rất kỳ cục.

69 Hoặc miếng thịt này nếu đã không phù hợp để xào thì tại sao chúng ta lại cứ cố xào? Như vậy vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí sức lực. => Chúng ta tràn đầy tự tin đi xào miếng thịt đó nhưng cuối cùng, món ăn không đúng vị, bạn thất vọng, chán nản và đổ lỗi cho miếng thịt, như thế có hợp lý không?

70 Không có thứ nguyên liệu nào bất biến
Con của chúng ta sẽ liên tục thay đổi, trong từng thời điểm khác nhau, chúng sẽ là những nguyên liệu khác nhau. Ví dụ nếu hôm nay tâm trạng con vui vẻ thì nó là một con cá; nếu tâm trạng buồn bã thì nó trở thành một miếng sườn; còn nếu đang rất hưng phấn thì nó lại giống một miếng chân giò, chứ không phải nếu hôm nay con là cá thì nó mãi mãi sẽ là cá. mức độ tiếp xúc với xã hội khác nhau thì trẻ sẽ có những thay đổi khác nhau, thậm chí thay đổi đến nỗi chúng ta không ngờ đến, tại sao đang từ một con cá nó lại biến thành một miếng chân giò được?

71 Tùy từng thời điểm, con của chúng ta sẽ biến thành những nguyên liệu khác nhau, chúng ta cần tùy cơ ứng biến để chế biến chúng theo những cách khác nhau. => Vì thế các bậc phụ huynh cũng phải không ngừng học hỏi và tiến bộ, những món không biết chế biến, chúng ta có thể đọc sách, lên mạng tìm hiểu hoặc học hỏi từ những người xung quanh.

72 Không có con cá nào giống con cá nào
Chúng ta hãy bế con đứng trước bể cá và coi con là một chú cá. Phải chăng con cá nào trong bình cũng giống nhau? Không phải. Có con bơi chậm rãi, chỉ chúc đầu xuống tìm thức ăn; có con bơi vô định, bơi tới bơi lui; có con béo nhưng cũng có con gầy. Khi không thể nhìn thấy con của chính mình, thì chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy khoảng trời ở trên đầu mà không thấy khoảng trời của con. Chẳng có con cá nào giống con cá nào, vậy tại sao bố mẹ cứ bắt con mình phải đạt điểm 10? Nếu ai cũng đạt điểm 10 thì điểm 9 sẽ thuộc về ai? Thế nên chúng ta không quá đề cao sự so bì ganh đua. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, là khác biệt, chúng ta cần có những đòi hỏi khác nhau với chúng, đừng bắt con mình phải giống hệt với những đứa trẻ khác

73 Mùi vị hôm nay sẽ khác hôm qua
Trong quá trình chế biến cũng cần ghi nhớ một điều: cùng là một món ăn như vậy, nhưng có thể mùi vị của hôm nay sẽ khác so với hôm qua Do tâm trạng của chúng ta khi nấu nướng luôn thay đổi. Trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái cũng vậy, tâm trạng của phụ huynh là vô cùng quan trọng. Nếu hôm nay tâm trạng tốt, món ăn chúng ta làm ra sẽ rất ngon; ngược lại nếu tâm trạng không tốt thì mùi vị của món ăn đó sẽ không được như ý, dù đó chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ, nhiều hơn một chút dầu hay thiếu đi một chút muối.

74 chọn nguyên liệu, chúng ta cũng cần xem xét: Nguyên liệu ấy đã đủ độ "chín" hay chưa
Nếu đó là một con cá, chúng ta chưa đợi nó lớn đã vội đem ra chế biến thì chưa chắc đã ngon. Thứ chúng ta cần lúc đó là nước và thời gian để nuôi nó mau lớn và sự kiên nhẫn của bạn. Mỗi đứa trẻ có những trí thông minh khác nhau, sự khác biệt giữa thiên tài và nhân tài chỉ nằm ở chỗ: Thiên tài tìm được con đường đi phù hợp với năng lực của mình. Nấu nướng cần chú ý độ to nhỏ của lửa, giáo dục con cũng vậy, không phải lúc nào cũng cần dùng lửa to, nhiều lúc chỉ cần dùng lửa nhỏ để ninh nhừ. Đối với việc dạy dỗ con, cha mẹ cũng phải biết lỏng, chặt cho phù hợp

75 Trong quá trình nấu nướng, tâm trạng là yếu tố rất quan trọng, nếu tâm trạng tốt thì món ăn chúng ta nấu ra chắc chắn sẽ ngon hơn. Quá trình dạy dỗ con cái cũng vậy, cha mẹ cần quan sát, tìm ra hứng thú của con và chấp nhận nó chứ không phải cứ đem những điều mình mong muốn áp đặt lên con. Có như vậy, chúng ta mới có được tâm trạng tốt nhất để dạy dỗ con, không khí gia đình vì thế mới hòa thuận, con cái cũng học tập vui vẻ và tự giác hơn

76 XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN Điện thoại:


Tải xuống ppt "ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google