Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GIÁO ÁN MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ( HỌC PHẦN II – CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ) BÀI : XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ , LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP. ( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU) GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT CẤP BẬC THƯỢNG TÁ CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ thiet 08/2009

2 1. Phê duyệt giáo án : Môn học giáo dục quốc phòng-an ninh
Ngày 30 tháng 08 nam 2009 Phê duyệt Của giám đốc 1. Phê duyệt giáo án : Môn học giáo dục quốc phòng-an ninh Môn học : giáo dục quốc phòng – an ninh ( Học phần I - đưường lối quân sự của đảng ) Bài: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên, động viên công nghiệp Của đồng chí : Phương Bá Thiết- Trưởng khoa giáo viên 2. địa điểm phê duyệt: a/ Thông qua tại: Phòng họp Trung tâm . b/ Phê duyệt tại: khoa giáo viên chính trị. 3. Nội dung phê duyệt: a/ Phần nội dung của chuyên đề. Giáo án điện tử được thiết kế bảo đảm kỹ thuật. Chuẩn bị nội dung đã bám sát vào giáo trinh có mở rộng phân tích chứng minh làm rõ nội dung trọng tâm. b/ Phần thục luyện. Thục luyện kỹ trước khi lên lớp. 4. Kết luận: đảm bảo yêu cầu về nội dung, đủ điều kiện lên lớp. K/T Giám đốc Phó giám đốc (đã ký) đại tá : Dương Phương Hưng thiet 08/2009

3 LỰC LƯỢNG Dù BÞ ®éng viªn
X©Y DỰNG LỰC LƯỢNG D¢N QU¢N Tù VÖ LỰC LƯỢNG Dù BÞ ®éng viªn ®éng viien c«ng nghiÖp thiet 08/2009

4 thiet 08/2009

5 LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng LLDQTV-LLDBĐV và ĐVCN là một nội dung rất cơ bản trong toàn bộ công tác quân sự của Đảng ta từ trước tới nay, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước và củng cố QP-AN lâu dài về sau, nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng để đánh bại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Để góp phần xây dựng LLDQTV-LLDBĐV và ĐVCN vững mạnh, rộng khắp, sinh viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau đây: thiet 08/2009

6 thiet 08/2009

7 PHẦN I: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
thiet 08/2009

8 I. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG LLDQTV 1. Khái niệm :
DQTV là LLVT quần chúng không thoát ly khỏi sản xuât công tác, là một bộ phận của LLVT nhân dân nước CHXHCNVN. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương thiet 08/2009

9 - Dưới sự lãnh đạo của Đảng DQTV là một
2. Vị trí vai trò xây dựng LLDQTV - Dưới sự lãnh đạo của Đảng DQTV là một lực lượng chiến lược trong CTND, QPTD, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương -Trong tình hình hiện nay, DQTV là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, Nhà nước tại địa phương thiet 08/2009

10 Trong thời bình, DQTV là lực lượng đông đảo tham gia xây dựng phát triển KT ở địa phương và cả nước, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, làm thất bại chiến lược” DBHB”, BLLĐ, phopngf chống tệnạn xã hội… Trong thời chiến, DQTV làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, chiến đấu tiêu hao tiêu diệt lực lược phương tiện địch. Kìm chân căng kéo buộc địch phải sa lầy tại địa phương, tạo thế, lựccho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu, tham gia phục vụ chiến đấu Đánh giá vai trò củaLLDQTV, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc,là lực lượng vô đích, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận, kẻ thù nào dù cóhung bạo đến đâu hễ đụng vào lực lượng đố, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã thiet 08/2009

11 thiet 08/2009

12 thiet 08/2009

13 3. Nhiệm vụ của DQTV 3.1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc 3.2. Phối hợp với quân đội, công an và cácn lực lượng khác bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng chế độ, tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước, tính mạng và tài sản cá nhân người nước ngoài, mục tiêu, công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn thiet 08/2009

14 3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
3.3. Xung kích trong lao động sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quản thiên tai, dịch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác 3.4. Vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực thực hiên các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương góp phần xây dựng địa phương cơ sở vững mạnh 3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật thiet 08/2009

15 thiet 08/2009

16 II. NỘI DUNG XÂY DỰNG LLDQTV
1. Phương châm xây dựng: xây dựng DQTV theo hướng “ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính” - Xây dựng LLDQTV vững mạnh + DQTV được xây dựng vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, biên chế, trang bị hợp lý thống nhất,trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh,SSCĐ tốt + Mỗi tổ chức DQTV: vững vàng về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm minh về kỷ luật có trình độ quân sự tốt, tinh thông về chiến thuật,sử dụng thành thạo VKTBKT có thể hoạt động chiến đấu cao, thực sự là nòng cốt cho phong trào toán dân đánh giặc thiet 08/2009

17 - Xây dựng DQTV rộng khắp:
+ DQTV được xây dựng rộng khắp cả nước; ở tất cả làng bản, xã phường thị trấn; các cơ quan nhà máy xí nghiệp viện nghiên cứu trường học các tổ chức KT,CT,VH,XH v.v, Trường hợp các doanh nghiệp không đủ đ/k( chưa có tổ chức Đảng), tổ chức DQTV có y/c hoạt động thì giám đốc DN đó đề nghị cà được BCHQS tỉnh( thành phố) trực thuộc TW nhất trí thì công đân được tham gia DQTV ở Địa phương( nơi cư trú) - Xây dựng DQTV coi trọng chất lượng là chính cốt lõi là chất lượng chính trị: + Xây dưng DQTV vững mạnh rộng khắp, phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ SL và CL: số lượng phù hợp chất lượng cao. Đó là yêu cầu cơ bản trong xây dựng LLDQTV hiện nay. Không chạy theo SL mà coi nhẹ CL, nắm vững phương châm lấy chất lượng là chính cốt lõi là chất lượng chính trị thiet 08/2009

18 thiet 08/2009

19 2. Tổ chức biên chế, vũ khí,trang bị của LLDQTV
+. Căn cứ: tổ chức, biên chế,, vũ khí trang,bị của DQTV phải phù hợp với tính chất, Y/C, nhiệm vụ QP-AN thời bình, thời chiến; đặc điểm chính trị, kinh tế,văn hóa, xã hội và Đ/K cụ thể của từng địa phương, cơ sở + Tổ chức DQTV: Có hai lực lượng chính: . Lực lượngnòng cốt( chiến đấu) . Lực lượng rộng rãi( phụcvụ chiến đấu) Nhiệm vụ của LL cơ động là chiến đấu tiêu hao, tiêu diệt, chi viện cho LL tại chỗ, khi cần thiết cơ động trên địa bàn địa phương khác. Nhiệm vụ của LLCĐ tại chỗ là CĐ, SSCĐ trên địa bàn địa phương theo kế hoạch, khi cần tăng cường cho LL cơ động Nhiệm vụ của LL rộng rãi là vận chuyển, tiếp tế khắc phục hậu quả CĐ, bảo cệ sơ tán nhândân thiet 08/2009

20 + Cơ cấu chức năng của cán bộ quân sự cơ sở,phân đội
+ Quy mô tổ chức; Tổ chức từ cấp tổ, tiẻu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn( cấp Đại đội ở xã phường lớn, cấp tiểu đoàn ở DN Nhà nước do QK quy định) + Biên chế: DQTV được biênchế thống nhất trong toàn quốc. Số lượng CB-CS từng đơn vị do BQP quy định + Cơ cấu chức năng của cán bộ quân sự cơ sở,phân đội Cấp xã phường , thị trấn, các DN địa phương, các Nghành Nhà nước; cán bộ đại đội, tiểu đoàn gồm 3 người: CHT-CTV-PCHT. Cấp a, b, kđ chỉ có 1 cấp trưởng và 1 cấp phó + Cấp xã phường thị trấn CHT là thành viên của UBND, là đảng viên, trong cơ cấu cấp ủy.. Các cơ sở CHT có thể kiêm nhiệm….Chủ tich UBND huyên bổ chiệm XĐT-CTV- XĐP va tương dương theo đề nghị của UBND xã khi đã thống nhất với huyện đội trưởng. Thôn đội trưởng, bt?- at?- kđt? Do huyện đội trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của xã đội trưởng thiet 08/2009

21 thiet 08/2009

22 3.Giáo dục chính trị, huấn luỵen quân sợ đói với DQTV
TT N D GDCT HLQS 1 Đ T CB- CS DQTV Nt 2 Là một nội dung quan trọng hàng đầu,nhừam nâng cao nhận thức về ct,lập trường tt vững vàng, đđ cách mạng trong sáng,phát huy trách nhiệm ss hoàn thành tốt n/vụ Nâng cao kiến thức q/sự cho DQTV, ssđáp ứng y/c n/vụ tác chiến trobưng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 3 ND Giáo dục để tăng c ường bản chất giaicấp cách mạng, ý thức giác ngộ GC. Nhận rõ bản chất âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, pháp lệnh DQTV..công tác vận động quần chúng.. Nội dung do BQP quy định; phù hợp và sát với cơ sở, địa phương. HL cả kỹ thuậtvà chiến thuật; cả BBvà BC 4 KH-TT Theo quy định của pháp lệnh nt thiet 08/2009

23 II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LLDQTV TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
thiet 08/2009

24 thiet 08/2009

25 2.3.Xây dựng LLDQTV gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh
2.1. Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của đảng, nhà nước về công tác DQTV 2.2.Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn, địa phương, xây dựng LLDQTV 2.3.Xây dựng LLDQTV gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh 2.4.Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với LLDQTV thiet 08/2009

26 PHẦN II. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DBDV Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng LLDBDV Những quan điểm,nguyên tắc xây dựng LLDBDV Nội dung xây dựng LLDBDV Một số biện pháp xây dựng LLDBDV trong giai đoạn hiện nay thiet 08/2009

27 thiet 08/2009

28 I.Khái niệm, vị trí công tác xây dựng LLDBDV 1. Khái niệm:
LLDBDVgồm: QNDB và PHKT đã xếp sẵn trong kế hoạch bổ sung cho LL thường trực của QĐ,nhằm duy trì tiềm lực quân sự, là yếu tố góp phần quyết định đến thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thiet 08/2009

29 thiet 08/2009

30 2. Vị trí: .-Xây dựng LLDBDV giữ vị trí quan trọng
trong chiến lược QP-AN bảo vệ Tổ quốc XHCN.Là nhiệm vụ cơ bản nhất góp phần xây dựng tiềm lực QPTD, thế trận QPTD-CTND .- LLDBDV phối hợp chặt chẽ với DQTV, CA..tăng thêm sức mạnh chiến đấu trên địa bàn trong khu vực phòng thủ… .- Xây dựng LLDBDV thẻ hiện quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa 2 nhiệm vụ chiến lược XD và BVTQ, sự kết hợp KT-QP, QP-KT của Đảng ta hiện nay .- LLDBDV được xây dựng tốt sẽ làm nòng cốt trong XD,phát triển KT-XH, trong thực hiện chiến lược QP-AN bảo vệ Tổ quốc thiet 08/2009

31 .. Với vị trí đó ngày 27/8/1996 ủy ban thường vụ Nước
CHXHCNVN họp thông qua PL DBDV; Ngày 9/9/1996 Chủ tịch nước đã ký lệnh công bốpháp lệnh này thiet 08/2009

32 II. Những quan điểm nguyên tắc xây dựng LLDBDV
1.Xây dựng LLDBDV bảo đảm số lượng đủ, chất lượng cao,xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm,trọng điểm: * Xây dựng LLDBDV bảo đảm SL đủ: -.Là một vấn đề hệ trọng quan hệ đến vận mệnh quốc gia, đặc biệt khi phải đối phó với chiến tranh quy mô lớn .Cho nên XD LLDBDV phải được tiến hành tích cực ngay trong thời bình thì mới có khẳnng giành thắng lợi khi có lệnh động viên thiet 08/2009

33 thiet 08/2009

34 * Xây dựng LLDBDV có chất lượng cao
+ XDLLBĐV có chất lượng cao được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực CT-TT và TC, lãnh đạo, chỉ huy, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, tranh bị, khả năng bảo dảm HC-KT. để có chất lượng Y/C đầu tiên là phải xây dựng LLDBDV vững mạnh về CT-TT-TC, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó tâp trung vào khâu quản lý, giáo dục, tạonguồn thiet 08/2009

35 *. Xây dựng LLDBDV toàn diện,có trọng tâm, trọng điểm.
+ Xây dựng LLDBDV phải nâng trình độ toàn diện cho cán bộ, chiến sỹ. Việc huấn luyện quân sự cho LLDBDV phải được tiến hành nghiêm túc theo chương trình quy định của BQP +Xây dựng LLDBĐV có trọng tâm, trọng điểm: ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, SS bổ sung cho đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt thiet 08/2009

36 -Xây dựng LLDBĐV là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
2. Xây dựng LLDBDV phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị -Xây dựng LLDBĐV là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong nhân dân, toàn quân ta, để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ. Sự lãnh đạo tuyệt đối,trực tiếp về mọi mặt của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Được thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật của cơ quan luật pháp Sự điều hành của chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, sự hiệp đồng của đơn vị quân đội và các cơ quan trong hệ thống chính trị thiet 08/2009

37 3 Xây dựng LLDBĐV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp ở địa phương, bộ nghành
+ Xuất phát từ vị trí tầm quan trọng của việc xây dựng LLDBDV nên xây dựng LLDBDV phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm bảo đảm cho LL này luôn có nội dung phương hướng, mục tiêu xây dựng đúng đắn nhằm duy trì bảo đảm sức mạnh của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc VNXHCN + Sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng LLDBDV phải thể hiện trên tất cả các khâu, các bước từ chuẩn bị đến thực hành động viên lực lượng thiet 08/2009

38 thiet 08/2009

39 III. NỘI DUNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DBDV
- Phương thức xây dựng - Nội dung xây dựng thiet 08/2009

40 1- Phương thức xây dựng Phương thức chung: phát huy khả năng trách nhiệm cao nhất của địa phương,các nghành KT, kết hợp chặt chẽ với khẳ năng, trách nhiệm đầy đủ của các đơn vị QĐ để tổ chức xây dựng LLDQTV Phương thức tổ chức các đơn vị DBDV: Đơn vị biên chế khung thường trực và đơn vị biên chế không có khung thường trực thiet 08/2009

41 a. Tạo nguồn đăng ký, quản lý LLDBDV
2- Nội dung xây dựng a. Tạo nguồn đăng ký, quản lý LLDBDV + Tạo nguồn: là cơ sở quan trọng nhất để lập kế hoạch xây dựng và huy động LLDBDV . Biện pháp tạo nguồn đối với sỹ quan dự bị đối với HSQ-CS . Đối với phương tiện kỹ thuật ( Theo điều 4,24,26 Pháp lệnh DBDV ) thiet 08/2009

42 + Đăng ký quản lý nguồn: Đăng ký quản lý LLDBDV phải có kế hoạch thường xuyên, chặt chẽ, chính xác, đăngký, quản lý cả con người và phương tiện kỹ thuật . Đối vớiQNDB:Tiến hành đăng ký quản lý tại nơi cư trú do BCH xã(phường), BCH huyện(quận, thị xã, Tp trực thuộc Tỉnh) thực hiện . Đối với PTKT; phải đăng ký quản lý chính xác, thường xuyên cả về số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật của từng phương tiện thiet 08/2009

43 b. Tổ chức biên chế đơn vị DBDV
Tổ chức biên chế đơn vị DBDV là tổ chức sắp xếp QNDB, PTKTthành từng đơn vị ĐBĐV để quản lý, HL, nâng cao khả năng SSCĐ. -. Hiện nay đơn vị DBĐV tổ chức theo loại hình; đơn vị biên chế thiếu, dơn vị biênchế khung KTT, đơn vị không có khung HTT, Đơn vị biên chế đủ nhân đôi và đơn vị chuyên môn thời chiến -. Khi sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV phảitheo nguyên tắc: + Đối với QNDB: + Đối với PTKT: thiet 08/2009

44 * Giáo dục chính trị ;GDCT là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng LLDBĐV
3. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV * Giáo dục chính trị ;GDCT là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng LLDBĐV + Mục đích: làm cho cán bộ chiến sỹ dự bị nâng cao nhận thức về chính trị, có lập trường vững vàng, trên cơ sở đó,phát huy trách nhiệm góp phần xây dựng quân thường trực khi có chiến tranh + Nội dung:Giaó dục đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước,quanđiểmQPTD,CTND,xây dựngLLDBĐV của Đảng, âm mưu của kẻ thù, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta + Kế hoạch thực hiện:giáo dục xen kẽ trong từng giai đoạn,từng đợt HL thiet 08/2009

45 + * Mục đích: HL,DT,KT để nâng cao chất lượng toàn diện,
Công tác huấn luyện: + * Mục đích: HL,DT,KT để nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng Y/C nhiệm vụ SSCĐ + Phương châm hiấn luỵện; ”Chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tập trung có trọng tâm trọng điểm” + Nội dung: huấn luyện KT.-CT từcá nhân đến đại đội, công tác h c, q y, hoạt động chống DBHB,BLLĐ + Kế hoạch có thể HL tập trung tại các đơn vị DBĐV hoặc phân tán tại ĐP + Hàng năm sau HL, LLDBĐV sẽ tham gia hợp luỵện,dt, d t có bắn đạn thật, + Cùng với HL,DT, chế độ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng LLDBĐV được tiến hành theo quy định thiet 08/2009

46 d.Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho việc xây dựng LLDBĐV Vật chất kỹ thuật, kinh phí là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm XD LLDBĐV gồm: VK-TB-HCKT và tài chính. Yêu cầu số lượng bảo đảm đủ mức để triển khai XD LLDBĐV chất lượng ngày càng cao. Việc bảo đảm vật chất, kinh phí hàng năm do Chính phủ giaochỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, nghành, địa phương thực hiện thiet 08/2009

47 4. Một số biện pháp xây dựng LLDBĐV trong giai đoạn hiện nay
4.1. Thường xuyên giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân về vị trí,nhiệm vụ, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với LLDBĐV 4.2.Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện 4.3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng LLDBĐV 4.4. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối vớ LLDBĐV thiet 08/2009

48 PHẦN III. ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
1.Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầuđộng viên côngnghiệp quốc phòng 2. Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng 3. Những biện pháp chủ yếu về tổ chức động viện công nghiệp thiet 08/2009

49 I.Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên côngnghiệp quốc phòng
Lưu ý: ĐVCNQP không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài tại Việt Nam thiet 08/2009

50 2. Nguyên tắc ĐVDNQP trên cơ sở năng lực SX sữa chữa đã có của các doanh nghiệp công nghiệp Nhà nước chỉ đẩu tưthêm trang thiết bị chuyên dùng để hoàn chỉnh dâychuyền SX, SC TB ch QĐ Nhà nước bảo đảm quyền và lợiích hợp pháp của các doanh nghiệp công nghiệp và người lao động thiet 08/2009

51 3.Yêu cầu Chuẩn bị và ĐVCNQP phải bảo đảm bảo đảm
Bí mật, an toàn, tiết kiệm đúng kế hoạchss đối phó với các tình huống chiến đấu Kế hoạch ĐVCNQP thuộc tài liệu mật, tuân thủ theo đung quy định của pháp luật thiet 08/2009

52 II. Nội dung động viên công nghiệp quốc phòng
Chuẩn bị động viên công nghiệp Thực hành độngviên công nghiệp thiet 08/2009

53 III. Những biện pháp chủ yếu về tổ chức động viên công nghiệp
1.Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo chặt chẽ các Bộ, cơ quanngang bộ, địa phương, tổng công tythực hiện nghiêm pháp lệnh ĐVCNQP 2 Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương các tổng cônh ty cần quán triệt sâu sắc cho CBCNVC về pháp lệnh, Nghị định các văn bản hướng dẫn về ĐVCNQP của Nhà nước, Chính phủ 3. Các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn và giao chỉ tiêu ĐVCNQP cần chủ động lậpkế hoạch ĐVCNQP và SS thực hiện nhiệm vụ theokế hoạch, chỉ tiêu trên giao thiet 08/2009

54 KẾT LUẬN Xây dựng LLDQTV-LLDBĐV và ĐVCN có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động ngăn chặn đối phó với mọi tình huống nhất là khi chiến tranh xẩy ra nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị ở nước ta. Sinh viên là đội ngũ tri thức trẻ, cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong xây dựng LLDQTV- LLDBĐV và ĐVCN để góp phần của một công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thiet 08/2009

55 Học gì ? Hiểu gì ? Biết gì ? Trách nhiệm ra sao? thiet 08/2009

56 thiet 08/2009


Tải xuống ppt "TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google