Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

2 Công ty TNHH một thành viên

3 Công ty TNHH một thành viên:
là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

4 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva, liên doanh giữa Vietinbank và Tập đoàn Bảo hiểm Aviva

5 Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005 không đưa ra một định nghĩa rõ ràng về loại công ty này, chỉ xác định qua một số đặc điểm

6 Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA là Công ty TNHH 2 thành viên gồm Công ty Household & Health Care Hàn Quốc và Công ty Dầu Thực Vật & Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam ( Vocarimex)

7 So sánh Công ty TNHH một thành và TNHH hai thành viên trở lên
Giống nhau: Nếu không trả được nợ đến hạn mà công ty bị chủ nợ thưa thì nó sẽ có thể mất sạch tài sản (phá sản). Nhưng những người đã bỏ tiền lập ra chúng chỉ bị mất hết số tiền họ đã bỏ vào đó mà thôi; không phải lấy tiền từ nhà ra để trả cho hết số tiền mà công ty nợ các chủ nợ

8 Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
* Khác nhau: Công ty TNHH hai thành viên trở lên: từ người góp vốn -> vốn nhiều Thành viên chia quyền quản trị công ty Xuất hiện trên thế giới hàng trăm năm Công ty TNHH một thành viên: chỉ có 1 người bỏ vốn Người chủ tự quyết định một mình, hoặc có thể cử người điều hành công ty nhưng họ được ủy quyền làm theo quyết định người bỏ tiền Mới xuất hiện

9 Có điểm giống và khác nhưng khi hoạt động thì phải tuân theo pháp luật liên quan vì đều là pháp nhân

10 Việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

11 Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.

12 Đối với công ty TNHH một thành viên
Công ty TNHH một thành viên không được phép giảm vốn điều lệ. Tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn của người khác. Trường hợp này công ty phải đăng kí chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới góp vốn vào công ty.

13 Đối với công ty TNHH hai thành viên
Tăng vốn điều lệ Tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới Tăng vốn góp của thành viên

14 Giảm vốn điều lệ Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên Mua lại phần vốn góp theo quy định

15 Trình bày việc chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH

16 → thành viên đó có quyền chuyển nhượng thành viên khác
Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên. → yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình (15 ngày) – khoản 1, Điều 43, Luật Doanh Nghiệp. Nếu công ty không mua → thành viên đó có quyền chuyển nhượng thành viên khác người khác không phải là thành viên

17 Đảm bảo tính “đóng” của công ty trách nhiệm hữu hạn
Ngoài quan hệ về vốn là chủ yếu, công ty trách nhiệm hữu hạn còn có quan hệ giữa các thành viên với nhau về bí quyết, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không được phép “ngấm ngầm” giao dịch với nhau để thay đổi cơ cấu sở hữu. Những giao dịch ngầm này sẽ không có giá trị pháp lý.

18 Chuyển nhượng phần vốn góp (Điều 44, Luật Doanh Nghiệp)
Chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại Chuyển nhượng cho người không phải là thành viên

19 thành viên là cá nhân bị chết
Các trường hợp khác 1 thành viên là cá nhân bị chết 2 thành viên bị mất năng lực hành vi dân sự 3 tặng cho là người khác 4 thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ

20 Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV trong công ty TNHH

21 Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Theo điều 51 Luật doanh nghiệp2005: Cuộc họp HĐTV được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

22 Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần 1. Cuộc họp HĐTV triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

23 Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Trường hợp cuộc họp lần 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần 2. Trong trường hợp này, cuộc họp HĐTV được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

24 Đối với công ty TNHH một thành viên:
Cuộc họp HĐTV được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên dự họp.

25 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH

26 HÌNH THỨC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV
Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Theo khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2005

27 ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV
Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: - Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vồn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định - Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định: + Bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc 1 tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Tổ chứa lại, giải thể công ty. Theo khoản 2 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2005

28 ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV
Quyết định của HĐTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75%vốn điều lệ chấp thuận, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Theo khoản 3 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2005

29 ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV
Đối với công ty TNHH một thành viên có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền “Quyết định của HĐTV được thông qua khi có hơn mộ nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư thành viên dự họp chấp thuận. Quyết định của hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.” Theo khoản 6 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2005

30 Góp ý của Cô và các bạn

31 Cảm ơn sự lắng nghe của cô và các bạn!


Tải xuống ppt "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google