Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chào quý thầy cô và các em học sinh!

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chào quý thầy cô và các em học sinh!"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chào quý thầy cô và các em học sinh!

2 TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
BÀI 25 TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục

3 Hoàn cảnh lịch sử thế giới và đất nước khi Nhà Nguyễn thành lập?
BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao a. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước. Hoàn cảnh lịch sử thế giới và đất nước khi Nhà Nguyễn thành lập?

4 GIA LONG MINH MẠNG

5 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao Xây dựng và tổ chức chính quyền Tổ chức bộ máy Nhà nước của triều Nguyễn như thế nào? So sánh với thời Lê sơ.

6 LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM THỜI GIA LONG

7 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao a. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước. Nhận xét về việc Vua Gia Long chia cả nước ta thành ba vùng?

8 LƯỢC ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM SAU CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG

9 6 Bé Ngù sö ®µi Hµn l©m viÖn NhàLê Nhà Nguyễn VUA Trung ương Địa
phương 13 Đạo Tỉnh Phủ Phủ Huyện Huyện Châu Châu Tổng

10 Nhận xét cải cách hành chính của Minh Mạng?
BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Nhận xét cải cách hành chính của Minh Mạng?

11 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Nhận xét bộ máy thống trị của Nhà Nguyễn?

12

13

14

15 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao. Xây dựng và củng cố chính quyền. Chính sách ngoại giao. Nhận xét mặt tích cực và hạn chế về chính sách ngoại giao của Nhà Nguyễn?

16 HOẠT ĐỘNG NHÓM BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ
VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn HOẠT ĐỘNG NHÓM TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THỦ CÔNG NGHIỆP. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH THƯƠNG NGHIỆP. NHẬN XÉT

17 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn Tại sao các làng nghề thủ công tiếp tục được duy trì nhưng không phát triển?

18

19

20 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn Nhận xét về chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn?

21 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Các lĩnh vực Thành tựu Giáo dục Giáo dục nho học được củng cố Tôn giáo Độc tôn nho giáo, hạn chế các tôn giáo khác đặc biệt là Thiên Chúa giáo Văn học Văn học chữ hán kém phát triển, văn học chữ Nôm được đề cao (Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương….) Sử học Quốc sử quán được thành lập biên soạn nhiều tác phẩm và các bộ sử chính thống (Lịch triều Hiến chương loại chí, Gia Định thành thông chí…) Kiến trúc Cung điện, lăng tẩm, các công trình theo kiến trúc Pháp cổ… Nghệ thuật dân gian Tiếp tục phát triển

22

23

24

25

26

27

28 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Đánh giá chung về triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỷ XIX?

29 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Củng cố Công việc đầu tiên của Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi Hoàng đế là gì? Trả thù nhà Tây Sơn Xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ Thiết lập hệ thống cai trị từ trung ương đến địa phương Xây dựng quân đội hùng mạnh

30 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Củng cố 2. Thời Minh Mạng đơn vị hành chính của nước ta được chia như thế nào? 20 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên Chia thành 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định thành, các Trực doanh 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên 40 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên

31 BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ KINH TẾ VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước – chính sách ngoại giao 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 3. Tình hình văn hóa giáo dục Củng cố 3. Sự sa sút của thương nghiệp dưới thời Nguyễn dẫn đến hậu quả gì? Nông nghiệp suy yếu Thủ công nghiệp kém phát triển Thương nhân bị thất nghiệp Các đô thị suy tàn dần

32 Bài học kết thúc. Chúc các em học thật tốt!


Tải xuống ppt "Chào quý thầy cô và các em học sinh!"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google