Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI

2 XƯƠNG CHI DƯỚI ĐAI HÔNG: XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG CHẬU XƯƠNG CÙNG
XƯƠNG ĐÙI

3 XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: BỜ TRÊN X. CÁNH CHẬU
BỜ TRƯỚC BỚ SAU X. MU X. NGỒI MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ DƯỚI

4 XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: MÀO CHẬU GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN
GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI GAI CHẬU SAU DƯỚI PHINH LUOC KHUYẾT HỒNG LỚN GAI HONG GAI MU KHUYẾT HỒNGI BÉ Ụ NGỒI

5 XƯƠNG CHI DƯỚI CHỌC DÒ TỦY SỐNG

6 XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI:
DIỆN NGUYỆT HỐ Ổ CỐI ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI GAI MU Ổ CỐI MÀO BỊT LỔ BỊT

7 XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: HỐ CHẬU
DIỆN TAI ĐƯỜNG CUNG RÃNH BỊT

8 XƯƠNG CHI DƯỚI EO TRÊN ĐƯỜNG KÍNH CHÉO EO DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI

9 KHUNG CHẬU EO TRÊN EOGIỮA EO DƯỚI

10 KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU ĐƯỜNG KÍNH NGANG

11 XƯƠNG CHI DƯỚI

12 XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU TRÊN
BỜ TRONG BỜ NGOÀI MÉP TRONG MẶT TRƯỚC MÉP NGOÀI THÂN MẶT NGOÀI MẶT TRONG ĐƯỜNG RÁP BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP ĐẦU DƯỚI

13 XƯƠNG CHI DƯỚI MẶT TRƯỚC MẶT SAU 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ:
ĐẦU TRÊN: CỔ MẤU CHUYỂN LỚN HỐ CHỎM ĐÙI CHỎM HỐ GIAN MẤU GO LIEN MẤU MẤU CHUYỂN BÉ ĐƯỜNG GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG ĐƯỜNG LƯỢC MẶT SAU MẶT TRƯỚC

14 XƯƠNG CHI DƯỚI

15 XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: MẶT SAU
MẶT TRƯỚC ĐƯỜNG RÁP DIỆN KHOEO CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI CỦ CƠ KHÉP LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI DIỆN BÁNH CHÈ HỐ LIEN LỒI CẦU

16 XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: BỜ TRƯỚC ĐẦU TRÊN MẶT NGOÀI
MẶT TRONG X. CHÀY MẶT TRONG MẶT NGOÀI X. MÁC MẶT SAU THÂN THÂN BỜ TRONG XƯƠNG CHÀY MẶT SAU XƯƠNG MÁC BỜ GIAN CỐT BỜ NGOÀI ĐẦU DƯỚI

17 XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN:
CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI LỒI CẦU NGOÀI LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP TRÊN TRONG LỒI CỦ GERDY DIỆN KHỚP MÁC LỒI CỦ CHÀY MẶT TRƯỚC MẶT SAU

18 XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI:
RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAU- CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI KHUYẾT MÁC DIỆN KHỐP MẮT CÁ DIỆN KHỚP DƯỚI MẮT CÁ TRONG MẶT TRƯỚC MẶT SAU

19 XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐỈNH CHỎM ĐẦU TRÊN CỔ
BỜ GIAN CỐT THÂN BỜ TRƯỚC BỜ SAU MẮT CÁ NGOÀI HỐ MẮT CÁ NGOÀI ĐẦU DƯỚI

20 XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT HÀNG SAU XƯƠNG SÊN
XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP HÀNG TRƯỚC XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG CHÊM TRONG XƯƠNG ĐỐT NGÓN

21 XƯƠNG CHI DƯỚI ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ?

22 CƠ CHI DƯỚI

23 CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.1- LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY:
DIỆN MÔNG MÀO CHẬU ĐƯỜNG MÔNG SAU MẶT SAU X. CÙNG DÂY CHẰNG CÙNG- Ụ NGỒI NGUYÊN ỦY: MÀO CHẬU MÔNG LỚN MÔNG LỚN CĂNG MẠC ĐÙI BÁM TÂN: 1/3 TRÊN DẢI CHẬU CHÀY BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG XOAY NGOÀI XOAU TRONG ĐÙI ĐỘNG TÁC DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI MÔNG LỚN CĂNG MẠC ĐÙI

24 CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.2- LỚP GIỮA: NGUYÊN ỦY: ¾ TRƯỚC MÀO CHẬU
DIỆN MÔNG ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, SAU NGUYÊN ỦY: MẶT TRONG S2, S3, S4 KHUYẾT NGỒI TO DÂY CHẰNG CÙNG- GAI NGỒI BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC DẠNG, GẤP XOAY, NGOÀI ĐÙI - DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI ĐỘNG TÁC DẠNG, XOAY NGOÀI ĐÙI CƠ HÌNH LÊ CƠ MÔNG NHỠ

25 CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI NGUYÊN ỦY:
- DIỆN MÔNG - ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, DƯỚI BÁM TÂN: MÀO GIAN MẤU BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC XOAY NGOÀI KHÉP ĐÙI ĐỘNG TÁC DẠNG XOAY TRONG ĐÙI CƠ MÔNG BÉ CƠ VUÔNG ĐÙI

26 CƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: GAI NGỒI
KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI NGUYÊN ỦY: - LỖ BỊT, MÀNG BỊT - MẶT CHẬU BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC XOAY NGOÀI DUỖI ĐÙI ĐỘNG TÁC DUỖI XOAYNGOÀI ĐÙI CƠ SINH ĐÔI TRÊN- DƯỚI CƠ BỊT TRONG

27 CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: TỨ ĐẦU ĐÙI CƠ MAY
DUỖI ĐÙI TỨ ĐẦU ĐÙI NGUYÊN ỦY: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN CƠ THẲNG ĐÙI CƠ RỘNG TRONG BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY CƠ RỘNG NGOÀI ĐỘNG TÁC GẤP XOAY TRONG CẲNG CHÂN CƠ RỘNG GIỮA CƠ MAY

28 CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: D12 L1 L2 L3 L4
ĐỘNG TÁC GẤP ĐÙI VÀO THÂN NGHIÊNG NGƯỜI CƠ THẮT LƯNG LỚN CƠ CHẬU MẤU CHUYỂN NHỎ CƠ THẮT LƯNG- CHẬU

29 CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.1- LỚP NÔNG:
CƠ KHÉP DÀI CƠ CHI DƯỚI ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: LỚP NÔNG: BÁM TÂN: ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: - MÀO LƯỢC BÁM TÂN: ĐƯỜNG LƯƠC NGUYÊN ỦY: BỜ DƯƠI X. MU ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG ĐÙI ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG BÁM TÂN: LỒI CẦU TRONG NGUYÊN ỦY: BỜ DƯƠI X. MU CƠ LƯỢC CƠ THON

30 CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2- LỚP GIỮA:
LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: NGÀNH DƯỚI X. MU NGUYÊN ỦY: NGÀNH DƯỚI X. MU BÁM TÂN: MÉP TRONG ĐƯỜNG RÁP BÁM TÂN: MÉP NGÒAI ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY NGOÀI ĐÙI ĐỘNG TÁC GẤP, KHÉP XOAY TRONG ĐÙI CƠ KHÉP NGẮN CƠ KHÉP LỚN

31 CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.3- VÙNG ĐÙI SAU: NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI
(ĐẦU DÀI) ĐƯỜNG RÁP ( ĐẦU NGẮN) NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY BÁM TÂN: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ĐỘNG TÁC GẤP, DUỖI XOAY TRONG CẲNG CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP, XOAY NGOÀI CẲNG CHÂN DUỖI ĐÙI CƠ BÁN MÀNG CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI CƠ BÁN GÂN

32 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: ( 7 CƠ)
LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC GẤP CẲNG CHÂN GẤP BÀN CHÂN CƠ BỤNG CHÂN

33 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: BỜ DƯỚI ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: CHỎM MÁC ĐƯỜNG CƠ DÉP BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT GÂN ACHILLE ĐỘNG TÁC GẤP BÀN CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP CẲNG CHÂN GẤP BÀN CHÂN CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP

34 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
LỚP SÂU: (04 CƠ) CUNG CƠ DÉP ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU NGUYÊN ỦY: 2/3 DƯỚI X. MÁC MÀNG GIAN CỐT NGUYÊN ỦY: 1/3 GIŨA SAU X. CHÀY X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: ĐỐT XA NGÓN I BÁM TÂN: - X. GHE, X. CHÊM - NỀN X. ĐỐT BÀN I ĐỘNG TÁC GẤP NGÓN I NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI

35 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
LỚP SÂU:( 04 CƠ) NGUYÊN ỦY: 1/3 GIỮA SAU X. CHÀY NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI BÁM TÂN: NỀN ĐỐT XA NGÓN II, III, IV, V BÁM TÂN: - ĐƯỜNG CƠ DÉP ĐỘNG TÁC GẤP NGÓN II, III, IV, V GẤP, XOAY TRONG BÀN CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP, XOAY TRONG CẲNG CHÂN CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI

36 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ)
CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC DUỖI NGÓN II, III, IV, V DUỖI BÀN CHÂN NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN I BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA NGÓN II, III, IV, V NGUYÊN ỦY: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ¾ TRÊN TRONG X. MÁC MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC DUỖI, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI

37 CƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN NGOÀI:(02 CƠ)
NGUYÊN ỦY: 2/3 DƯỚI NGOÀI X. MÁC VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU NGUYÊN ỦY: CHỎM MÁC, MẶT NGOÀI X. MÁC -VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V - X. CHÊM TRONG ĐỘNG TÁC GẤP BÀN CHÂN ĐỘNG TÁC GẤP, NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN CƠ MÁC DÀI CƠ MÁC NGẮN

38 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN:
PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5 TREÕ GAÂN GOÙT -> NGOÙN CHAÂN - PHAÀN NGOAØI : DAØY SAU, MOÛNG TRÖÔÙC - PHAÀN TRONG : MOÛNG SAU, DAØY TRÖÔÙC - 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc phaàn => 3 oâ - Goùp phaàn => voøm gan chaân

39 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: OÂÂ GIÖÕA
VAÙCH GIAN CÔ TRONG VAÙCH GIAN CÔ NGOAØI OÂÂ MOÂ UÙT OÂÂ MOÂ CAÙI PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN CHAÂN DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP

40 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.1- LỚP NÔNG:
CÔ DAÏNG NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN NGAÉN CÔ DAÏNG NGOÙN UÙT

41 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.2- LỚP GIỮA:
CAÙC CÔ GIUN GAÂN CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN DAØI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN CHAÂN CAÙI DAØI CÔ VUOÂNG GAN CHAÂN

42 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3- LỚP SÂU:
GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT NGAÉN CÔ KHEÙP NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI NGAÉN

43 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3 LỚP SÂU:
DC. GOÙT-HOÄP GAN CHAÂN GAÂN CÔ MAÙC DAØI DC. GAN CHAÂN DAØI GAÂN CÔ CHAØY SAU

44 CƠ CHI DƯỚI MU DAÏNG, GAN KHEÙP 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN:
LỚP GIAN CỐT: CÔ GIAN COÁT MU CÔ GIAN COÁT GAN MU DAÏNG, GAN KHEÙP CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC NGOÙN CHAÂN CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN CHAÂN VAØO GAÀN TRUÏC

45 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.1- LỚP NÔNG:
MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI TREÂN GAÂN CÔ CHAØY TRÖÔÙC MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI GAÂN CÔ MAÙC BA GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI => MU CHAÂN

46 CƠ CHI DƯỚI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.2- LỚP SÂU:
MAËT TREÂN VAØ NGOAØI X. GOÙT MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN GAÂN DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN

47 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG ĐỘNG MẠCH
CHẬU CHUNG L 4 ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ĐỘNG MẠCH CHẬU NGOÀI

48 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DÂY CHẰNG BẸN ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỈNH TRÁM KHOEO
ĐỘNG MẠCH KHOEO CÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN( CHÀY TRƯỚC- CHÀY SAU)

49 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

50 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN:
TM ĐÙI ĐM ĐÙI TK ĐÙI BẠCH HUYẾT ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L)

51 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN:
ĐỘNG MẠCH MŨ CHẬU NÔNG ĐỘNG MẠCH THƯƠNG VỊ NÔNG ĐỘNG MẠCH THẸN NGOÀI

52 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.2- ĐOẠN TAM GIÁC ĐÙI:
CẠNH NGOÀI: BỜ TRONG CƠ MAY CẠNH TRONG: BỜ TRONG CƠ KHÉP DÀI ĐÁY: DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH: CƠ MAY BẮT CHÉO CƠ KHÉP DÀI

53 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONG ỐNG CƠ KHÉP:
TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY ỐNG CƠ KHÉP

54 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.3- PHÂN NHÁNH:
1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI SÂU ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI NGOÀI ĐỘNG MẠCH XUYÊN ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI TRONG 2- ĐỘNG MẠCH GỐI XUỐNG

55 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

56 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: TAM GIÁC TRÊN:
- CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN TRÁM KHOEO TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO

57 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: THẦN KINH NGỒI
THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG ĐỘNG MẠCH KHOEO TĨNH MẠCH KHOEO VÙNG KHOEO (N- V- A)

58 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG KHOEO: 2.2- PHÂN NHÁNH: ĐỘNG MẠCH GỐI TRÊN
CƠ BỤNG CHÂN ĐỘNG MẠCH GỐI DƯỚI

59 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: 3.1- CẲNG CHÂN SAU: CUNG CƠ DÉP
ĐỘNG MẠCH KHOEO ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH MÁC CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI

60 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN ĐOẠN CUNG ĐOẠN CHẾCH
GAN CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN NGOÀI

61 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN: ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN
NHÁNH ĐỘNG MẠCH XUYÊN CUNG ĐỘNG MẠCH

62 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC
3.2- CẲNG CHÂN TRƯỚC: ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC CHÀY TRƯỚC CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC

63 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN:
CỔ CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH CỔ CHÂN NGOÀI ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN SÂU ĐỘNG MẠCH MU ĐỐT BÀN

64 ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN: ÑỘNG MẠCH MU CHAÂN
THẦN KINH MAÙC SAÂU

65 TĨNH MẠCH CHI DƯỚI TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TĨNH MẠCH HIỂN BÉ

66 THẦN KINH CHI DƯỚI MẶT SAU CHI DƯỚI THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2
THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG LỚN VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG NHỠ - CƠ MÔNG BÉ, - CƠ CĂNG MẠC ĐÙI THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 ĐÁY CHẬU VÀ CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI CẢM GIÁC VÙNG SINH DỤC NGOÀI THẦN KINH THẸN S2, S3, S4

67 THẦN KINH CHI DƯỚI ĐÁM RỐI THẮT LUNG 1- THẦN KINH NGỒI: L 4 L 5 S 1
TK CHÀY TK MÁC CHUNG

68 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: THẦN KINH NGỒI

69 THẦN KINH CHI DƯỚI

70 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.2- VÙNG ĐÙI SAU: VẬN ĐỘNG:
- NHÓM CƠ Ụ NGỒI- CẲNG CHÂN - CƠ KHÉP LỚN

71 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO:
A- THẦN KINH CHÀY: TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN TRÁM KHOEO TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO

72 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO:
A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG

73 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
A- THẦN KINH CHÀY: CƠ KHOEO CƠ DÉP CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU

74 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI:
A- THẦN KINH CHÀY (SAU MẮT CÁ TRONG): ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU THÀN KINH CHÀY

75 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN:
VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH GAN CHÂN NGOÀI THẦN KINH GAN CHÂN TRONG NHÁNH SÂU VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔ ÚT - 3 CƠ GIUN NGOÀI CƠ KHÉP NGÓN CÁI CƠ GIAN CỐT TK GAN NGÓN RIÊNG TK GAN NGÓN CHUNG NHÁNH NÔNG CẢM GIÁC:: 1NGÓN ½ NGOÀI

76 THẦN KINH CHI DƯỚI

77 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.6- VÙNG BÀN CHÂN:
VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: TK GAN CHÂN NGOÀI TK GAN CHÂN TRONG

78 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO:
B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG

79 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:
B- THẦN KINH MÁC CHUNG: TK MÁC SÂU CHỎM MÁC TK MÁC NÔNG

80 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:
B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH MÁC CHUNG THẦN KINH MÁC NÔNG THẦN KINH MÁC SÂU VẬN ĐỘNG: CƠ MÁC DÀI, MÁC NGẮN CẢM GIÁC: 1/3 DƯỚI CẲNG CHÂN TRƯỚC VÀ MU CHÂN VẬN ĐỘNG: CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC CẢM GIÁC: KẼ NGÓN CHÂN 1, 2

81 THẦN KINH CHI DƯỚI

82 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:
B- THẦN KINH MÁC CHUNG:

83 THẦN KINH CHI DƯỚI

84 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:
B- THẦN KINH MÁC CHUNG:

85 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN:
VÙNG MU CHÂN: B.1- THẦN KINH MÁC SÂU: THẦN KINH MÁC SÂU CẢM GIÁC KẼ NGÓN 1,2

86 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN:
VÙNG GAN CHÂN: B.2- THẦN KINH MÁC NÔNG: THẦN KINH HIỂN THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA CẢM GIÁC CẠNH TRONG MU CHÂN CẢM GIÁC NGÓN 3, 4 CẢM GIÁC 2 NGÓN ½ TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG

87 THẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: TK MÁC NÔNG
TK HIỂN TK BÌ MU CHÂN NGOÀI TK MÁC SÂU TK GAN CHÂN TRONG TKGAN CHÂN NGOÀI

88 THẦN KINH CHI DƯỚI

89 THẦN KINH CHI DƯỚI VÙNG ĐÙI TRƯỚC TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK ĐÙI VẬN ĐỘNG
CƠ BỊT NGOÀI CƠ THON 3 CƠ KHÉP CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI TK BỊT

90 THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH ĐÙI ĐÁM RỐI THẮT LUNG D 12

91 THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: L 2 L 3 L 4 L 5 THẦN KINH ĐÙI

92 THẦN KINH CHI DƯỚI

93 THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: BẠCH HUYẾT TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI
ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L)

94 THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONGỐNG CƠ KHÉP:
NHÁNH CHO CƠ RỘNG TRONG ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY ỐNG CƠ KHÉP

95 THẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI:

96 THẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH HIỂN

97 THẦN KINH CHI DƯỚI 3- THẦN KINH BỊT (L2, L3, L4): VẬN ĐỘNG CƠ:
KHÉP DÀI KHÉP NGẮN KHÉP LỚN CƠ BỊT NGOÀI CƠ THON CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI

98 THẦN KINH CHI DƯỚI TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK BÌ ĐÙI TRƯỚC GIỮA- TRONG TK BỊT

99 THẦN KINH CHI DƯỚI


Tải xuống ppt "GIẢI PHẪU VÙNG CHI DƯỚI."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google