Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !

2 Kiểm tra bài cũ? 1.Trong chương trình Ngữ văn lớp 7 em đã được học loại hình sân khấu nào? Em hãy nêu khái niệm về loại hình sân khấu đó? Đáp án: Loại hình sân khấu CHÈO CHÈO là loại kịch hát, múa dân gian, kể chuyện diễn tích bằng hình thức sân khấu. 2. Ngoài Chèo ( hát ) em còn biết loại hình nào khác nữa? Kịch là loại hình nghệ thuật có tính chất tổng hợp bao gồm kịch bản văn học và sân khấu thể hiện. Kịch bản văn học là linh hồn của vở kịch, không có kịch bản thì không có sân khấu kịch.Kịch chia làm 3 thể chính: Bi kịch, hài kịch, chính kịch.

3 CHÚ GÀTRỐNG THÀNH GÔ-LOA

4 CUNG ĐIÊN VECXAI (PHÁP) XÂY DỰNG THỜI VUA LU-I XIV

5 Môlie và vua Lui XIV

6 «ng Giuèc - ®anh mÆc lÔ phôc
TiÕt 119 «ng Giuèc - ®anh mÆc lÔ phôc MÔ-LI-E

7 Hài kịch I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: - Mô-li-e (1622 – 1673)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: - Mô-li-e (1622 – 1673) - Nhà văn lỗi lạc của chủ nghĩa cổ điển - người sáng lập nền hài kịch Pháp ( Nhà soạn kịch, diễn viên nổi tiếng... ). 2. Tác phẩm: a. Thể loại: Hài kịch b. Vị trí đoạn trích: -“ Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” thuộc hồi 2 lớp 5 vở kịch “Trưởng giả học làm sang” Hài kịch

8 S¬ ®å bè côc vë hµi kÞch “ Trưởng giả học làm sang”
Líp 1 Líp 2 Líp 3 Líp 4 Líp 5 “¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc”

9 Tãm t¾t nội dung vë kÞch ¤ng Giuèc-®anh, tuæi ngoµi 40, lµ mét ngư­êi giµu cã nhê bè mÑ ngµy trư­íc lµm nghÒ bu«n d¹ nªn tÊp tÓnh muèn trë thµnh quý téc, b­ưíc ch©n vµo x· héi thư­îng lư­u. Tuy dèt n¸t, quª kÖch như­ng «ng muèn häc ®ßi nh÷ng ng­ưêi cao sang nªn thuª thÇy vÒ d¹y ®ñ c¸c m«n như­ ©m nh¹c, kiÕm thuËt, triÕt lÝ vµ t×m c¸ch thay ®æi c¶ lèi ¨n mÆc. ¤ng ngí ngÈn ®Ó cho mäi ngư­êi lõa bÞp dÔ dµng, tõ c¸c «ng thÇy rëm ®Õn b¸c phã may vµ g· b¸ tư­íc sa sót §«-r¨ng-t¬. ¤ng muèn nhê g· ®Ó thùc hiÖn giÊc méng quý téc, l¹i cßn nhê g· ®ể b¾t mèi nh©n t×nh víi bµ hÇu tư­íc §«-ri-men, mµ bµ ta ch¼ng ph¶i ai kh¸c mµ chÝnh lµ t×nh nh©n cña g·. ¤ng Giuèc-®anh kh«ng t¸n thµnh t×nh yªu cña con g¸i lµ Luy-xin víi chµng Clª-«ng chØ v× chµng kh«ng ph¶i lµ quý téc. Cuèi cïng, nhê m­ưu mÑo cña ®Çy tí lµ C«-vi-en, Clª-«ng c¶i trang lµ hoµng tö Thæ NhÜ K× ®Õn hái Luy-xin lµm vî vµ ®ư­îc «ng chÊp thuËn ngay Hài kịch

10 Trích cảnh trong vở “ Trưởng giả học làm sang”

11 - Kết hợp ca vũ - “Vũ khúc hài kịch” b. Vị trí đoạn trích:
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: - Mô-li-e (1622 – 1673) - Nhà văn lỗi lạc của chủ nghĩa cổ điển - người sáng lập nền hài kịch Pháp ( Nhà soạn kịch, diễn viên nổi tiếng... ). 2. Tác phẩm: a. Thể loại: Hài kịch - Kết hợp ca vũ - “Vũ khúc hài kịch” b. Vị trí đoạn trích: - “ Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” thuộc hồi 2 lớp 5 vở kịch “Trưởng giả học làm sang” II. Tìm hiểu lớp kịch: 1. Diễn biến hành động kịch: - Hành động kịch diễn ra tại phòng khách nhà ông Giuốc-đanh - Lớp kịch có 2 cảnh: C¶nh trư­íc + Lời thoại của ông Giuốc-đanh với bác phó may. Cảnh sau + Lời thoại của ông Giuốc-đanh với tay thợ phụ.

12 THẢO LUẬN CẶP ĐÔI Nh÷ng dÊu hiÖu nµo cho thÊy cµng vÒ sau kÞch cµng s«i ®éng h¬n? Sè l­ưîng nh©n vËt tham gia ë c¶nh sau ®«ng h¬n c¶nh trư­íc. Cảnh ông Giuốc-đanh được đám thợ phụ lột quần áo cũ, để mặc bộ lễ phục mới. KÞch s«i ®éng h¼n lªn khi ông Giuốc-đanh mặc lễ phục xong, đi đi lại lại, cởi áo, mặc áo, chân bước , miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc.

13 Diễn biến hành động kịch Không khí diễn ra hành động kịch
Cảnh trước Cảnh sau Có 4 nhân vật: ông Giuốc-đanh, bác phó may, tay thợ phụ và gia nhân Có thêm 4 tay thợ phụ nữa Nhân vật Ông Giuốc-đanh nói chuyện với tay thợ phụ ( 4 tay thợ phụ kia xúm xít xung quanh) ông Giuốc-đanh chỉ nói với một người mà như nói với cả tốp thợ phụ 5 người. Diễn biến hành động kịch Giuốc-đanh và bác phó may nói chuyện Khán giả không chỉ nghe những lời đối thoại, mà còn được xem các thợ phụ lột áo ngắn, rồi họ mặc bộ lễ phục mới cho ông Giuốc-đanh Không khí sôi động hẳn lên vì tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc Không khí diễn ra hành động kịch Chủ yếu là lời đối thoại( kèm theo cả điệu bộ, cử chỉ )

14 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e )
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e ) I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2. Tác phẩm: a. Thể loại: b. Vị trí đoạn trích: II.Đọc phân vai: III. Tìm hiểu lớp kịch: 1. Diễn biến hành động kịch: Cảnh 1: Ông Giuốc-đanh và bác phó may

15 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) Ông Giuốc-đanh Đôi bít tất chật quá…đứt hai mắt -Đôi giày làm tôi đau chân …nó làm tôi đau - Tôi tưởng tượng ra thế vì tôi thấy thế.  Nhận định đúng. Bác phó may - Thì nó dãn ra lại rộng - Đâu có. Đôi giày không làm ngài đau đâu mà. Ngài cứ tưởng tượng.  Vụng chèo, khéo chống.

16 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) Bác phã may Bé lÔ phôc ®Ñp nhÊt triÒu ®×nh - Ngµi cã b¶o muèn may hoa xu«i ®©u… - C¸c nhµ quý ph¸i ®Òu mÆc như­ thÕ ...” T«i sÏ xin may hoa xu«i l¹i ... Xin ngài cứ bảo - Lảng tránh sang chuyện thử áo - Nãi sai thµnh ®óng Ở thế bị động chuyển thành thế chủ động L¸u c¸, lõa bÞp. ¤ng Giuèc - ®anh B¸c may hoa ngư­îc mÊt råi - CÇn ph¶i b¶o may hoa xu«i ­? ThÕ th× may ®­ưîc ®Êy Không, không… Tôi bảo không mà. Bác may thế này được rồi. Phát hiện bị ăn bớt vải  Nói đúng thành không đúng Ở thế chủ động chuyển sang thế bị động  Mª muéi , ngu dèt, ngí ngÈn.

17 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2. Tác phẩm: a. Thể loại: b. Vị trí đoạn trích: II. Tìm hiểu lớp kịch: 1. Diễn biến hành động kịch: Cảnh 1: Ông Giuốc-đanh và bác phó may Cảnh 2:Ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ

18 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) Thợ phụ Bẩm ông lớn Bẩm cụ lớn Bẩm đức ông Tăng cấp -> Ranh mãnh, dùng mánh khóe nịnh hót để moi tiền. Ông Giuốc-đanh Thưởng tiền… Lại thưởng tiền… Đây nữa, thưởng tiếp Tăng cấp -> Mất tiền để “ mua” cái danh hão, tính cách học đòi làm sang.

19 (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e)
Tiết ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC (Trích Trưởng giả học làm sang - Mô-li-e) I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2. Tác phẩm: a. Thể loại: b. Vị trí đoạn trích: II. Tìm hiểu lớp kịch: 1. Diễn biến hành động kịch: Cảnh 1: Ông Giuốc-đanh và bác phó may Cảnh 2:Ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ 2.Nhân vật hài kịch bất hủ - Cười ông G ngu dốt vì thói học đòi - Cười vì sự ngớ ngẩn tưởng mặc áo hoa ngược là sang. Cười vì ông cứ moi tiền ra để mua danh hão. Cười vì ông G bị đám thợ phụ lột quần áo cũ, để mặc bộ lễ phục III. Tổng kết: - Ghi nhớ sgk/122

20 Tổng kết Nghệ thuật: Khắc họa được tính cách nhân vật thông qua lời nói, hành động Kịch được thể hiện sinh động , hấp dẫn, gây cười 2. Ý nghĩa: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục được xây dựng sinh động, khắc họa tài tình tính cách tên trưởng giả học làm sang, gây tiếng cười cho khán giả

21


Tải xuống ppt "KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google