Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
GV Lê Trung Hiếu

2 Bài tập ôn tập 1 1. Nhận xét cấu trúc vốn của công ty?
Chỉ số trái phiếu = Tổng giá trị trái phiếu/Toàn bộ vốn dài hạn = 10 Tỷ/(10 tỷ+12 tỷ) = 0,45 (45%) < 50% => Cấu trúc vốn an toàn. 2. Tính thu nhập mỗi cổ phần (EPS)? EPS =(Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi)/ Số cổ phiếu thường đang lưu hành Ta có EBIT = 15 tỷ I = Tổng giá trị trái phiếu x Lãi suất = 10 tỷ x 10% = 1 tỷ EBT = EBIT – I = 15 tỷ - 1 tỷ = 14 tỷ

3 T = EBT x Thuế suất = 14 tỷ x 28% = 3,92 tỷ
EAT = EBT – T = 14 tỷ - 3,92 tỷ = 10,08 tỷ Cổ tức ưu đãi = tổng giá trị CP ưu đãi x tỷ lệ cổ tức ưu đãi = 5 tỷ x 9% = 0,45 tỷ Số CP thường đang lưu hành = 7 tỷ/10000đ = CP EPS = (10,08 tỷ - 0,45 tỷ)/ CP = đ

4 3. Nếu công ty trả 65% thu nhập hiện tại cho cổ đông dưới hình thức cổ tức và giữ lại 35% thu nhập. Tính cổ tức cổ phiếu thường (DPS)? DPS = EPS x % Thanh toán cổ tức = x 65% = đ 4. Tính chỉ số giá trên thu nhập (P/E)? P/E = thị giá / EPS = / = 3,5 lần 5. Tính tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tốc độ tăng trưởng của công ty (g)? ROE = Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu = 10,08 tỷ/12 tỷ = 0,84 (84%)

5 6. Nếu một nữa số trái phiếu đang lưu hành được chuyển đổi thành cổ phiếu thường với giá chuyển đổi là đ/CP. Hỏi nhà đầu tư có nên chuyển đổi hay không? Tính tỷ lệ chuyển đổi và khoản chênh lệch giá trên một trái phiếu chuyển đổi? Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá/Giá chuyển đổi = / = 25 Khoản chênh lệch = (25 x ) = đ Nhà đầu tư nên chuyển đổi

6 Bài tập ôn tập 2 a) Tính các chỉ tiêu ROE, EPS, DPS, tốc độ tăng trưởng? Vốn kinh doanh = 200 tỷ CPT (50%) = 100 tỷ CP Ưu đãi (10%) = 20 tỷ Trái phiếu (40%) = 80 tỷ EBIT = 50 tỷ I = 80 tỷ x 10% = 8 tỷ EBT = EBIT – I = 50 tỷ - 8 tỷ = 42 tỷ

7 T = EBT x Thuế suất = 42 tỷ x 28% = 11,76 tỷ
EAT = EBT – T = 42 tỷ - 11,76 tỷ = 30,24 tỷ Cổ tức CP ưu đãi = 20 tỷ x 8% = 1,6 tỷ ROE = 30,24 tỷ/120 tỷ = 0,25 (25%) EPS = (30,24 tỷ - 1,6 tỷ)/ CP = đ DPS = EPS x % Thanh toán cổ tức = x 60% = đ g = 0,25 x 0,4 = 0,10 (10%)

8 b)Tốc độ tăng trưởng trên được duy trì trong 3 năm tới, năm thứ 4 tăng 12%/năm và năm thứ 5 trở đi tăng 6%/năm. Tỷ lệ lãi yêu cầu trên cổ phiếu là 10%. Hãy tính giá cổ phiếu hiện nay? D0 = đ D1 = D0(1+g1) = 3.437(1+10%) = đ D2 = D1(1+g2) = 3.781(1+10%) = đ D3 = D2(1+g3) = (1+10%) = đ D4 = D3(1+g4) = (1+12%) = đ

9 D5 = D4(1+g5) = (1+ 6%) = đ P4 = D5/(r-g5) = 5.431/(10% - 6%) = đ P0 = (1+10%) (1+10%) (1+10%) (1+10%) (1+10%) 4 = đ

10 Bài tập ôn tập 3


Tải xuống ppt "HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google