Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Tầm nhìn/Giá trị/Sứ mệnh Chiến lược ở từng Phòng/Bộ phận/Xưởng sx

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Tầm nhìn/Giá trị/Sứ mệnh Chiến lược ở từng Phòng/Bộ phận/Xưởng sx"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Tầm nhìn/Giá trị/Sứ mệnh Chiến lược ở từng Phòng/Bộ phận/Xưởng sx
Mối liên quan giữa Quản trị/Phát triển Nguồn Nhân lực trong Doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh. Tầm nhìn/Giá trị/Sứ mệnh Chiến lược công ty Đánh giá tổ chức dựa trên kết quả hoạt động Mục tiêu/Mục đích kinh doanh Chiến lược Kinh doanh Phân tích SWOT Mục tiêu/mục đích của Phòng/Bộ phận/Nhóm Chiến lược ở từng Phòng/Bộ phận/Xưởng sx Xác định rõ Vai trò/Trách nhiệm Tiêu chuẩn (Thực hiện & Khả năng) Mục tiêu/Mục đích của từng cá nhân Vai trò/Trách nhiệm ●Đề ra Mục tiêu/Mục đích ●Thiết kế ●Quản trị Phù hợp Phù hợp Nguồn nhân lực Thưởng/Khích lệ Phù hợp Phát triển khả năng (KABS) Đánh giá kết quả thực hiện

2 Shinichiro Kawaguchi Ph.D.
Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THEO PHƯƠNG PHÁP BSD (BALANCED SCORECARD DEPLOYMENT). JICA Expert Shinichiro Kawaguchi Ph.D.

3 Kết hợp và tập trung nguồn lực cho chiến lược
Đội ngũ quản lý Các bộ phận kinh doanh Công nghệ thông tin BALANCED Nguồn nhân lực Ngân sách và đầu tư vốn SCORECARD

4 Các nguyên tắc của một tổ chức tập trung vào chiến lược
●Thúc đẩy thay đổi thông qua cấp lãnh đạo ・Sự thúc đẩy ・Quá trình quản lý ・Hệ thống quản trị chiến lược ●Biến chiến lược thành một quá trình liên tục ・Kết nối ngân sách và chiến lược ・Phân tích và hệ thống thông tin ・Hiểu biết về chiến lược ●Cụ thể hoá chiến lược thành hành động ・Sơ đồ chiến lược ・Bảng đánh giá (Balanced Scorecards) BALANCED SCORECARD ●Gắn kết tổ chức với chiến lược ・Chức năng công ty ・Điều phối bộ phận kinh doanh ・Điều phối dịch vụ chung ●Biến chiến lược thành công việc hàng ngày của mọi người ・Nhận biết chiến lược ・Đánh giá bản thân ・Kiểm tra khách quan

5 Bắt đầu từ một tiên đề mới
Đối với hệ thống quản trị chiến lược Xây dựng một tầm nhìn chiến lược lâu dài Cuï theå hoùa taàm nhìn Lieân laïc vaø keát noái Balanced Scorecard Phaûn hoài vaø hoïc hoûi Laäp keá hoaïch kinh doanh

6 BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC CỦA Mobil NAM&R
Chủ đề chiến lược Mục tiêu chiến lược Đo lường chiến lược (KPI/KPRI) Tài chính Tăng trưởng tài chính F1 Thu nhập trên vốn đầu tư F2 Tận dụng tài sản sẵn có F3 Lợi nhuận F4 Tối thiểu hóa chi phí F5 Tăng trưởng lợi nhuận ・ROCE ・Dòng tiền Vị trí số dư ròng (vs. Sự cạnh tranh) Tổng phí cho 1 galon phân phối (vs. Sự cạnh tranh) ・Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vs. Tỷ lệ ngành ・ Doanh thu và số dư của sp Nongasoline Khách hàng Thu hút khách hàng Mối quan hệ thắng-thắng với đối tác C1 Tiếp tục thu hút khách hàng mục tiêu C2 Xâu dựng mối quan hệ thắng – thắng với đối tác ・Thị phần phân khúc của thị trường chính được chọn ・Đánh giá các khách hàng bí ẩn ・Tăng trưởng lợi nhuận gộp của đối tác ・Khảo sát đối tác

7 BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC CỦA Mobil NAM&R
Chủ đề chiến lược Mục tiêu chiến lược Đo lường chiến lược Nội bộ Xây dựng nhượng quyền I1 Dịch vụ sản phẩm cải tiến I2 Nhóm nhượng quyền tốt nhất I3 Lọc kết quả thực hiện I4 Quản trị hàng tồn kho I5 Tối thiểu hóa chi phí I6 Đúng đặc tính, đúng hẹn I7 Cải tiến EHS ・Sản phẩm mới ROI ・Chấp nhận sản phẩm mới Đánh giá chất lượng đối tác ・Khoảng cách lợi nhuận ・Thời gian nghỉ không kế hoạch ・Mức độ hàng tồn kho ・Tỷ lệ hết hàng ・Chi phí hoạt động vs. Sự cạnh tranh ・Đơn hàng hoàn hảo ・Số lượng các sự cố về môi trường ・Tỷ lệ ngày nghỉ việc Học hỏi và phát triển Lực lượng lao động có động lực và được chuẩn bị L1 Môi trường cho hành động L2 Kỹ năng và khả năng chuyên môn chủ chốt L3 Tiếp cận thông tin chiến lược ・Khảo sát nhân công ・Bảng đánh giá cá nhân (%) ・Khả năng chiến lược sẵn có ・Thông tin chiến lược sẵn có

8 SƠ ĐỒ CHIẾN LƯỢC MỘT CỦA HÀNG BÁN LẺ THỜI TRANG
ChiẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG DOANH THU “đạt được sự tăng trưởng ấn tượng thông qua việc tăng thị phần” KPI CHIẾN LƯỢC NĂNG SUẤT “cải tiến hoạt động một cách hiệu quả thông qua bất động sản và quản trị hàng tồn kho KPRI Tài chính Tăng trưởng lợi nhuận Tăng trưởng Năng suất Khách hàng Hình ảnh thương hiệu Thiết kế thời trang Chất lượng nhất quán Giá cả/ Lợi nhuận Đơn hàng hoàn chỉnh Khả năng sẵn có Kinh nghiệm mua hàng Xây dựng hình ảnh Sản phẩm phù hợp Kinh nghiệm mua hàng Xây dựng nhượng quyền Hoàn thiện hoạt động Tăng giá trị khách hàng Nội bộ Chủ đề “ Đạt sự thống trị về thương hiệu” Chủ đề “ Thời trang hoàn hảo” Chủ đề “Nguồn lực và phân phối” Chủ đề “ Kinh nghiệm mua hàng” Học hỏi và tăng trưởng Nhận thức Chiến lược Sắp xếp mục tiêu Khả năng chuyên môn của nhân viên Cơ sở hạ tầng công nghệ

9 XÂY DỰNG SƠ ĐỒ CHIẾN LƯỢC
Tiêu chí tìm kiếm và phân bổ Đo lường Mục tiêu (KPI/KPRI) Sáng kiến ・Thu nhập điều hành ・Tăng trưởng của các cửa hành ・Tăng 20% ・Tăng 12% ・Những chương trình ・Tỉ lệ hoàn vốn -Chất lượng -Yếu tố khác ・Lòng trung thành của khách hàng -Sự nhiệt tình -Đơn vị mua hàng ・Giảm 50% mỗi năm ・60% ・2.4 đơn vị ・Quản trị chất lượng ・Sự trung thành của ・Hàng hóa -Từ một nhà máy ・Hàng hoá lưu kho ・70%vào năm 3 ・85% ・Chương trình phát triển nhà máy công ty ・Tỉ lệ kỹ năng chiến lược ・Hệ thống chiến lược và kế hoạch ・Năm 1 (50%) ・ Năm 3 (75%) ・ Năm 5 (90%) ・Kỹ năng chiến lược  Kế hoạch ・Mặt bằng trưng bày hàng Tài chính Lợi nhuận Tăng doanh thu Khách hàng Chất lượng sản phẩm Kinh nghiệm mua sắm Nội sinh “Nhà máy hạng A Quản trị kế hoạch dây chuyền Học hỏi Kỹ năng quan hệ trong nhà máy Hệ thóng mua hàng/ lập kế hoạch

10 Xác định quan hệ nguyên nhân-kết quả của chiến lược
Quan điểm tài chính “Nếu thành công thì chúng ta tính toán cho cổ đông như thế nào?” Tầm nhìn và chiến lược Mục tiêu Đo lường Mục tiêu Sáng kiến Quan điểm khách hàng “Để đạt được tầm nhìn, chúng ta tính toán cho khách hàng như thế nào?” Objectives Measures Targets Initiatives Quan điểm nội sinh “Để thoả mãn khách hàng, qui trình sản xuất phải nổi trội hơn ở điểm nào?” Objectives Measures Targets Initiatives Quan điểm học hỏi và phát triển “Để đạt được tầm nhỉn, tổ chức cân học hỏi và cải tiến như thế nào? Objectives Measures Targets Initiatives

11 Quan điểm học hỏi và phát triển
Năng lực chiến lược Công nghệ chiến lược Môi trường hành động Kỹ năng Chia sẻ kiến thức Cơ sở hạ tầng Ứng dụng Nhận thức Kết hợp Sẵn sàng Động lực ・Tỉ lệ kỹ năng chiến lược ・Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ・Phạm vi chiến lược ・Công nghệ ・Hiểu biết về chiến lược (%) ・Mục tiêu kết hợp với bảng đánh giá Balanced Scorecard (%) ・Bổ nhiệm chung (những vị trí chủ yếu) ・Tinh thần (thỏa mãn) ・Chương trình dự kiến (trao quyền)

12 Mô tả chiến lược: Sơ đồ bảng đánh giá chiến lược
Tăng giá trị của cổ đông Quan điểm Tài chính Chiến lược tăng doanh thu Chiến lược tăng năng suất Giá trị cổ đông ROCE Xây dựng franchising Tăng giá trị khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Tăng cường khai thác tài sản Nguồn doanh thu mới Lợi nhuận của khách hàng Chi phí từng bộ phận Tận dụng tài sản Thu được của khách hàng Duy trì khách hàng Sản phẩm chủ đạo Khách hàng thân thiết Quan điểm Khách hàng Hoàn hảo trong hoạt động Xác nhận giá trị khách hàng Sản phẩm/dịch vụ Quan hệ Hình ảnh Giá cả Chất lượng Thời gian Chức năng Dịch vụ Quan hệ Thương hiệu Sự thoả mãn của khách hàng Quan điểm Nội sinh “Xây dựng Franchise” (Quá trình cải tổ) “Tăng giá trị khách hàng” (Quá trình quản lý khách hàng) “Hoạt động hoàn hảo” (Quá trình hoạt động) “Làm một công ty gương mẫu” (Tuân thủ pháp luật và môi trường) Quan điểm học hỏi và phát triển Một lực lượng lao động sẵn sàng và đầy nhiệt huyết Năng lực chiến lược Công nghệ chiến lược Môi trường hành động


Tải xuống ppt "Tầm nhìn/Giá trị/Sứ mệnh Chiến lược ở từng Phòng/Bộ phận/Xưởng sx"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google