Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HTX

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HTX"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HTX
CHƯƠNG TRÌNH TOT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HTX TPHCM, 8/2019

2 Thời lượng Tổng: 32 tiết Lý thuyết: 12 tiết Thực hành: 20 tiết

3 MỤC TIÊU Sau khi học xong, học viên có khả năng:
Phân tích được bản chất và vai trò của kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm. Phân tích được bối cảnh kinh doanh và năng lực hợp tác xã, đánh giá được các phương án chiến lược và lựa chọn phương án phù hợp để hình thành chiến lược kinh doanh. Hiểu rõ nội dung cụ thể của một bản kế hoạch chiến lược và bản kế hoạch kinh doanh hàng năm. Có khả năng thực hành được các nội dung trong quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của hợp tác xã.

4 Nội dung GIỚI THIỆU VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRONG TRONG HTX
Nội dung, quy trình và phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược kinh doanh của hợp tác xã Nội dung, quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm

5 NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KD
[PHẦN 01] HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KD

6 I. GIỚI THIỆU VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRONG TRONG HTX
Khái niệm Sự cần thiết

7 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH
Anh chị đánh dấu X vào ô mà anh chị thấy hợp lý Chiến lược Kế hoạch Mục tiêu Dài hạn Ngắn hạn (1 năm) Sử dụng/ chuẩn bị/lựa chọn Chính sách Giải pháp Điều kiện Cách thức Các hoạt động cụ thể Phối hợp các nguồn lực Vai trò Xác định hướng đi của HTX Kiểm tra, đánh giá

8 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH
Anh chị thảo luận: Hội đồng quản trị Thành viên HTX Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh Ban Giám đốc Đối tác Cơ quan quản lý và chính quyền địa phương

9 KHÁI NIỆM: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH
Hội đồng quản trị Thành viên HTX Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh Hiểu rõ hoạt động và định hướng phát triển của HTX Đánh giá, so sánh với các nguồn cung cấp dịch vụ khác Tăng thêm lòng tin đối với HTX Kiểm tra, giám sát các hoạt động Đánh giá và so sánh Ban Giám đốc Tổ chức điều hành SXKD Đối tác Cơ quan quản lý và chính quyền địa phương Kênh cung cấp thông tin để tìm cơ hội hợp tác với HTX Tăng thêm mức độ HTX Nắm rõ các chương trình hoạt động, dịch vụ của HTX Có cơ sở xem xét để hỗ trợ HTX

10 II. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
Giới thiệu và đánh giá hiện trạng HTX Điều tra, tổng hợp, phân tích nhu cầu thành viên Phân tích và đánh giá các yếu tốtác động đến kế hoạch kinh doanh Xây dựng chiến lược và các mục tiêu Dự thảo các kế hoạch thành phần

11 1. Giới thiệu và đánh giá hiện trạng HTX
Anh chị thảo luận Đánh giá kết quả hđ của HTX Đánh giá hiện trạng HTX Thông tin cơ bản về HTX Dự báo tình hình KD của HTX

12 1. Giới thiệu và đánh giá hiện trạng HTX
Anh chị thảo luận Đánh giá kết quả hđ của HTX Đánh giá hiện trạng HTX Kết quả thực hiện các hoạt động các dịch vụ Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính như: doanh thu, lợi nhuận, các quỹ HTX, tình hình công nợ… Thông tin cơ bản về HTX Điểm mạnh, điểm yếu (bên trong HTX) nguồn lực, chính sách áp dụng, trình độ quản lý, mối quan hệ hợp tác, thu nhập thành viên, mức độ ủng hộ của ND đối với HTX Năm thành lập Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và lợi thế đặc thù của HTX Diện tích đất Số lượng thành viên Vốn, tài sản, Cơ cấu tổ chức Dự báo tình hình KD của HTX Cơ hội, nguy cơ (bên ngoài HTX)

13 2. Điều tra, tổng hợp, phân tích nhu cầu thành viên
Thông tin chung về thành viên; Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ, thuận lợi và khó khăn; Quy mô SXKD, nhu cầu tiêu thụ SP dự kiến trong những năm tiếp theo; Nhu cầu của thành viên đối với các loại dịch vụ ; Ý kiến đóng góp của TV đối với chất lượng hoạt động dịch vụ của HTX; Một số thông tin khác để phục vụ cho việc quản lý điều hành và phát triển trong những năm tiếp theo. Nội dung Cách thức Phiếu điều tra, điều tra miệng… Không nên tính 100% quy mô sản xuất của TV thành chỉ tiêu về quy mô dịch vụ của HTX, mà còn phải căn cứ vào khả năng đáp ứng của HTX. Những dịch vụ mà TV có nhu cầu, nhưng hiện nay HTX chưa cung cấp được, sẽ là căn cứ để HTX phát triển dịch vụ cho TV. - Không nhất thiết phải đápứng được nguyện vọng của 100% TV về nhu cầu các loại dịch vụ Lưu ý

14 3. Đánh giá các yếu tố tác động đến KHKD
Chính sách, pháp luật của nhà nước Chương trình, dự án tại địa phương Nguồn lực huy động Kinh tế và mức sống của người dân Nhà cung cấp 3. Đánh giá các yếu tố tác động đến KHKD phong tục, tập quán truyền thống Khách hàng Đối thủ khoa học công nghệ

15 4. Xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược Xây dựng mục tiêu
Phân tích bên ngoài (cơ hội O, nguy cơ T) Phân tích bên trong (điểm mạnh S, điểm yếu W Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Cụ thể Đo lường được Có thể đạt được Thực tế Có thời hạn Kết hợp SO WO ST WT

16 Hướng dẫn phân tích SWOT

17 Hướng dẫn phân tích SWOT

18 5. Dự thảo các kế hoạch thành phần
Kế hoạch cung ứng vật tư Kế hoạch sử dụng máy nông nghiệp Kế hoạch tưới nước, tiêu nước Kế hoạch Kế hoạch dịch vụ khuyến nông Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Kế hoạch tín dụng nội bộ Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Kế hoạch vay và trả nợ vốn dài hạn Kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi Kế hoạch nhu cầu vốn Kế hoạch phân phối Kế hoạch nhân lực

19 III. HƯỚNG DẪN VÀ GỢI Ý XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
Nhân sự xây dựng kế hoạch kinh doanh Nguồn thông tin và phương pháp thu thập thông tin Các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi của kế hoạch kinh doanh Lồng ghép kế hoạch kinh doanh trong các chương trình phát triển của chính quyền địa phương Các phương pháp để thành viên công nhận kế hoạch kinh doanh Thực hiện và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

20 MỘT SỐ GỢI Ý TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
[PHẦN 02] MỘT SỐ GỢI Ý TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH

21 PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu cầu & khả năng tham gia của HTX
NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu cầu & khả năng tham gia của HTX PHẦN II. Nội dung chính của KHKD 1. Phân tích KD (Cơ hội/nguy cơ; điểm mạng/yếu) 2. Mục tiêu 3. Định hướng các hoạt động 4. Phương án & quy mô đầu tư/thực hiện các kế hoạch thành phần 5. Kế hoạch marketing 6. Phân tích rủi ro & giải pháp giảm thiểu

22 PHẦN I: TỔNG QUAN TT & KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HTX
Xác định ý tưởng KD

23 1. Xác định ý tưởng KD Quán triệt quan điểm trong nội bộ HTX
HTX đơn mục tiêu là giai đoạn phát triển thấp của HTX; HTX nên phát triển “HTX đa mục tiêu” + HTX thành công tại ĐBSCL cung cấp 8 DV + HTX NN Nhật Bản thường cung cấp 12 DV + DV liên quan SX thường làm đầu tiên: Cày, xới.. + DV giảm CP SX & tiêu thụ làm khi HTX vững về vốn & có uy tín + DV đời sống làm khi HTX mạnh về vốn, quản lý giỏi & dân ủng hộ

24 1. Xác định ý tưởng KD a. Quán triệt quan điểm trong nội bộ HTX về ý tưởng KD HTX NN nhưng được phép làm DV ngoài NN + Giống + DV tạo sự thuận lợi cho TV/ND: Xây cầu thay đò ngang; bảo hiểm y tế cho TV/ND; Đê bao chống lũ; XD công trình nông thôn; căn tin; HTX chợ, đưa TV/ND đi khám bệnh; cây kiểng, thu gom rác…

25 1. Xác định ý tưởng KD a. Quán triệt quan điểm trong nội bộ HTX về ý tưởng KD Tiêu chí đánh giá “Lãi, lãi cao” chỉ đúng một phần trong hoạt động của HTX: Giảm chi phí, nâng cao đời sống TV, sức khỏe, an toàn… + Xây trường mẫu giáo + Mời BS khám bệnh miễn phí + CLB nấu ăn dinh dưỡng trong HTX + May công nghiệp + Hàng thủ công: lông mi, tóc giả, chuỗi, thủ công mỹ nghệ….

26 1. Xác định ý tưởng KD b. Phân tích nhu cầu thị trường-lựa chọn SP
Phân tích khách hàng/người mua Tình hình SX trong nước Tình hình SX nước ngoài Mục đích: Đảm bảo đầu ra

27 1. Xác định ý tưởng KD b. Phân tích nhu cầu thị trường-lựa chọn SP
Chọn sản phẩm phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương & nhu cầu thị trường Sản phẩm truyền thống, phổ biến, có sản lượng lớn đang SX tại địa phương. Sản phẩm có thế mạnh . Sản phẩm là đặc sản SP do khách hàng đề xuất SP mới để thăm dò TT

28 Lựa chọn SP Xu hướng SP an toàn
Xu ứng tiêu dùng SP “của người nghèo ăn ngày xưa” để bán cho người giàu Quy mô gia đình người Việt giảm: SP vừa, nhỏ

29 Lựa chọn SP Đặc sản địa phương SP hỗ trợ sức khỏe con người
Gạo cho người tiểu đường

30 Sản phẩm thực phẩm, đồ uống
Hình: Tháp thứ bậc lý do mua thực phẩm của người tiêu dùng. Nguồn: Jean Kinsey Dinh dưỡng, an toàn, có khả năng mua Hương vị ngon, đa dạng Thuận tiện sử dụng, thuận tiện dọn dẹp Tăng cường sức khỏe Tận hưởng cuộc sống tốt Địa vị xã hội THU NHẬP NGƯỜI TIÊU DÙNG

31 6 nhóm/ngành hàng OCOP 1. Thực phẩm 2. Đồ uống 3. Thảo dược
Nông sản tươi sống; sản phẩm thô và sơ chế; thực phẩm tiện lợi 2. Đồ uống có cồn và không cồn thuốc Y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi/diệt trừ côn trùng 3. Thảo dược 4. Vải và may mặc sản phẩm làm từ bông, sợi 5. Lưu niệm – nội thất – trang trí các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà 6. Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu

32 1. Xác định ý tưởng KD Những gợi ý SX từ Những khó khăn Người mua
của TV/ND xung quanh Ý TƯỞNG KINH DOANH Hoạt động cải thiện- nâng cao chất lượng cuộc sống TV Các chương trình hỗ trợ quốc gia

33 I. Tổng quan về thị trường & khả năng tham gia của HTX
1. Xác định ý tưởng KD C. Phân tích nhu cầu thành viên Nhu cầu SX Nhu cầu DV giảm CP SX: Nhu cầu tiêu thụ tập trung Nhu cầu cung ứng tập trung Dịch vụ đời sống: gas, nước…

34 DỊCH VỤ TIÊU THỤ TẬP TRUNG - Đặc trưng cơ bản
1) TV chủ động tham gia DV qua việc “thành lập tổ sản xuất cùng một hoặc một vài sản phẩm” để cùng chung mục tiêu tập trung qua HTX 2) HTX & TV phối hợp: lựa chọn SP, khách hàng, XD mục tiêu chất lượng-quy trình sx, kí HĐ, kiểm tra, thu gom, tiêu thụ và thanh toán….theo một kế hoạch thống nhất chung. 3) TV giao SP cho HTX & thu tiền sau khi HTX bán hàng (HTX phân loại và sơ chế….tập hợp để tìm khách hàng, ký HĐ tiêu thụ có lợi nhất cho TV)

35 DỊCH VỤ TIÊU THỤ TẬP TRUNG - Đặc trưng cơ bản
4) HTX sẽ thu một phần “phí bán hàng/công bán hàng/phí hoa hồng” của TV sau khi đã bán hàng xong hàng (tỷ lệ do Đại hội TV quyết) 5) HTX là “Trung tâm thông tin” giữa vùng SX (các tổ SX) và vùng tiêu thụ(cty/doanh nghiệp)

36 Tập trung rau & bán đấu giá rau của TV

37 TIÊU THỤ TẬP TRUNG QUA HTX

38 DỊCH VỤ CUNG ỨNG TẬP TRUNG
Đơn hàng trước Cung cấp Đàm phán với nhà cung cấp Đặt hàng - Tập hợp nhu câu - Mua với số lương lớn HTX Nhiều HTX/ LH HTX

39 I. Tổng quan về thị trường & khả năng tham gia của HTX
1. Xác định ý tưởng KD D. Phân tích chính sách hỗ trợ

40 I. Tổng quan về thị trường & khả năng tham gia của HTX
Nội dung & kết quả cần đạt Sản phẩm sẽ sản xuất kinh doanh Hoạt động/ dịch vụ sẽ xây dựng PAKD/KHKD

41 PHẦN II: TRÌNH TỰ & CÁC NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH

42 0. Một số thông tin phụ Trang Bìa Tóm tắt Mục mục Phụ lục

43 0. Một số TT phụ TÓM TẮT KHKD
Tên KHKD Mục tiêu Mô tả sơ lược các họat động chính Mô tả tổng mức đầu tư, nguồn vốn tự có, vốn cần vay Mô tả kế họach quản lý, sản xuất, KD ( Nếu cần) - Nêu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, XH Viết không quá 2/3 trang A4

44 I. Giới thiệu chung Giới thiệu tổng thể các TT sau Tên hợp tác xã Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Số lượng thành viên Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

45 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
1. Phân tích kinh doanh (Sự cần thiết của PAKD/KHKD) 2. Mục tiêu 3. Định hướng/Hoạt động SX-KD-DV (tên hoạt động) 4. Phương án & qui mô đầu tư: Vật chất, nhân sự, tài sản, vốn… (Định mức) 5. Kế hoạch marketing 6. Phân tích rủi ro và giải pháp giảm thiểu

46 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
Phân tích KD - Phân tích SWOT (điểm mạnh/yếu; cơ hội/nguy cơ) - Phân tích cạnh tranh

47 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
1. Phân tích kinh doanh Phân tích cạnh tranh + Tổ LKSX (NĐ 151) + Doanh nghiệp cùng ngành + DN nước ngoài 2. Mục tiêu

48 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
3. Định hướng/Hoạt động SX-KD-DV Nêu tên các SP sẽ SX, KD trong KH KD Nêu tên các hoạt động sẽ thực hiện trong KH KD + Sản xuất + Chăn nuôi + Chế biến + Cung ứng + Tiêu thụ ……

49 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
4. Phương án & qui mô đầu tư: Vật chất, nhân sự, tài sản, vốn… - Mô tả chi tiết quy mô/số lượng của từng hoạt động (đã nêu tại mục 3) Vật chất: Diện tích & quy mô XD Số lượng & quy mô canh tác Nhân sự: Số lượng & trình độ & điều kiện ưu tiên tuyển dụng… Vốn: Tự có, góp,vay + Vốn từ “thành viên liên kết”

50 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
5. Kế hoạch Marketing - Các dạng SP nào trong KH sẽ KD + Cua sữa + Cua non + Lúa giống Kênh phân phối CL SP CL Giá CL Chiêu thị

51

52 II. Nội dung chính của một PA/KH KD
6. Phân tích rủi ro & giải pháp giảm thiểu - Dự báo và phân tích các rủi ro có thể xảy ra và dự kiến giải pháp khắc phục + Rủi ro về nhân sự + Canh tranh với DN + Liên quan KD & ký hợp đồng KD + Thiên tai + Khác

53 THỰC HÀNH ANH CHỊ HỌC VIÊN CHIA THÀNH 4 NHÓM
CÁC NHÓM XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH/KẾ HOẠCH KINH DOANH CÁC NHÓM LẦN LƯỢT TRÌNH BÀY. KHI MỘT NHÓM TRÌNH BÀY THÌ CÁC NHÓM KHÁC HỎI/CHẤT VẤN.

54 PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu cầu & khả năng tham gia của HTX
NỘI DUNG TRÌNH BÀY PHẦN I: Tổng quan thị trường/nhu cầu & khả năng tham gia của HTX Xác định ý tưởng KD PHẦN II. Nội dung chính của KHKD 1. Phân tích KD (Cơ hội/nguy cơ; điểm mạng/yếu) 2. Mục tiêu 3. Định hướng các hoạt động 4. Phương án & quy mô đầu tư/thực hiện các kế hoạch thành phần 5. Kế hoạch marketing 6. Phân tích rủi ro & giải pháp giảm thiểu

55 CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ HỌC VIÊN ĐÃ THAM GIA LỚP HỌC!


Tải xuống ppt "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HTX"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google