Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Người soạn: Nguyễn Văn Công Bộ môn : Kinh tế ngành

2 Chương 1:ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 2: KINH TẾ CÁC NGUỒN LỰC CHỦ YẾU TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 5: CẦU VÀ CUNG TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 6: SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 7:KINH TẾ THƯƠNG MẠI TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 8: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Chương 9: KINH TẾ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT Chương 10: KINH TẾ SẢN XUẤT NGÀNH CHĂN NUÔI Chương 3: TIẾN BỘ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 4:CÁC NGUYÊN TẮC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Nội dung môn học

3 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuẩn bị tài liệu học tập theo yêu cầu; - Tham dự bài giảng trên lớp - Chuẩn bị bài, làm bài tập, tham gia thảo luận theo yêu cầu; - Làm các bài kiểm tra giữa kỳ

4 Nội quy lớp học Exit 11/4/2019

5 Phương pháp học tập 11/4/2019

6 Tài liệu học tập +Giáo trình Kinh tế nông nghiệp - Trường ĐH Kinh tế quốc dân - NXB Đại học kinh tế quốc dân năm 2006; + David Colman, Trevor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội + website của Chính phủ + website Bộ Tài nguyên và Môi trường + website Bộ Thương mại + website Tổng cục Thống kê + website Bộ kế hoạch và Đầu tư: + website Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/4/2019

7 BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Giảng viên: TH.s Nguyễn Văn Công
ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN KHOA KINH TẾ ********************* BỘ MÔN KINH TẾ NGÀNH BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Giảng viên: TH.s Nguyễn Văn Công

8 Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1. Nông nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống 2. Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến 3. Nông nghiệp cung cấp hàng hoá xuất khẩu 4. Nông nghiệp nông thôn là nguồn cung cấp sức lao động cho các ngành kinh tế khác 5. Nông nghiệp nông thôn là thị trường tiêu thụ các sản phẩm của các ngành kinh tế khác 6. Nông nghiệp có tác dụng giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, củng cố và bảo vệ an ninh quốc phòng

9 II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là sinh vật 2. Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt và không thể thay thế 3. Nông nghiệp được phân bố trên phạm vi không gian rộng lớn, phức tạp và mang tính khu vực rõ rệt 4. Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao

10  Đặc điểm riêng của Nông nghiệp Việt Nam
Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  Đặc điểm riêng của Nông nghiệp Việt Nam  Nông nghiệp Việt Nam phát triển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá trong nền kinh tế thị trường  Nông nghiệp Việt Nam là nền nông nghiệp nhiệt đới, Á nhiệt đới ẩm, có pha trộn khí hậu ôn đới * Thuận lợi - Có cây trồng, vật nuôi phong phú, - Có lượng mưa, hệ thống sông, suối nhiều cho nuôi trồng thuỷ sản * Khó khăn - Lũ lụt, bão, hạn hán. - Khí hậu nóng ẩm sâu bệnh phát sinh nhanh - Hay xảy ra xói mòn, lũ quét, lở đất.

11 1. Đối tượng nghiên cứu môn học
Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP III. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu môn học Nghiên cứu những vấn đề kinh tế trong nông nghiệp nhằm đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững vận dụng những nguyên lý kinh tế học trong điều kiện cụ thể của nông nghiệp với hoàn cảnh kinh tế chính trị và xã hội của mỗi nước, mỗi vùng.

12 2. Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học
Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Hệ thống hoá các nguyên lý kinh tế, xây dựng cơ sở lý luận để nông nghiệp phát triển bền vững phù hợp với điều kiện mỗi vùng 2. Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của các nước trên thế giới vào nông nghiệp nước ta Đánh giá các mặt kinh tế, kỹ thuật và các ảnh hưởng đến việc sử dụng các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thị trường và trao đổi thương mại trong nông nghiệp Tăng cường nhận thức về các chính sách trong nước và quốc tế, để xác định hướng ưu tiên trong phát triển nông nghiệp

13  Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
Chương I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 3. phương pháp nghiên cứu của môn học  Phương pháp thống kê - phân tích Cho biết biểu hiện bản chất số lượng các hiện tượng kinh tế.  Cho thấy xu hướng hoặc động thái của các hiện tượng kinh tế  Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử  Phương pháp toán  Được áp dụng để đưa ra các quyết định lựa chọn các đầu vào tối ưu để tạo ra sản phẩm tối đa Phương pháp thực nghiệm giả thiết Text  Sử dụng các giả định, giả thiết với logíc trừu tượng để đặt ra nhiều khả năng, nhiều quan hệ kinh tế, để từ đó tìm lời giải

14 Thank You ! Xin tr©n träng c¸m ¬n! Nguyễn Văn Công


Tải xuống ppt "BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google