Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Cài đặt và thiết lập DNS cho Domain

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Cài đặt và thiết lập DNS cho Domain"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Cài đặt và thiết lập DNS cho Domain

2 Mở Server Manager

3 Chọn Menu Tools -> Chọn DNS

4 Tiến trình cài DNS bắt đầu -> Chọn next

5 Thực hiện cách thức tạo DNS

6 Gán địa chỉ cho Reverse Lookup-> IPv4 hay IPv6

7 Gán Network theo phưng thức IPv4

8 Thực hiện các yêu cầu cần thiết về DNS

9 Point địa chỉ source của DNS

10 Thiết lập chức năng HyperV trên Server 2012- Mở chức năng HyperV trên Client điều khiển HyperV

11 Cài đặt và thiết lập chức năng HyperV cho Server 2012.
Cài đặt Server HyperV 2012 Set IP, Computer Name, Set User cho HyperV. Cài đặt HyperV trên Winserver 2012. Mở Add Role and Feature Check chọn Hyper V Ấn Add Feature và ấn Next theo hình kế tiếp

12 Chọn Server Manager ->Manage->Add Roles and Features Wizard

13 Add Features chuyển Wizard chọn Install

14 Chương trình sẽ kiểm tra máy tính
Server 2012 tiến hành kiểm tra môi trường trên máy DC Server 2012 trước khi cài đặt feature HyperV

15 Quá trình kiểm tra Hyper V trên Winserver 2012

16 Sau khi kiểm tra quá trình chọn Next cài đặt Hyper V bắt đầu

17 Quá trình cài đặt HyperV trên Server 2012
Nếu dấu check Hyper V được chấp nhận quá trình cài đặt mới được tiến hành sau đó. Quá trình cài đặt Feature HyperV , Hyper V yêu cầu chọn Card Net truyền thông kết nối với Hyper V Chọn Card Net kết nối thích hợp hay chọn nhiều Card Net nếu quy trình ảo hóa với Hyper V có nhiều thiết bị hay máy tính cùng kết nối thực hiện.

18 Đang thiết lập để chọn yêu cầu cài đặt HyperV

19 Chọn Card Net cho HyperV sử dung sau này

20 Chọn dịch vụ và folder chứa dịnh vụ trong HyperV
Chọn các dịch vụ triển khai khi hoàn thiện quá trình cài đặt HyperV. Tính năng Migrate trong quá trình gởi nhận dữ liệu. Chọn location mặc định để lưu trữ dữ liệu

21 Chọn phương thức bảo mật trên HyperV

22 Chọn Location cho Virtual Machine

23 Sau khi thiết lập các cài đặt cho Hyper V
Sau khi thiết lập các cài đặt cho Hyper V . Tiến trình cài đặt Hyper V thực hiện theo yêu cầu.

24 Tiến trình cài đặt HyperV

25 Sau khi hoàn thiện yêu cầu cài đặt máy tính khởi động lại để cập nhật hệ thống
Quá trình tiến hành cài đặt Hyper V . Và sau khi cài đặt xong máy tính sẽ khởi động lại để cập nhật hệ thống về tiến trình ảo hóa HyperV

26 Khởi động lại máy tính

27 Máy tính sau khi cài đặt HyperV

28 Cài đặt User-Group có chức năng thực thi ảo hóa Hyper V trên server 2012

29 Thanks You


Tải xuống ppt "Cài đặt và thiết lập DNS cho Domain"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google