Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

2 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chức năng của quản lý xã hội - XHCN? Kết luận:
- Soạn thảo thông qua quyết định quản lý - Tổ chức thực hiện quyết định quản lý - Điều chỉnh bổ sung - Kiểm tra, giám sát và hạch toán Câu 2: Mục đích của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN?

3 LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN
BÀI 8 LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Hà Nội

4 Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 2/I, 2/II

5 Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu nghiên cứu

6 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa a) Khái niệm liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Liên minh GCCN với GCND và TLTT là sự hợp tác đặc biệt do GCCN lãnh đạo, nhằm thủ tiêu CNTB, xây dựng thành công CNXH và CNCS.

7 Là sự hợp tác đặc biệt Khái niệm Mục đích
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa a) Khái niệm liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Là sự hợp tác đặc biệt Khái niệm Mục đích

8 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa b) Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công - nông - trí thức Liên minh giai cấp công nhân - nông - trí thức là tất yếu khách quan, quy luật của quá trình cách mạng XHCN “Nguyên tắc cao nhất của CCVS là duy trì khối liên minh giữa GCVS và nông dân để GCVS có thể giữ được vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà nước.” (V.I.Lênin Toàn tập. t.44, tr.57).

9 - Từ đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cải tạo và xây dựng CNXH. Tính
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa b) Tính tất yếu khách quan của liên minh giai cấp công - nông - trí thức - Từ đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cải tạo và xây dựng CNXH. Tính tất yếu khách quan - Từ vị trí vai trò của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Từ yêu cầu đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

10 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Vị trí, vai trò của liên minh giai cấp công - nông - trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Khái quát: Liên minh giai cấp công - nông - trí thức là vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến sự thành bại của cách mạng XHCN 1. Đồng chí hiểu như thế nào khi nói liên minh giai cấp công - nông - trí thức là vấn đề chiến lược? 2. Vai trò của liên minh giai cấp công - nông - trí thức trong CM XHCN? Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ XHCN; đối với sự lãnh đạo của ĐCS; Nhà nước XHCN

11 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Vị trí, vai trò của liên minh giai cấp công - nông - trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa - Liên minh giai cấp công - nông - trí thức là vấn đề lớn, vấn đề lâu dài, là một trong những con đường, biện pháp hoàn thiện cơ cấu xã hội giai cấp trong cách mạng XHCN “Không có sự đồng tình và ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động … đối với GCVS thì GCVS không thể thực hiện được.”

12 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Vị trí, vai trò của liên minh giai cấp công - nông - trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa - Liên minh giai cấp công - nông - trí thức có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến sự thành bại của cách mạng XHCN + Liên minh công-nông-trí thức là nền tảng xã hội vững chắc của Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân. + Liên minh công- nông-trí thức quyết định đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc, là điều kiện bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. + Liên minh công-nông-trí thức là điều kiện bảo đảm và mở rộng sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

13 Quân sự Chính trị Kinh tế VH - XH
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Khái quát: liên minh giai cấp công - nông - trí thức có nội dung toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: NỘI DUNG Quân sự Chính trị Kinh tế VH - XH

14 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng HTCT XHCN vững mạnh Chính trị

15 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chế độ, thành quả cách mạng và quyền làm chủ của nhân dân Chính trị

16 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác thực hiện quyền sở hữu và sử dụng các TLSX chủ yếu của xã hội, tài nguyên của đất nước phục vụ cho lợi ích và cuộc sống của các giai tầng Kinh tế

17 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác trong quản lý, phát triển xuất và phân phối sản phẩm xã hội Kinh tế

18 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác để thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần VH - XH

19 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa + Cùng nhau hợp tác xây dựng phát triển mối quan hệ bình đẳng, dân chủ, nâng cao trình độ dân trí, tạo việc làm để bảo đảm ổn định cuộc sống VH - XH

20 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Những nội dung cơ bản của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Cùng nhau hợp tác xây dựng nền QPTD vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN Quân sự

21 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị XHCN thực sự dân chủ + HTCT XHCN bảo đảm định hướng chính trị, giai cấp, cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để liên minh ngày càng củng cố, phát triển

22 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị XHCN thực sự dân chủ + HTCT XHCN là nơi tổ chức, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của QCND trong XD và BV TQ XHCN, góp phần củng cố tăng cường liên minh công-nông-trí thức.

23 - Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, hiện đại hóa đất nước
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, hiện đại hóa đất nước + Là điều kiện, con đường chủ yếu nhất để phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng

24 - Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, hiện đại hóa đất nước
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, hiện đại hóa đất nước + Tạo điều kiện, tiền đề để cải tạo nông nghiệp, làm cho giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau .

25 - Ba là, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn XHCN, xây dựng nông thôn mới
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Ba là, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn XHCN, xây dựng nông thôn mới + Đáp ứng được yêu cầu và tạo tiền đề cần thiết để sự nghiệp CNH, HĐH đạt hiệu quả

26 - Ba là, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn XHCN, xây dựng nông thôn mới
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Ba là, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn XHCN, xây dựng nông thôn mới + Tạo điều kiện, tiền đề để xây dựng cơ cấu KT hợp lý, hiệu quả, xóa bỏ dần cách biệt giữa nông thôn và thành thị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

27 + Là nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của các giai tầng trong xã hội
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Bốn là, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển KHCN, GD-ĐT có hiệu quả + Là nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của các giai tầng trong xã hội

28 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Bốn là, xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển KHCN, GD-ĐT có hiệu quả + Là con đường, môi trường thuận lợi để bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, tạo sự gắn bó, xích lại gần nhau giữa các giai tầng.

29 - Năm là, thực hiện chính sách giai cấp đúng đắn và phù hợp
Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức trong cách mạng XHCN - Năm là, thực hiện chính sách giai cấp đúng đắn và phù hợp

30 Bài 8: LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN
VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KẾT LUẬN I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1 2 Tính tất yếu khách quan của liên minh GCCN với GCND và tầng lớp trí thức trong CM XHCN Vị trí, vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong CM XHCN II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1 2 Những nội dung cơ bản của liên minh giữa GCCN với GCND và tầng lớp trí thức trong CM XHCN Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh giữa GCCN với GCND và tầng lớp trí thức trong CM XHCN

31 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA 1. Tính tất yếu khách quan của liên minh công - nông - trí thức trong cách mạng XHCN, ý nghĩa thực tiễn? 2. Vị trí, vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong cách mạng XHCN, ý nghĩa thực tiễn? 3. Nội dung của liên minh công - nông - trí thức, ý nghĩa thực tiễn? 4. Những giải pháp cơ bản tăng cường liên minh công - nông - trí thức trong cách mạng XHCN, ý nghĩa thực tiễn?

32 Tên bài: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI TIẾP THEO Tên bài: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc trong CNXH? 2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của nó trong TĐHN? 3. Phương hướng giải quyết đề dân tộc trong CNXH? 4. Đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta?

33 HẾT


Tải xuống ppt "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google