Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

2 KIỂM TRA BÀI CŨ

3 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
BÀI 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Hà Nội

4 Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Bài 4
HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Nội dung II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Thời gian Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 2/I; 1/II

5 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Mục đích, yêu cầu Tài liệu chính: Giáo trình CNXHKH (dùng cho đ.tạo cán bộ chính trị CPĐ bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, T.1, tr Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu tham khảo: Giáo trình CNXHKH (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, H (từ trang 132 đến trang 153). Tài liệu nghiên cứu

6 Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều kiện ra đời của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa - Khái niệm Hình thái kinh tế - xã hội CSCN là một chế độ xã hội ở giai đoạn phát triển cao nhất của lịch sử xã hội loài người. Trong đó, QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX, KTTT được xây dựng thể hiện ý chí, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. HT KT-XH CSCN HT KT-XH TBCN HT KT-XH PK HT KT-XH CHNL HT KT-XH CSNT

7 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều kiện ra đời của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa - Điều kiện ra đời: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa ra đời gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thắng lợi của cách mạng XHCN + Hình thái kinh tế - xã hội CSCN ra đời gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiền tư bản và TBCN. -> Đối với các nước tiền TB HT KT-XH CSCN HT KT-XH PK HT KT-XH CHNL HT KT-XH CSNT

8 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều kiện ra đời của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa - Điều kiện ra đời: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa ra đời gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thắng lợi của cách mạng XHCN + Hình thái kinh tế - xã hội CSCN ra đời gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiền tư bản và TBCN. -> Đối với các nước TBCN HT KT-XH CSCN HT KT-XH TBCN

9 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều kiện ra đời của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa - Điều kiện ra đời: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa ra đời gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thắng lợi của cách mạng XHCN + Hình thái kinh tế - xã hội CSCN ra đời gắn liền với thắng lợi của cách mạng XHCN Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917

10 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa Câu hỏi: Theo đồng chí chủ nghĩa Mác-Lênin phân kỳ sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN thành những nấc thang cơ bản nào?

11 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa Kết luận: CNCS Chủ nghĩa Mác - Lênin đã phân kỳ sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN qua ba nấc thang cơ bản: CNXH TKQĐ lên CNXH HTKT-XH CSCN

12 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU: 1. Thực chất thời kỳ quá độ lên CNXH? 2. Vì sao từ xã hội tiền tư bản, tư bản lên CNXH phải trải qua thời kì quá độ? 3. Thời kỳ quá độ có những đặc điểm gì? 4. Đặc điểm thời kỳ quá độ ở Việt Nam?

13 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + TKQĐ là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ xã hội tiền TB và TB lên CNXH. - Quan niệm về TKQĐ lên CNXH + TKQĐ bắt đầu khi GCCN giành được CQ thiết lập CCVS và kết thúc khi đã xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế, xã hội của CNXH. + Độ dài ngắn của TKQĐ tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và tính năng động sáng tạo của Đảng của GCCN.

14 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Với xuất phát điểm về kinh tế, xã hội tiền tư bản và tư bản lên CNXH cần phải có thời kỳ quá độ để cải biến cho phù hợp với CNXH. - Tính TYKQ của TKQĐ lên CNXH + Những dự báo chuẩn mực của CNXH và CNCS cũng đang trong quá trình vận động, phát triển và hoàn thiện cùng với thắng lợi của sự nghiệp cải tạo, xây dựng CNXH, CNCS.

15 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này là những nhân tố của xã hội mới và những tàn tích của xã hội cũ tồn tại, đan xen lẫn nhau và đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH “Thời kỳ đó không thể không bao gồm những đặc điểm hoặc đặc trưng của cả hai kết cấu KT - XH ấy. TKQĐ ấy không thể nào lại không phải là một thời kỳ đấu tranh giữa CNTB đang giẫy chết và CNCS đang phát sinh, hay nói cách khác, giữa CNTB đã bị đánh bại nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn và CNCS đã phát sinh nhưng vẫn còn rất non yếu”

16 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Trên lĩnh vực chính trị Câu hỏi: Nội dung mới, điều kiện mới và hình thức mới của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ là gì? Cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch diễn ra trong điều kiện mới, nội dung mới và hình thức mới. - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH

17 Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Trên lĩnh vực kinh tế KT nhà nước Còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, trong đó thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng giữ vai trò chủ đạo và chi phối sự phát triển của nền kinh tế. - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Nền KT thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam KT có vốn đ.tư n.ngoài KT tập thể KT tư nhân

18 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Trên lĩnh vực xã hội - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Còn nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong đó có sự đối lập, đối kháng nhất định.

19 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Trên lĩnh vực VH TT - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Còn tồn tại nhiều loại hình tư tưởng, văn hoá tinh thần khác nhau, có cả sự đối lập.

20 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Đặc điểm cơ bản: -> Xuất phát điểm thấp: kinh tế chậm phát triển; -> Những thói quen, tập tục lạc hậu của người SX nhỏ; -> Đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh; -> CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá về mọi mặt. - TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

21 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Phương hướng XD đất nước trong TKQĐ lên CNXH: -> Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; -> Phát triển nền KT thị trường định hướng XHCN; - TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam -> Xây dựng nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; -> Bảo đảm vững chắc QP và ANQG, TTAT xã hội; -> T.hiện đ.lối đ.ngoại ĐL, tự chủ, HB, h.nghị, h.tác và p.triển; -> Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; -> Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; -> Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

22 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa b) Chủ nghĩa xã hội - CNXH giai đoạn thấp của hình thái kinh tế - xã hội CSCN, là kết quả trực tiếp của thời kỳ quá độ lên CNXH, còn chứa đựng nhiều dấu vết của xã hội cũ. CNXH - Giai đoạn này kết thúc khi đã xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá của chủ nghĩa cộng sản.

23 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa c) Chủ nghĩa cộng sản + Còn một hình thức sở hữu duy nhất là sở hữu toàn dân đối với tư liệu sản xuất. + Phân phối trong xã hội theo nguyên tắc làm hết năng lực hưởng theo nhu cầu. CNCS + Xã hội không còn phân chia giai cấp, tự quản xã hội của nhân dân thay thế cho quản lý nhà nước. + Không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, lao động trí óc và lao động chân tay, giữa các dân tộc. + Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

24 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Một là, cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội là nền sản xuất đại công nghiệp hiện đại.

25 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Hai là, CNXH xoá bỏ chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Xóa bỏ chế độ tư hữu Xác lập và hoàn thiện chế độ công hữu về TLSX, phát triển LLSX

26 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Ba là, chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới. Không phải là tập tục của xã hội tiểu nông mà là một thứ kỷ luật được xác lập bởi quyền lực quản lý nhà nước & theo tính tất yếu của XH công nghiệp, hội nhập quốc tế

27 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Bốn là, chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. VỊ THẦN CÔNG LÝ-ĐẠO LÝ PHÂN PHỐI TRONG CNXH Làm theo năng lực và hưởng theo lao động là nguyên tắc phân phối cơ bản nhất

28 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Năm là, Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới, thể hiện sâu sắc bản chất GCCN, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của NDLĐ. Quyền lực xã hội thuộc về nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

29 "Có gì đẹp trên đời hơn thế:
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Sáu là, CNXH giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, t.hiện sự bình đẳng XH, tạo đ.kiện cho con người p.triển toàn diện. TỰ DO CỦA MỘT NGƯỜI LÀ TIỀN ĐỀ TỰ DO CỦA MỌI NGƯỜI VÀ NGƯỢC LẠI "Có gì đẹp trên đời hơn thế: Người với người sống để yêu nhau..."

30 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Một là, xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

31 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Hai là, do nhân dân làm chủ.

32 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Ba là, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.

33 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Bốn là, có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ.

34 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Năm là, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

35 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Sáu là, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

36 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Bẩy là, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

37 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

38 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA 1. Điều kiện ra đời của hình thái KT-XH CSCN, ý nghĩa thực tiễn? 2. Tính tất yếu khách quan và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH, ý nghĩa thực tiễn? 3. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, ý nghĩa thực tiễn? 4. Giai đoạn CNXH, CNCS, ý nghĩa thực tiễn? 5. Những đặc trưng cơ bản của CNXH theo quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, ý nghĩa thực tiễn? 6. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ý nghĩa thực tiễn?

39 ĐỊNH HƯỚNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI GIẢNG TIẾP THEO
1. Tên bài: Thời đại hiện nay 2. Tài liệu nghiên cứu: Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, T.1, tr 3. Nội dung cần tập trung nghiên cứu: - Khái niệm thời đại. - Căn cứ phân chia thời đại. - Các giai đoạn chính của thời đại hiện nay. - Nội dung cơ bản của thời đại hiện nay. - Tính chất, mâu thuẫn của thời đại hiện nay. - Đặc điểm và xu thế phát triển của thế giới trong thời đại hiện nay.

40 HẾT


Tải xuống ppt "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google