Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm
(Software Testing and Quality Assurance) 2014 1

2 Nội dung Giới thiệu Mục tiêu môn học Tài liệu Kế hoạch Tính điểm

3 Giới thiệu Giáo viên: Trương Anh Hoàng Trang web môn học, trao đổi
Tiêu đề bắt đầu bằng: [Kiểm thử] Trang web môn học, trao đổi Facebook Lớp tạo và add

4 Mục tiêu môn học Kiến thức Kỹ năng
Nắm được các kiến thức cơ bản về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Hiểu và có khả năng áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen cơ bản Kỹ năng Có khả năng áp dụng các kỹ thuật kiểm thử vào dự án phần mềm Trải nghiệm áp dụng kỹ thuật kiểm thử phù hợp trong dự án phần mềm Sử dụng thành thạo được một số công cụ hỗ trợ kiểm thử

5 Sách tham khảo chính Giáo trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (sắp xuất bản) Đặng Văn Hưng, Trương Anh Hoàng, Phạm Ngọc Hùng 2014

6 Sách đọc thêm Software Testing and Analysis: Process, Principles and Techniques Mauro Pezz, Michal Young, John Wiley & Sons, 2008 Foundations of Software Testing: ISTQB Certification Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black Thomson Learning, 2007

7 Kế hoạch dự kiến Tuần 1. Giới thiệu, chia nhóm, minh họa JUnit
Tuần 2. Một số kiến thức toán chuẩn bị, chương trình ví dụ Tuần 3. Kỹ thuật xem xét (review) tài liệu, mã chương trình Tuần 4-6. Kiểm thử hộp đen Biên, Lớp tương đương, Bảng quyết định Tuần 7. Kiểm tra giữa kỳ/Báo cáo của các nhóm Tuần Kiểm thử hộp trắng Luồng điều khiển, Luồng dữ liệu, Tuần 11: Kiểm thử dựa trên mô hình Tuần 12: Công cụ kiểm thử hộp trắng và hộp đen Tuần 13-14*: Một số chủ đề cập nhật về tự động kiểm thử Kiểm thử chấp thuận tự động, BDD, TDD Tuần 15. Báo cáo của các nhóm, tổng kết, ôn tập

8 Phương pháp học Giáo viên Sinh viên
Giới thiệu nội dung chính của các bài Kiểm tra thường xuyên kiến thức của sinh viên trên lớp thông qua báo cáo, thảo luận, câu hỏi trên lớp Sinh viên Đọc hiểu toàn bộ tài liệu bắt buộc Làm các bài tập về nhà, bài tập nhóm Tự nghiên cứu, sử dụng công cụ kiểm thử

9 Bài tập Bài tập cá nhân phải tự làm, nộp theo yêu cầu của giáo viên
Bài tập nhóm phải tham gia và đóng góp cùng nhóm Quản lý bài tập nhóm thông qua các công cụ quản lý dự án như github, bitbucket,..

10 Tính điểm (có thể thay đổi)
Chuyên cần: 20% Điểm danh, bài tập về nhà, kiểm tra đột xuất Bài tập nhóm: 40% Trình bày, viết báo cáo: 20% Thi cuối kỳ + báo cáo bài tập nhóm: 40% Hình thức viết: câu hỏi trắc nghiệm + tự luận

11 Thảo luận Chia nhóm Github để quản lý các bài tập của các nhóm
Theo ABC, tự lập nhóm? Github để quản lý các bài tập của các nhóm Câu hỏi?

12 Một số công cụ tự học Junit Github
Dùn eclipse với junit plugin Nghiên cứu các tính năng cao cấp của junit Github Viết một chương trình nhỏ, ví dụ giải phương trình bậc hai, rồi viết các ca kiểm thử đơn vị Được dùng ngôn ngữ khác thay Java


Tải xuống ppt "Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google