Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG TẬP HUẤN ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC An Giang, ngày 19 tháng 2 năm 2019

2 VĂN BẢN Bộ GDĐT Tháng 8/2013 tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo NCBH SỞ GDĐT - Tháng 10/2013 đã tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo NCBH đến các đơn vị - CV số 1797 /SGDĐT- GDTrH ngày 13/11/2013 về việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo NCBH

3 VĂN BẢN Bộ GDĐT Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 hướng dẫn SHCM về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của qua mạng; SỞ GDĐT - Hướng dẫn 32/HD-SGDĐT ngày 26/8/2015 về Xây dựng chủ đề dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và SHCM trên trang “Trường học kết nối” - Hướng dẫn 56/HD-SGDĐT ngày 22/10/2015 về việc đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học. - Công văn 103/SGDĐT-GDTrH ngày 30/01/2015 về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

4 VĂN BẢN Bộ GDĐT - Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh SỞ GDĐT - Hướng dẫn số 03/HD-SGDDT ngày 02/03/2018 v/v thực hiện chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

5 VĂN BẢN Bộ GDĐT - Công văn 344/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2019 v/v hướng dẫn triển khai chương trình GDPT Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn, kế hoạch cá nhân; dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. SỞ GDĐT Tháng 02/2019 tổ chức tập huấn cho các PHÓ HIỆU TRƯỞNG

6 TỔ CHUYÊN MÔN - Vai trò, vị trí của tổ chuyên môn ở trường trung học
- Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay

7 Vai trò, vị trí của tổ chuyên môn ở trường THPT
Là tế bào cơ bản giữ vị trí quan trọng nhất trong việc triển khai công tác quản lí đổi mới hoạt động giáo dục; Là đầu mối để thực hiện các quyết định, các chủ trương của hiệu trưởng; Là nơi tổ chức học tập, ứng dụng, thể nghiệm những lí luận về hoạt động giáo dục mới thông qua việc học tập các chuyên đề, tổng kết các kinh nghiệm dạy học, tổ chức thực tập, kiến tập, hội thảo,... Quản lí hoạt động của tổ chuyên môn là nội dung rất quan trọng của quản lí hoạt động giáo dục trong trường THPT.

8 Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay
1. Những kết quả đã đạt được + Nhiều tổ chuyên môn đã xây dựng được Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn + Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn ở một số trường đã được lựa chọn đa dạng, xuất phát từ yêu cầu thực tế dạy học, góp phần nâng chuẩn nghề nghiệp GV + Hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn đa dạng hơn

9 Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay
2. Hạn chế, khó khăn - Các hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn phần nhiều tập trung vào việc triển khai học tập các văn bản chỉ đạo; Nội dung sinh hoạt chuyên đề chiếm tỉ lệ thấp. - Việc xác định các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn chưa thật sát với những vấn đề GV còn khó khăn, trong thực tế giảng dạy.

10 Thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay
2. Hạn chế, khó khăn - Hình thức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn còn phụ thuộc vào một vài cá nhân; gói gọn trong đơn vị tổ/nhóm chuyên môn của trường, chưa có sự lan tỏa đối với các trường trong cụm, trong tỉnh. - Chất lượng các buổi sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn chưa cao, các chuyên đề sinh hoạt còn nặng về nghiên cứu lí thuyết, thiếu các nội dung thử, phân tích đánh giá và tổ chức triển khai áp dụng vào thực tế.

11 Vấn đề đặt ra với việc đổi mới hoạt động
của Tổ chuyên môn là gì? Đổi mới nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mạng của tổ TCM và TTCM trong bối cảnh đổi mới hoạt động giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục trong mô hình trường học đổi mới,… Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ TTCM,… Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các cơ sở GDTrH dựa trên nghiên cứu bài học,… Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở GDTrH….

12 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN - Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong các trường trung học. - Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân. - Xây dựng chuyên đề nhà trường, chuyên đề tổ chuyên môn; Xây dựng các chủ đề dạy học. - Sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh (nghiên cứu bài học).

13 Xin trân trọng cảm ơn


Tải xuống ppt "ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google