Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

SƠ LƯỢC CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 1 tiết.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "SƠ LƯỢC CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 1 tiết."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 SƠ LƯỢC CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 1 tiết

2 1. ĐỊNH NGHĨA Là xem xét các phản ứng dưới ba góc độ:
Các giai đoạn của phản ứng Bản chất của sự đứt và thành lập các nối đặc trưng của phản ứng Trạng thái chuyển tiếp của phản ứng Giải thích sản phẩm sinh ra phù hợp với quá trình thực nghiệm.

3 ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG HỮU CƠ -Diễn ra với tốc độ chậm
-Các phản ứng thường thuận nghịch, hiệu suất phản ứng không cao. -Các phản ứng thường xảy ra theo nhiều hướng khác nhau tạo thành hỗn hợp sản phẩm.  dùng nhiệt, xúc tác và kĩ thuật thực hiện phản ứng

4 2. PHÂN LOẠI 1. Phản ứng thế (Substituation)
CH3-H Cl2 → CH3-Cl + HCl 2. Phản ứng cộng CH2=CH Cl-Cl → Cl-CH2CH2-Cl 3. Phản ứng tách loại H-CH2-CH2-OH → CH2=CH H2O 4. Phản ứng oxi hóa khử CH3-CH=O + H2 → CH3-CH2-OH CH2=CH [O] + H2O → HO-CH2-CH2-OH 5. Phản ứng chuyển vị.

5 Phản ứng chuyển vị Có thể làm thay đổi khung Carbon. C 6 H 5 2 O N R '

6 3. Sự phân cắt liên kết + Phân cắt đồng ly: tạo các gốc tự do
+ Phân cắt dị li: Tạo các ion, carbocation, carbanion

7 4.Các kiểu cơ chế phản ứng + Cơ chế Nucleophil(thân hạch-hạt nhân)
+ Cơ chế Electrophil(thân electron-điện tử) + Cơ chế gốc tự do


Tải xuống ppt "SƠ LƯỢC CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 1 tiết."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google