Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Trường: THCS THANH XUÂN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Trường: THCS THANH XUÂN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Trường: THCS THANH XUÂN
Môn: Hóa học 8 Trường: THCS THANH XUÂN

2 Kiểm tra bài cũ 5H2 Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:
a) Kí hiệu hóa học của hiđro và oxi lần lượt là: ……………… b) Công thức hóa học của khí hiđro và khí oxi lần lượt là: …………… Câu 2: Cách viết sau chỉ ý gì? 5H2 : …………………………………. 10H :…………………………………. Câu 3: Tính số nguyên tử có trong các phân tử sau: Trong 6 CaCO3 có: ……………………………. Trong 2Al(OH)3 có: …………………………… H và O H2 và O2 Hệ số Năm phân tử khí H2 5H2 Mười nguyên tử H Chỉ số 6 Ca, 6 C và 18 O 2Al, 6 O và 6 H

3 Vậy một PTHH gồm những gì?
BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Lập phương trình hóa học (PTHH). 1. Phương trình hóa học. CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 2H2 + O H2O to 2. Các bước lập phương trình hóa học. Đây là 1 phương trình hóa học. Vậy một PTHH gồm những gì?

4 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH). VD: Lập PTHH của phản ứng đốt cháy khí hiđro trong khí oxi tạo ra nước. 1. Phương trình hóa học. CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 2. Các bước lập phương trình hóa học. - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có).

5 VD: Lập PTHH của phản ứng đốt cháy khí hiđro trong khí oxi tạo ra nước.
B1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của chất tham gia và sản phẩm. H2 + O H2O B2: Thêm hệ số. H2 + O H2O 2H2 + O H2O B3: Ghi điều kiện. to

6 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH). VD: Lập PTHH của phản ứng đốt cháy khí hiđro trong khí oxi tạo ra nước. 1. Phương trình hóa học. to 2 H2 + O2 2 H2O CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH Hệ số thích hợp. Bài 1: Cân bằng PTHH sau: a) H Cl HCl b) Fe O Fe3O4 Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 2 2. Các bước lập phương trình hóa học. 3 2 - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có).

7 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH). Bài 2: Lập PTHH sau đây: a) Cl K KCl Ca O CaO Mg HCl MgCl H2 Na + O Na2O CaCO CaO CO2 Al O Al2O3 K2SO4 + BaCl KCl + BaSO4 HCl + NaOH NaCl + H2O to 1. Phương trình hóa học. 2 2 CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. 2 2 PTHH Hệ số thích hợp. 2 Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 4 2 2. Các bước lập phương trình hóa học. - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. 4 3 2 - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. 2 - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có).

8 Bài 3: Hoàn thành các PTHH sau:
BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I. Lập phương trình hóa học (PTHH). THẢO LUẬN NHÓM 5’ Bài 3: Hoàn thành các PTHH sau: a) Al S Al2S3 b) Zn + AgNO Zn(NO3) Ag c) Al2O HCl AlCl H2O d) P O P2O5 FexOy H Fe + H2O to 1. Phương trình hóa học. CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 2. Các bước lập phương trình hóa học. - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có).

9 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH). Bài 4: Tìm lỗi sai khi cân bằng các PTHH sau: 1. Phương trình hóa học. CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. to a) Cu O CuO to Cu O Cu2O PTHH Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). to b) MgCO MgO + CO2 O to 2. Các bước lập phương trình hóa học. 3MgCO MgO + 3CO2 - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. c) Ba + HCl BaCl2 + H2 - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. Ba + H2Cl BaCl2 + H2 to - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có). d) Cu O CuO to 2Cu O CuO

10 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I. Lập phương trình hóa học (PTHH). 1. Phương trình hóa học. Một số chú ý khi cân bằng PTHH: 1. Phải viết CTHH của chất tham gia và chất sản phẩm chứ không được viết KHHH. 2. Chỉ được thêm hệ số, không được thay đổi chỉ số của các nguyên tố. 3. Hệ số: - Hệ số phải đặt phía trước CTHH. - Hệ số có độ cao ngang bằng CTHH. - Hệ số bằng 1 thì không ghi. - Tỉ lệ giữa các hệ số phải tối giản. 4. Một số PTHH tự cân bằng thì không phải ghi hệ số. CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). 2. Các bước lập phương trình hóa học. - Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. - Bước 2: Thêm hệ số sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau. - Bước 3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có).

11 PTHH CTHH của các chất tham gia và các chất sản phẩm. PTHH gồm:
Hệ số thích hợp. Điều kiện hoặc chất xúc tác (nếu có). B1: Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và chất sản phẩm. Các bước lập PTHH PTHH B2: Thêm hệ số thích hợp B3: Ghi điều kiện, chất xúc tác (nếu có). 1 số chú ý khi lập PTHH

12 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm bài 2-7/SGK/57,58 (các ý a) Nghiên cứu phần II.
Hoàn thành các PTHH sau: CnH2n O2 → CO H2O CnH2n O2 → CO H2O CnH2n O2 → CO H2O


Tải xuống ppt "Trường: THCS THANH XUÂN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google