Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
Giảng viên: Phạm Thị Linh Nhâm

2 NỘI DUNG Những vấn đề cơ bản về nhà nước Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Những vấn đề cơ bản Vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3 Những vấn đề cơ bản về nhà nước
Nhà nước là gì mà quyền lực và ghê gớm vậy?

4 Nguồn gốc NHÀ NƯỚC

5 DẤU HIỆU

6 Bản chất bản chất của Nhà nước là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên trong, quy định sự vận động và phát triển của Nhà nước.

7 Bản chất Gồm 2 mặt Tính giai cấp Nhà nước là công cụ bảo vệ lợi ích
của giai cấp thống trị Nhà nước do giai cấp thống trị quản lý và điều hành Tính xã hội Nhà nước bảo vệ các lợi ích chung của toàn xã hội

8 Khái niệm Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.

9 Chức năng Chức năng của Nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước Nhà nước. Chức năng của Nhà nước được xác định xuất phát từ bản chất của Nhà nước do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội quyết định. 2 nhóm chức năng: đối nội và đối ngoại Chú ý Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước – Bộ máy hợp thành của bộ máy nhà nước thực hiện Cần phân biệt chức năng của nhà nước nói chung và chức năng của các cơ quan nhà nước nói riêng

10 Nhóm chức năng đối nội bao gồm những hoạt động chủ yếu của Nhà nước trong nội bộ đất nước.
Đảm bảo trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ chế độ kinh tế...

11 Nhóm chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của Nhà nước trong quan hệ với các Nhà nước và dân tộc khác phòng thủ đất nước Hợp tác giao bang…

12 Các kiểu nhà nước Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản trong nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội, những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Các kiểu nhà nước trong lịch sừ Nhà nước chủ nô Nhà nước phong kiến Nhà nước tư bản Nhà nước xã hội chủ nghĩa

13 Hình thức nhà nước Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thành từ 3 yếu tố: Hình thức chính thể Hình thức cấu trúc Chế độ chính trị

14 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Hình thức chính thể Chinh thể Quân chủ Quân chủ tuyệt đối Quân chủ hạn chế Cộng hòa Cộng hòa quý tộc Cộng hòa dân chủ Tổng thống cộng hòa đại nghị Cộng hòa hỗn hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

15 Hình thức cấu trúc So sánh hình thức đơn nhất và liên bang Đơn nhất
Chủ quyền Duy nhất Chủ quyền liên bang và chủ quyền bang Quốc tịch của công dân 1 Quốc tịch liên bang và quốc tịch bang Hệ thống cơ quan nhà nước Hệ thống cơ quan liên bang và hệ thống cơ quan của bang Hệ thống pháp luật Hệ thống của liên bang và của bang

16 Chế độ chính trị Dân chủ Phản dân chủ (phát xít)

17 Bộ máy nhà nước Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

18 Cơ quan nhà nước Cơ quan nhà nước: Là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước có các đặc điểm chủ yếu sau: Được thành lập trên cơ sở pháp luật Mang quyền lực nhà nước khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Được đảm bảo hoạt động bởi ngân sách của nhà nước

19 Tập quyền hay phân quyền
Nguyên tắc Tập quyền hay phân quyền


Tải xuống ppt "Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google