Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giôùi thieäu MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN MÔ HÌNH GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH QUẢNG NAM NGƯỜI TRÌNH BÀY: TS NGUYỄN TẤN THẮNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2 Nông Sơn

3 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT VÀ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM (Tính đến tháng 11/2011)

4 Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh khuyết tật đến trường.
04 NHÓM HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT 1 2 3 4 Tăng cường năng lực giáo viên, cán bộ quản lý và cộng đồng. Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh khuyết tật đến trường. Quản lí, chính sách, xã hội hóa. Hỗ trợ đặc biệt.

5 cho giáo viên, cán bộ quản lý và cộng đồng
Tăng cường năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý và cộng đồng Nâng cao nhận thức. 1 Nhóm hoạt động chủ yếu Xây dựng đội ngũ cốt cán quản lí, điều hành. 2 Xây dựng đội ngũ chuyên gia sâu một số dạng tật. 3 4 Bồi dưỡng giáo viên trực tiếp dạy học hòa nhập. 4

6 cho học sinh khuyết tật đến trường
Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh khuyết tật đến trường 1 Điều tra, phân loại, khám sàng lọc Nhóm hoạt động chủ yếu 2 Tìm hiểu nhu cầu của học sinh khuyết tật 3 Huy động học sinh khuyết tật đến trường Chuẩn bị cho học sinh khuyết tật về thiết bị, đồ dùng và phương tiện học tập. 4 5 Bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng xã hội.

7 Hỗ trợ đặc biệt 1 Nhóm hoạt động chủ yếu 3 2 3 4 5
Xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập HS khuyết tật. Nhóm hoạt động chủ yếu 2 Xây dựng phòng hỗ trợ đặc biệt. 3 Xây dựng các tiết dạy học cá nhân. 4 Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. 5 Xây dựng kế hoạch giáo dục chuyển tiếp.

8 Quản lí, chính sách, xã hội hóa
Tăng cường cơ chế quản lí và phối hợp. 1 Nhóm hoạt động chủ yếu Xây dựng hệ thống lập kế hoạch, quản lí, giám sát, đánh giá. 2 3 Cụ thể hóa chính sách chung Xây dựng và thực hiện chính sách địa phương 4 Xây dựng cơ chế chuyển giao cấp học, bậc học. 5 Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục hòa nhập HS khuyết tật. 6

9 MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU

10 Tăng cường năng lực cho GV, CB QL và cộng đồng
100% cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt và Lãnh đạo các cấp được tập huấn về những vấn đề cơ bản của giáo dục hướng nghiệp trẻ khuyết tật 1 100% giáo dục được tập huấn về phương pháp dạy học hòa nhập cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ 2 100% giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy các lớp có học sinh khuyết tật được tập huấn về PPDH, kỹ năng điều chỉnh nội dung chương trình, đổi mới đánh giá học sinh khuyết tật 3

11 Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh khuyết tật đến trường
Trẻ em khuyết tật ra học được phân loại và xếp lớp học phù hợp 1 Nhiều nhóm bạn giúp bạn và đội ngũ tình nguyện viên đã được thành lập và hỗ trợ trẻ khuyết tật 2 Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật theo khả năng, nhu cầu của trẻ khuyết tật 3 4 Kết hợp GD hòa nhập, phục hồi chức năng với rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật GD phối hợp với y tế hướng dẫn gia đình thực hiện những can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật 5

12 Hỗ trợ đặc biệt Hình thành không gian tiếp cận thuận lợi cho học sinh
khuyết tật như lối đi, biển báo, các tranh ảnh hướng dẫn, tuyên truyền 1 Mỗi học sinh khuyết tật đều được lập sổ kế hoạch giáo dục cá nhân , được thảo luận và thống nhất giữa các lực lượng khác nhau. 2 3 Một số trường thành lập được phòng hỗ trợ đặc biệt và hoạt động rất có hiệu quả 4 Đình kỳ tổ chức khám bệnh và cấp máy trợ tính, xe lăn … Tổ chức giao lưu giữa trẻ bình thường và trẻ khuyết tật nhân các ngày lễ , tết, cấp học bỗng, khuyến khích tinh thần và vật chất cho trẻ khuyết tật

13 Quản lí, chính sách, xã hội hóa
Thành lập BCĐ, BĐH, Ban Đại diện cha mẹ học sinh khuyết tật và thống nhất qui chế, kế hoạch hoạt động 1 Thống nhất về các biện pháp chủ yếu tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở cộng đồng 2 Lập KH và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá các hoạt động dạy học và GD học sinh khuyết tật 3 Phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác GD hòa nhập trẻ khuyết tật và huy động nhiều nguồn lực ở địa phương để hỗ trợ cho GD hòa nhập trẻ khuyết tật 4

14 Quản lí, chính sách, xã hội hóa
5 Một số chính sách, chế độ đối với học sinh khuyết tật và đội ngũ nhà giáo đang được xem xét và vận dụng theo Luật Người khuyết tật: - Đối với học sinh: Tăng 3 tuổi so với độ tuổi qui định; miễn giảm học phí và giảm điểm trong tuyển sinh. - Đối với CB quản lý, GV, NV hỗ trợ GD trẻ khuyết tật: phụ cấp trách nhiệm đối với trường có số Học sinh khuyết tật tương ứng; chế độ hưởng mức tiền bằng số tiết dạy trong tuần; hợp đồng và trả lương cho Nhân viên hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật. - Về tài chính: Hỗ trợ riêng, đảm bảo hoạt động GD trẻ khuyết tật.Mức phân bổ gấp 5 lần so với người bình thường

15 ĐÁNH GIÁ CHUNG

16 Đánh giá chung 1. Các trường được chọn thực hiện mô hình đã vận dụng linh hoạt và có hiệu quả 04 nhóm hoạt động chủ yếu, nên hình thành và xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, và cởi mở. Với sự trợ giúp của mọi người, học sinh khuyết tật hoàn toàn có khả năng học hòa nhập trong môi trường không thuận lợi.

17 Đánh giá chung 2. Lãnh đạo các địa phương đã tích cực hỗ trợ cho việc thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và đã huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia có hiệu quả vào công tác này. 3. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, gia đình trẻ khuyết tật và cộng đồng dân cư đã có những chuyển biến tích cực đối với học sinh khuyết tật, tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp đỡ các em được ra học và học đạt kết quả tốt.

18 Đánh giá chung 4. Năng lực của Cán bộ quản lý và giáo viên về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật từng bước được nâng lên; việc điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học phù hợp với trẻ khuyết tật đã được thực hiện; phương pháp giảng day và giáo dục trẻ khuyết tật được áp dụng có hiệu quả; việc tổ chức sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau rất có kết quả giữa học sinh bình thường và học sinh khuyết tật trong nhà trường.

19 MỘT VÀI KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU

20 MỘT VÀI KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU
1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội, cộng đồng, gia đình và nhà trường chăm lo cho trẻ khuyết tật. Chuyển nhận thức từ “ vấn đề nhân đạo” sang “ trách nhiệm pháp lý”, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em và nghĩa vụ của toàn xã hội trong việc chăm sóc trẻ em bị thiệt thòi, yếu thế. Phải có sự phối hợp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, giữa các tổ chức, sự nhiệt tình cộng tác của các thành viên trong 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. Có sự chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên của các cấp chính quyền, BCĐ, BĐH, Ban Đại diện cha mẹ học sinh khuyết tật và khuyến khích sự tham gia nhiệt tình, tích cực của các đoàn thể xã hội trên địa bàn dân cư.

21 MỘT VÀI KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU
3. Cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo có kiến thức, kỹ năng, nắm vững nhiệm vụ và phương pháp giáo dục - giảng dạy hòa nhập trẻ khuyết tật; có lòng nhân ái, chịu thương, chịu khó; các kinh nghiệm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được phổ biến rộng rãi càng nhanh, càng tốt. 4. Các hỗ trợ đặc biệt cho trẻ khuyết tật được cung cấp thường xuyên, kịp thời và chuẩn bị chu đáo (nhất là phòng hỗ trợ đặc biệt). 5. Cá nhân từng trẻ khuyết tật luôn được khuyến khích, động viên, tạo niềm tin và sự tự tin vào bản thân để vượt qua mặc cảm tự ti nhằm cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

22 . Trân trọng cảm ơn


Tải xuống ppt "ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google