Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

HỘI ĐỒNG THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 – CỤM THI SỐ 2

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "HỘI ĐỒNG THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 – CỤM THI SỐ 2"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 HỘI ĐỒNG THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 – CỤM THI SỐ 2
QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA BAN COI THI THPT QUỐC GIA

2 NỘI DUNG Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng điểm
Nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của thư ký Ban chỉ đạo Nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của thư ký điểm thi Nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của Cán bộ coi thi (CBCT) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ giám sát phòng thi (CBGS) Nhiệm vụ, quyền hạn của trật tự viên (TTV), cán bộ y tế, công an

3 TRƯỞNG ĐIỂM THI (Điều 1) Trưởng điểm thi thay mặt Trưởng ban coi thi điều hành toàn bộ công tác coi thi tại điểm thi được giao phụ trách Các nhiệm vụ cụ thể của Trưởng điểm thi: Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tập huấn “Quy chế thi” cho tất cả cán bộ tham gia công tác coi. Phân công Thư ký TH, Thư ký khác (mỗi thư ký phụ trách không quá 06 phòng thi) Phân công, bố trí các lực lượng tham gia công tác coi thi: CBCT, CBGS, TTV, cán bộ y tế, công an.

4 TRƯỞNG ĐIỂM THI Tổ chức nhận, bảo quản và bàn giao đề thi:
Nhận đề thi từ Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi. Có mặt tại điểm thi để nhận đề thi: Buổi sáng: 6h30 Buổi chiều: 13h00 Bảo quản đề thi tại điểm thi. Tổ chức bàn giao đề thi cho CBCT thứ nhất của các phòng thi theo quy định.

5 TRƯỞNG ĐIỂM THI Phân công CBCT vào các phòng thi đảm bảo mỗi phòng thi có ít nhất 01 viên chức và theo quy trình: - Bố trí 02 CBCT: 01 CBCT thứ nhất và 01 CBCT thứ 2; - Đảo công khai phiếu bốc thăm phòng thi và đặt úp xuống bàn; - Lần lượt mời 2 CBCT lên bốc thăm phiếu (không bốc thăm bằng túi đựng tài liệu) và ký tên. Chịu trách nhiệm về quy luật đánh số báo danh tại các phòng thi. Tổ chức kiểm tra, giám sát khu vực thi, báo cáo kịp thời nếu cần thiết. Quản lý đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi còn dư. Tổ chức thu bài thi và bàn giao cho Thư ký Ban coi thi. Lập các báo cáo gửi Ban coi thi, nộp tài liệu thi và văn phòng phẩm còn thừa cho Phòng QLĐT. Tổng kết công tác coi thi tại điểm thi.

6 THƯ KÝ NHẬN VÀ BÀN GIAO BÀI THI (THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO COI THI) (Điều 3)
1. NHẬN BÀI THI TỪNG MÔN Nhận từ Trưởng điểm túi đựng bài thi; Kiểm tra tính hợp pháp của từng túi đựng bài thi; Sắp xếp các túi bài thi theo thứ tự phòng thi tăng dần và theo từng điểm thi. Nhận các biên bản: Bàn giao bài thi (Mẫu A5), Bàn giao bài thi và tình hình phòng thi (Mẫu B4). Đối với môn thi trắc nghiệm, mỗi phòng thi nhận thêm 01 phiếu thu bài để ngoài túi bài thi. Đối với môn thi ngoại ngữ, mỗi phòng có 02 túi: 01 túi đựng phiếu TLTN và 01 túi đựng giấy làm bài phần thi tự luận. Khi nhận, thư ký để thành 02 bó (kèm theo 02 Mẫu A5) để sau đó bàn giao cho bộ phận chấm phần thi trắc nghiệm và chấm phần thi tự luận. Tiếp nhận thông tin từ các Trưởng điểm thi và kịp thời báo cáo các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Toàn bộ túi bài thi khi vận chuyển phải để trong thùng sắt có khoá và niêm phong, có công an giám sát.

7 THƯ KÝ NHẬN VÀ BÀN GIAO BÀI THI (THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO COI THI)
- Ban giao bài thi và toàn bộ mẫu B4 cho Ban thư ký HĐ thi - Bàn giao bài thi các môn tự luận: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Phần thi tự luận), Địa lý và Lịch sử vào 17h00 các ngày thi. - Bàn giao bài thi các môn thi trắc nghiệm: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học vào 17h00 ngày 04/7/2015. - Địa điểm bàn giao: Tầng 5 nhà 10.

8 THƯ KÝ NHẬN VÀ BÀN GIAO BÀI THI (THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO COI THI)
3. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC - Nhận đủ mỗi phòng 01 bản danh sách đính chính sai sót (mẫu A1) và nộp cho Thư ký tổng hợp, kể cả phòng thi không có đính chính sai sót vào cuối buổi làm thủ tục thi. - Buổi làm thủ tục thi: Thư ký phải kiểm tra số điện thoại của điểm thi đảm bảo thông suốt. Nắm số lượng thí sinh có mặt, vắng mặt báo về Ban coi thi. - Buổi thi các môn: Sau khi tính giờ làm bài 30 phút, thư ký liên hệ với Trưởng điểm để tổng hợp số lượng thí sinh dự thi; Chậm nhất 40 phút sau khi tính giờ làm bài, phải báo cáo Ban coi thi số lượng thí sinh dự thi của điểm thi được phân công. - Truyền đạt kịp thời, đầy đủ và chính xác các chỉ thị của Trưởng Ban coi thi tới các điểm thi - Tổng hợp tình hình thi của các điểm thi sau mỗi buổi thi và cả kỳ thi

9 THƯ KÝ TỔNG HỢP ĐIỂM THI (Điều 4)
Tổ chức nhận tài liệu, văn phòng phẩm; Nhận thẻ dự thi và danh sách ảnh; Tổ chức chia tài liệu vào túi đựng tài liệu phòng thi. Trước buổi làm thủ tục và trước mỗi buổi thi: - Tổ chức dán trước cửa phòng thi: Danh sách thí sinh trong phòng thi; Điều 14 quy định trách nhiệm của thí sinh. - Bỏ ra khỏi túi đựng tài liệu phòng thi: Danh sách ảnh và Phiếu thu bài của buổi thi trước và bỏ vào danh sách ảnh phòng thi và Phiếu thu bài thi theo đúng môn thi của buổi thi. - Chuẩn bị túi đựng bài thi, giấy thi/phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp của từng phòng thi (Riêng môn Ngoại ngữ có túi phiếu TLTN, túi giấy thi tự luận và giấy nháp)

10 CÁC LOẠI DANH SÁCH 1. BUỔI LÀM THỦ TỤC DỰ THI (03 danh sách và Danh mục máy tinh cầm tay) 01 danh sách thí sinh dán trước phòng thi (Danh sách cấp thẻ dự thi); 01 danh sách gọi thi sính vào phòng thi (Danh sách cấp thẻ dự thi có đóng dấu). Thí sinh phải ký vào danh sách này khi nhận thẻ dự thi. 01 danh sách ảnh của thí sinh (để nhận diện thí sinh). 01 Danh mục máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi (Công văn số 3013). 2. CÁC BUỔI THI MÔN TỰ LUẬN (04 danh sách) 01 danh sách thí sinh dán trước phòng thi 01 danh sách thí sinh trong phòng thi (dùng để gọi thí sinh vào phòng thi); 01 danh sách ảnh của thí sinh (để nhận diện thí sinh khi gọi vào phòng thi). 01 Phiếu thu bài thi. 3. CÁC BUỔI THI MÔN TRẮC NGHIỆM (05 danh sách) 01 danh sách ảnh của thí sinh (để nhận diện khi gọi thí sinh vào phòn thi). 02 Phiếu thu bài thi. 4. MÔN NGOẠI NGỮ (06 danh sách) 01 danh sách thí sinh dán trước phòng thi; 01 danh sách ảnh của thí sinh (để nhận diện khi gọi thí sinh vào phòn g thi). 01 Phiếu thu bài thi phần tự luận (phần viết) 02 Phiếu thu bài thi phần trắc nghiệm

11 THƯ KÝ TỔNG HỢP ĐIỂM THI Nắm tình hình từ các thư ký khác để báo cáo nhanh từng buổi thi. Nhận túi bài thi từ các thư ký khác giúp Trưởng điểm bàn giao cho Thư ký Ban coi thi. Tập hợp và nộp lại cho thư ký Ban coi thi danh sách đính chính sai sót (mẫu A1). Kiểm tra, nhận danh sách ảnh phòng thi, sắp xếp theo môn thi, theo thứ tự phòng thi tăng dần; kiểm tra túi đựng thẻ dự thi của thí sinh vắng thi để bàn giao cho Phòng QLĐT sau buổi thi cuối cùng. Các nhiệm vụ khác được Trưởng điểm thi phân công.

12 THƯ KÝ ĐIỂM THI (Điều 4) Phối hợp Thư ký tổng hợp giúp Trưởng điểm thi nhận, chia tài liệu, văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp. Sau 15 phút làm bài, nhận bàn giao túi đề thi thừa đã được niêm phong tại các phòng thi, Biên bản xác nhận túi đựng đề thi còn nguyên nhãn niêm phong (mẫu B5); báo cáo số lượng thí sinh dự thi cho Thư ký tổng hợp chậm nhất 30 phút làm bài. Hướng dẫn và yêu cầu CBCT thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ coi thi. Nhận bài từ CBCT tại phòng Hội đồng của điểm thi.

13 QUY TRÌNH GIAO NHẬN BÀI THI TỪ CBCT
Đối với môn thi tự luận 1 Kiểm tra nội dung của biên bản bàn giao bài thi và tình hình thi (mẫu B) và chữ ký của 02 CBCT 2 Kiểm tra thông tin trên túi đựng bài thi; Kiểm tra phiếu thu bài thi: chữ ký nộp bài thi, gạch số BD vắng thi, tổng số tờ giấy thi, họ tên và chữ ký của 02 CBCT 3 Đếm và kiểm tra số bài thi, số tờ giấy thi của từng thi sính, tổng số tờ giấy thi của từng phòng thi; Kiểm tra việc ghi SBD, tổng số tờ giấy thi , chữ ký của 02 CBCT trên từng tờ giấy thi, sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần 4 Cho bài thi, phiếu thu bài thi và biên bản xử lý kỷ luật và tang vật (nếu có) vào túi đựng bài thi. 5 Kiểm tra việc CBCT dán 3 nhãn phong ở 3 mép túi và ký giáp lai. 6 Nhận và kiểm tra thông tin ghi trên Biên bản bàn giao bài thi và tình hình phòng thi (mẫu B4). Không cho mẫu B4 vào túi bài thi. 7 Bàn giao túi bài thi và mẫu B4 cho Thư ký tổng hợp điểm thi. Sắp xếp túi đựng tài liệu và và chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

14 QUY TRÌNH GIAO NHẬN BÀI THI
Đối với môn thi trắc nghiệm Bài thi của thí sinh là phiếu TLTN Thư ký thực hiện quy trình giống như quy trình nhận bài thi tự luận. Chú ý một số khác biệt: Nhận 02 phiếu thu bài thi có ghi đầy đủ mã đề thi và chữ ký của thí sinh, 01 phiếu cho vào túi đựng bài thi, 01 túi để ngoài nộp cho Thư ký điểm thi cùng biểu B4. Khi nhận phiếu TLTN, đối chiếu mã đề, SBD trên phiếu TLTN và 02 phiếu thu bài thi. Sắp xếp phiếu TLTN theo thứ tự SBD tăng dần

15 QUY TRÌNH GIAO NHẬN BÀI THI
Đối với các môn Ngoại ngữ Bài thi gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm (Phiếu TLTN) và Phần thi viết (phần tự luận làm trên giấy thi). 02 phần này được để ở 02 túi khác nhau kèm theo Phiếu thu bài của mỗi phần; 01 Phiếu thu bài để ngoài. Phòng thi có từ 02 ngoại ngữ trở lên, mỗi ngoại ngữ được thực hiện như trên, có Phiếu thu bài thi và biên bản bàn giao riêng của từng ngoại ngữ. (chỉ có 1 phòng thi ở Điểm thi tại giảng đường D với 26 thí sinh, 5 ngoại ngữ khác nhau). Quy trình nhận bàn giao bài thi môn ngoại ngữ bao gồm quy trình giao nhận bài thi tự luận và quy trình giao nhận bài thi trắc nghiệm.

16 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) 1. BUỔI LÀM THỦ TỤC DỰ THI (30/6)
7h30 có mặt tại Hội đồng để nhận nhiệm vụ Các công việc tại Phòng thi: Đánh SBD lên bàn của thí sinh Sử dụng danh sách ký nhận thẻ (bản có đóng dấu) để gọi thí sinh vào phòng thi; kiểm tra Giấy báo dự thi/Phiếu số 2 và Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy tờ tùy thân khác. Phát thẻ dự thi cho thí sinh: Hướng dẫn và yêu cầu thí sinh ký nhận thẻ, kiểm tra thông tin trên thẻ, nhắc thí sinh tự bảo quản thẻ, đính chính sai sót (nếu có). Đọc và phổ biến các tài liệu liên quan đến kỳ thi.

17 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) Có mặt tại Hội đồng để nhận nhiệm vụ lúc 6h45
2. CÁC BUỔI THI MÔN TỰ LUẬN (CÁC BUỔI SÁNG) Có mặt tại Hội đồng để nhận nhiệm vụ lúc 6h45 Các công việc tại Phòng thi: Đánh SBD lên bàn của thí sinh theo quy luật do Trưởng điểm quy định; Gọi thi sính vào phòng thi (sử dụng Danh sách thí sinh trong phòng thi); Nhận đề từ Trưởng điểm thi: CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ 2 thực hiện các nhiệm vụ tại Phòng thi: ghi họ tên và ký vào tờ giấy thi, giấy nháp, hướng dẫn thí sinh gấp tờ giấy thi, ghi số báo danh và điền đầy đủ các mục trên giấy thi, nhắc nhở kỷ luật phòng thi. Kiểm tra túi đựng đề thi: CBCT thứ nhất giơ cao túi đề thi để thí sinh thấy rõ còn nguyên nhãn niêm phong mặt trước và mặt sau, yêu cầu hai thí sinh ký biên bản xác nhận (mẫu B5); - Phát đề cho thí sinh theo hiệu lệnh (3 tiếng trống/kẻng/chuông). + Dùng kéo cắt túi đề thi; Kiểm tra đúng đủ số lượng đề thi trong túi đựng đề thi với thông tin ghi trên túi đựng đề thi. Trường hợp có sai sót phải báo cáo kịp thời cho Trưởng điểm thi. Nếu không có sai sót thì phát đề cho thí sinh.

18 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) 2. CÁC BUỔI THI MÔN TỰ LUẬN (TIẾP THEO)
Khi bắt đầu giờ làm bài, CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi, Danh sách ảnh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ký và ghi họ tên trên giấy thi, giấy nháp của thí sinh. CBCT không đứng gần thí sinh, giúp thí sinh làm bài, chỉ trả lời công khai câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định; Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp túi đề thi thừa đã niêm phong cho thư ký điểm thi; Chỉ phát giấy thi và giấy nháp khi thí sinh đã sử dụng hết giấy phát trước đó, CBCT ký ghi tên theo quy trình phát tờ giấy thứ nhất; Lập biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật theo quy định. Nếu thí sinh bị đình chỉ thi CBCT thu bài thi, giấy nháp và đề thi kèm tang vật và đưa thí sinh về phòng HĐ, thí sinh chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài với môn thi tự luận, sau khi hết thời gian làm bài với môn thi trắc nghiệm; - Thí sinh bị đình chỉ thi không được thi các môn tiếp theo.

19 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) 2. CÁC BUỔI THI MÔN TỰ LUẬN (TIẾP THEO)
Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài (thi tự luận) sau khi đã nộp bài làm, giấy nháp và đề thi. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi CBCT báo cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết; Trước khi hết giờ làm bài 15 phút, CBCT thi nhắc thí sinh thời gian làm bài còn 15 phút. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT thứ nhất yêu cầu thí sinh ngừng làm bài, gọi tên và nhận bài của từng thí sinh, CBCT thứ hai duy trì trật tự. Đếm đủ số tờ giấy thi, yêu cầu thí sinh ghi đúng số tờ và ký tên vào Phiếu thu bài. Thu xong toàn bộ bài mới cho phép các thí sinh rời phòng thi CBCT kiểm tra, sắp xếp bài thi theo thứ tự SBD tăng dần, Biên bản xử lý kỷ luật nếu có phải kèm theo bài thi thi

20 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) 2. CÁC BUỔI THI MÔN TỰ LUẬN (TIẾP THEO)
CBCT thứ nhất mang túi bài thi, CBCT thứ hai mang túi tài liệu phòng thi cùng bàn giao cho thư ký điểm thi ngay sau buổi thi. Túi bài thi được kiểm tra công khai, đối chiếu số bài, số tờ, Phiếu thu bài thi, Biên bản xử lý kỷ luật kèm tang vật nếu có. (Biên bản bàn giao bài thi (mẫu B4) để ngoài nộp cho thư ký thu bài) CBCT cùng thư ký điểm thi niêm phong từng túi bài. Mỗi túi dán 03 nhãn niêm phong chính giữa 03 mép dán, 02 CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi bài thi. CBCT và thư ký ký ghi họ tên vào mẫu B4. Nộp lại túi đựng tài liệu phòng thi cho thư ký. Chỉ ra về xong khi bàn giao xong bài

21 CÁN BỘ COI THI (Điều 5) Có mặt tại Hội đồng để nhận nhiệm vụ lúc 13h15
3. CÁC BUỔI THI MÔN TRẮC NGHIỆM (CÁC BUỔI CHIỀU) Có mặt tại Hội đồng để nhận nhiệm vụ lúc 13h15 Các công việc tại Phòng thi: Ngoài trách nhiệm quy định như các môn thi tự luận, CBCT thực hiện các công việc sau: Nhận và ký tên vào Phiếu TLTN Phát cho mỗi thí sinh 01 phiếu TLTN, riêng môn Ngoại ngữ CBCT phát cho mỗi thí sinh 01 phiếu TLTN và 01 tờ giấy thi làm phần thi tự luận; Hướng dẫn thí sinh điền chính xác các thông tin trên phiếu TLTN (theo hướng dẫn về bài thi trắc nghiệm); Phát đề thi cho thí sinh sao cho 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo cả hàng ngang và hàng dọc) không có cùng mã đề thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh để đề thi dưới Phiếu TLTN và không được xem đề thi. Khi thí sinh cuối cùng nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên để kiểm tra đề thi, ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN và ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi (không cho thí sinh ký).

22 CÁN BỘ COI THI 3. CÁC BUỔI THI MÔN TRẮC NGHIỆM (TIẾP THEO)
Sau khi thí sinh đã hoàn thành việc kiểm tra đề thi, một CBCT lần lượt yêu cầu từng thí sinh tự ghi mã đề thi của mình vào 02 phiếu thu bài thi, nhưng tuyệt đối không được cho thí sinh ký tên vì chưa nộp bài. CBCT không được ghi thay thí sinh CBCT thứ nhất đối chiếu ghi, tô mã trên Phiếu TLTN và 02 Phiếu thu bài với đề thi của từng thí sinh. Toàn bộ thời gian để phát đề, kiểm tra, ghi và tô mã đề là 15 phút CBCT phải bảo vệ tất cả đề thi và Phiếu TLTN còn dư. Bàn giao lại túi đề thi thừa đã niêm phong cho Thư ký tại phòng thi sau khi tính giờ làm bài 15 phút. Tuyệt đối không để lọt đề thi và Phiếu TLTN ra ngoài phòng thi. Phiếu TLTN hỏng cũng phải thu lại để bàn giao Không cho thí sinh ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài; Trường hợp đặc biệt cần thiết thí sinh buộc phải ra ngoài (ốm đau) thì phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi xử lý, CBCT phải thu lại đề thi, Phiếu TLTN và giấy nháp trước khi cho thí sinh ra ngoài. Việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng điểm quyết định

23 CÁN BỘ COI THI Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài.
3. CÁC BUỔI THI MÔN TRẮC NGHIỆM (TIẾP THEO) Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài, ngồi tại chỗ, đặt bút xuống, úp Phiếu TLTN xuống bàn và tiến hành thu Phiếu TLTN. Quy trình thu Phiếu TLTN giống như thu bài thi môn tự luận nhưng yêu cầu thí sinh ký vào 02 phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp Phiếu TLTN. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của thí sinh (đối chiếu mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi). Đối với môn thi ngoại ngữ, thu bài thi gồm thu Phiếu TLTN và thu giấy thi phần thi tự luận. CBCT thu Phiếu TLTN cùng với giấy thi tự luận của từng thí sinh và yêu cầu thí sinh ký vào 03 phiếu thu bài (02 phiếu thu bài thi phần thi trắc nghiệm và 01 phiếu thu bài thi phần thi tự luận).

24 CÁN BỘ COI THI 3. CÁC BUỔI THI MÔN TRẮC NGHIỆM (TIẾP THEO)
Sắp xếp Phiếu TLTN: CBCT sắp xếp Phiếu TLTN như bài thi tự luận, bảo đảm đủ số Phiếu TLTN theo số thí sinh dự thi. Toàn bộ Phiếu TLTN và 01 phiếu thu bài thi (đã ghi mã đề thi và chữ ký của thí sinh) và Biên bản xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm quy chế cùng tang vật (nếu có) bỏ vào túi đựng bài thi. 01 Phiếu thu bài để ngoài túi. Môn thi ngoại ngữ, CBCT để Phiếu TLTN, giấy thi phần thi tự luận vào 02 túi riêng, kèm theo phiếu thu bài (còn 01 phiếu thu bài TLTN để ngoài túi đựng bài thi, bàn giao cùng Biểu B4). Nếu phòng thi môn ngoại ngữ có từ 02 ngoại ngữ trở lên, mỗi môn ngoại ngữ được thu giống như trên. Phiếu thu bài được lập riêng cho mỗi ngoại ngữ; Biên bản bàn giao bài thi được lập riêng cho phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận có ghi rõ cho từng ngoại ngữ 02 CBCT cùng đến phòng Hội đồng để bàn giao bài thi, quy trình bàn giao như môn tự luận. Bàn giao phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi cho thư ký điểm thi. Quy trình bàn giao bài thi môn ngoại ngữ bao gồm cả 02 quy trình bàn giao môn thi tự luận và môn thi trắc nghiệm

25 TRẬT TỰ VIÊN, CÔNG AN Người được phân công bảo vệ khu vực nào có trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực đó, không được sang các khu vực khác; Không để bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào khu vực mình phụ trách. Không bỏ vị trí, không làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ. Không được vào phòng thi, không được trao đổi với thí sinh; Báo cáo Trưởng điểm về các tình huống xảy ra trong thời gian thi để kịp thời xử lý; Công an được cử đến hỗ trợ các Hội đồng thi còn có nhiệm vụ áp tải, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi.

26 NHÂN VIÊN Y TẾ Có mặt thường xuyên trong suốt thời gian thi tại địa điểm do Hội đồng thi quy định để xử lý các trường hợp thí sinh đau ốm; Khi Trưởng điểm thông báo có thí sinh đau ốm bất thường trong thời gian thi, phải kịp thời điều trị hoặc cho đi bệnh viện cấp cứu, nếu cần thiết (có cán bộ giám sát và công an đi cùng); Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành vi vi phạm quy chế thi.


Tải xuống ppt "HỘI ĐỒNG THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 – CỤM THI SỐ 2"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google