Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Teen Challenge Staff Training Course

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Teen Challenge Staff Training Course"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Teen Challenge Staff Training Course
Giới Thiệu Sơ Lược Về Chương Trình Phục Hồi Nội Trú Teen Challenge Phần 3: Giai đoạn Tái Hòa Nhập Introduction to TC Residential Recovery Program Part 3: Re-entry Bởi Dave Batty Teen Challenge Staff Training Course T / T511.01 iTeenChallenge.org T / T511.01

2 1. Mô tả sơ lược về chương trình tái hòa nhập Basic description of the re-entry program
6 tháng sau khi hoàn thành chương trình nội trú của Teen Challenge The 6 months after completing the Teen Challenge residential program B. Sự chuyển tiếp có kế hoạch để trở về với xã hội Structured transition back into society T / T511.01

3 Tuyên bố sứ mệnh của Teen Challenge Mission statement of TC
Sứ mệnh của Teen Challenge là truyền giảng và môn đệ hóa những người bị những vấn đề kiểm soát đời sống và khởi xướng quá trình môn đệ hóa đến điểm người học có thể thể hiện như một Cơ đốc nhân trong xã hội, bằng việc áp dụng những nguyên tắc có động cơ thuộc linh và tính Kinh Thánh trong các mối quan hệ trong gia đình, hội thánh, nghề nghiệp được chọn, và cộng đồng. The mission of Teen Challenge is to evangelize and disciple persons with life-controlling problems and initiate the discipleship process to the point where the student can can function as a Christian in society, applying spiritually motivated biblical principles in relationships in the family, church, chosen vocation, and community. T / T511.01

4 1. Mô tả sơ lược về chương trình tái hòa nhập Basic description of the re-entry program
C. Kích cỡ Size D. Trọng tâm Focus E. Địa điểm Location T / T511.01

5 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
Học cách sống một đời sống không ma túy trong xã hội – bên ngoài TC Learn how to live successful drug free life in society —outside Teen Challenge T / T511.01

6 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
B. Có mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su Deeper relationship with Jesus --take responsibility for personal spiritual growth T / T511.01

7 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
C. Thực hành kỷ luật thuộc linh cá nhân – cầu nguyện, đọc Kinh thánh và đi hội thánh Implement personal spiritual disciplines —prayer, Bible reading, church attendance T / T511.01

8 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
D. Thực hành việc có người hướng dẫn (mentor) cá nhân Implement personal mentor T / T511.01

9 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
Thực hành kế hoạch phục hồi cá nhân Học cách giải quyết các vấn đề đang kiểm soát đời sống theo cách của Chúa Implement personal recovery plan --Learn how to deal with life-controlling problems God’s way T / T511.01

10 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
F. Tìm một công việc Get a job G. Định ra các kế hoạch về chỗ ở trong tương lai Determine future housing plans T / T511.01

11 2. Mục tiêu của giai đoạn tái hòa nhập Goals of the Re-entry Phase
H. Áp dụng các kỹ năng решения проблем угодными Богу способами Implement Godly problem solving skills T / T511.01

12 3. Cấu Trúc Của Chương Trình Tái Hòa Nhập Structure of the Re-entry Program
Điểm khác biệt so với Giai đoạn Nhập môn & Huấn luyện Difference from the Induction & Training Phase T / T511.01

13 B. Thời khóa biểu hằng ngày Daily Program Schedule
3. Cấu Trúc Của Chương Trình Tái Hòa Nhập Structure of the Re-entry Program B. Thời khóa biểu hằng ngày Daily Program Schedule Làm việc vào ban ngày Work at job during the day 2) Các buổi họp nhóm TC vào buổi tối TC group meetings in evening T / T511.01

14 3. Cấu Trúc Của Chương Trình Tái Hòa Nhập Structure of the Re-entry Program
C. Tham gia hội thánh địa phương Attend a local church D. Thiết lập các buổi gặp thường xuyên với người hướng dẫn Establish regular meetings with mentor E. Thiết lập kế hoạch tăng trưởng cá nhân Establish personal growth plan T / T511.01

15 3. Cấu Trúc Của Chương Trình Tái Hòa Nhập Structure of the Re-entry Program
F. Tham dự một nhóm hỗ trợ Join a support group G. Phát triển các mối quan hệ bạn bè an toàn với người tin Chúa Develop safe friendships with Christians T / T511.01

16 4. Nhân sự cần thiết cho chương trình tái hòa nhập Staff needed for a re-entry program
a. Người chỉ đạo/Giám sát Director/supervisor T / T511.01

17 Câu hỏi thảo luận Questions for discussion
T / T511.01

18 Global Teen Challenge www.GlobalTC.org www.iTeenChallenge.org
Thông tin liên hệ Contact information Global Teen Challenge T / T511.01


Tải xuống ppt "Teen Challenge Staff Training Course"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google