Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

DẪN XUẤT HALOGEN.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "DẪN XUẤT HALOGEN."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 DẪN XUẤT HALOGEN

2 1. Gọi tên Benzaldichlorid 1-iodo-2-methylpropan 3-chloropropen
HALOGEN 1. Gọi tên Benzaldichlorid 1-iodo-2-methylpropan 3-chloropropen 1-chloro-1-methyleten Phenyldichloromethan 4-bromo-2-phenyl-6-vinylnonan 3,3-dichlorobicyclo [4.3.0]nonan 3-bromo-4-ethyl- 5-iodocyclohexen 1-chloro-1-cyclohexylethan 3-chloro-6-fluoro- 1-methylnaphtalen 4-methylphenyl trichloromethan 2,2-di-(4,4’-dichlorophenyl)-1,1,1-trichloroethan

3 2. Viết công thức a. 2,3-Dibromo-3-ethylheptan e. Benzylchlorid
HALOGEN 2. Viết công thức a. 2,3-Dibromo-3-ethylheptan e. Benzylchlorid b. cis-2-Bromochloromethylcyclohexan f. o-Phenylenchlorid c. 1-Bromo-2-iodocyclopentan g. 4-Bromo-4-methyl-2-hexen d. Chloral h. Propylidenchlorid

4 3. Viết phản ứng của 1-bromobutan với :
HALOGEN 3. Viết phản ứng của 1-bromobutan với :

5 4. Sắp xếp theo khả năng thế SN2
HALOGEN 4. Sắp xếp theo khả năng thế SN2 a. CH3CH2CH2-I > CH3CH2CH2-Br > CH3CH2CH2-Cl b. 5. Sắp xếp theo khả năng thế SN1 a. b.

6 6. Giải thích tác dụng xúc tác ion Iodid
HALOGEN 6. Giải thích tác dụng xúc tác ion Iodid dễ hơn 7. Điều chế từ alken a. 2-Iodo-2-methylpentan

7 7. Điều chế từ alken b. 1-Bromo-3-methylbutan
HALOGEN 7. Điều chế từ alken b. 1-Bromo-3-methylbutan c. 1-Chloro-1-methylcyclohexan

8 8. Điều chế từ allylbromid
HALOGEN 8. Điều chế từ allylbromid 4-Methylpenten 1,2,3-tribromopropan 1,3-dibromopropan 2,2-dibromopropan

9 HALOGEN 10. Cho 3 sản phẩm của phản ứng chlor hóa mạch nhánh toluen tác dụng với dd kiềm :

10 11. Điều chế các dẫn xuất halogen :
a. Ethanol  2-bromobutan b. Acetylen  1,2-dibromobutan

11 12. Hoàn thành chuỗi phản ứng :
HALOGEN 12. Hoàn thành chuỗi phản ứng : a. b.

12 12. Cho biết điều kiện phản ứng
HALOGEN 12. Cho biết điều kiện phản ứng

13 14. Hoàn thành chuỗi phản ứng :
HALOGEN 14. Hoàn thành chuỗi phản ứng : a. b.

14 DẪN CHẤT NITRO & SULFONIC

15 1. Toluen  acid p-toluensulfonic và viết phản ứng :
NITRO, SULFONIC 1. Toluen  acid p-toluensulfonic và viết phản ứng :

16 NITRO, SULFONIC 2. Bổ túc dãy phản ứng : a.

17 NITRO, SULFONIC 2. Bổ túc dãy phản ứng : b.

18 NITRO, SULFONIC 2. Bổ túc dãy phản ứng : c.

19 NITRO, SULFONIC 3. Dùng tác nhân nào : a. b. c.

20 4. Toluen  Ester metyl của acid p-toluensulfonic :
NITRO, SULFONIC 4. Toluen  Ester metyl của acid p-toluensulfonic :

21 NITRO, SULFONIC 5. Benzen  Saccharin :

22 6. Điều chế từ Carbur calci :
NITRO, SULFONIC 6. Điều chế từ Carbur calci :

23 7. Phản ứng khử hóa p-nitrotoluen :
NITRO, SULFONIC 7. Phản ứng khử hóa p-nitrotoluen :

24 NITRO, SULFONIC 8. Thực hiện chuyển hóa Cloramin T Dicloramin T

25 9. Thực hiện chuyển hóa với điều kiện không tạo đồng phân
NITRO, SULFONIC 9. Thực hiện chuyển hóa với điều kiện không tạo đồng phân

26 HỢP CHẤT CƠ MAGNESI

27 1. Điều chế hc cơ magnesi từ ethanol và hóa chất vô cơ
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 1. Điều chế hc cơ magnesi từ ethanol và hóa chất vô cơ a. Methylmagnebromid b. sec-Butylmagnebromid

28 2. Điều chế từ acetylen và hóa chất vô cơ
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 2. Điều chế từ acetylen và hóa chất vô cơ a. Acid acetylen dicarboxylic b. Dimethylcarbinol

29 3. Điều chế từ propylen và hóa chất vô cơ
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 3. Điều chế từ propylen và hóa chất vô cơ a. 2-Methyl-2-pentanol

30 3. Điều chế từ propylen và hóa chất vô cơ
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 3. Điều chế từ propylen và hóa chất vô cơ b. Acid 2,5-dimethyl adipic

31 4. Tổng hợp các alcol bậc 1 từ ROH qua con đường cơ magnesi
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 4. Tổng hợp các alcol bậc 1 từ ROH qua con đường cơ magnesi

32 5. Điều chế từ ROH và hợp chất có 1C :
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 5. Điều chế từ ROH và hợp chất có 1C :

33 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng a. b.

34 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng c.

35 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng
HỢP CHẤT CƠ MAGNESI 6. Hoàn thành chuỗi phản ứng d.


Tải xuống ppt "DẪN XUẤT HALOGEN."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google