Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

2 ĐỀ CƯƠNG 1. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
2. THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 3. CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNH VÀ THANH TOÁN 4. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN 12/2/2019

3 MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
BẢN CHẤT MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN MỤC TIÊU CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN CÁC CĂN CỨ KIỂM TOÁN 12/2/2019

4 Bản chất chu trình mua hàng và thanh toán
Chu trình mua hàng và thanh toán bao gồm các hoạt động liên quan tới việc mua hàng và các hoạt động thanh toán đối với các hàng hoá và dịch vụ mua sắm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị Hoạt động mua hàng và thanh toán ảnh hưởng tới nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính của đơn vị 12/2/2019

5 Các thông tin tài chính liên quan đến chu trình mua hàng và thanh toán
mua vật tư, CCDC, TSCĐ và các khoản DV khác Hình thức thanh toán Nhập kho hàng hóa Ghi sổ kế toán 12/2/2019

6 Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng
và thanh toán nhằm xác minh các nghiệp vụ mua hàng hoá, tài sản và thanh toán thoả mãn các cơ sở dẫn liệu của nghiệp vụ mua hàng hoá, tài sản và thanh toán, đồng thời thoả mãn về quá trình kiểm soát nội bộ của chu trình này là mạnh, hiệu quả, rủi ro kiểm soát thấp và kiểm toán viên hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, ngoài ra mục tiêu kiểm toán còn phải làm rõ việc trình bày số liệu về các khoản mục mua vào và thanh toán là đầy đủ, hợp lý và đúng quy định. 12/2/2019

7 Mục tiêu cụ thể Hiện hữu Đầy đủ Đánh giá Trình bày, công bố Quyền và
nghĩa vụ Đánh giá Trình bày, công bố Mục tiêu cụ thể 12/2/2019

8 Các căn cứ kiểm toán Các nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị lien quan đến quản lý các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán Bảng cân đối kế toán năm, kỳ kiểm toán Chứng từ kế toán Các bảng kê, bảng tổng hợp chứng từ gốc. Các sổ tổng hợp và chi tiết kế toán Các bảng cân đối tổng hợp kế toán 12/2/2019

9 THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
Kế,toán NPT Phân chia trách nhiệm giữa các chức năng kế toán và xét duyệt thanh toán; Ghi chép kịp thời các nghiệp vụ mua hàng Duy trì hệ thống sổ chi tiết nhà cung cấp Đối chiếu giữa thông báo nợ của nhà cung cấp và sổ chi tiết Nhận hàng và HĐ Đặt hàng Hàng nhận về phải được kiểm tra PNK được đánh số trước liên tục và lập trên cơ sở hàng hóa đã được chấp nhận Đối chiếu giữa PNK và ĐĐH Kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp Phân chia trách nhiệm giữa các chức năng đề nghị mua hàng và lập ĐĐH ĐĐH chỉ được lập trên cơ sở Phiếu đề nghị mua hàng, phải được đánh số liên tục và được người có thẩm quyền xét duyệt 12/2/2019

10 Đánh giá các rủi ro tiềm tàng.
Những nhân tố có thể tác động tới ban quản trị làm mất thông tin theo các cơ sở dẫn liệu : Áp lực đối với việc đánh giá giảm chi phí để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận khi báo cáo hoặc đạt đươc chuẩn của ngành Áp lực đối với việc đánh giá giảm khoản phải trả Cả hai nhân tố trên đều dãn tới việc kiểm toán viên xem xét khả năng các khoản mua sắm và phải trả ngưòi bán bị đánh giá thấp nhiều hơn là khả năng bị dánh giá tăng 12/2/2019

11 Đánh giá các rủi ro tiềm tàng.
Ngoài ra còn có những nhân tố khác có thể góp phần vào khả năng sai lệch thông tin: Công ty khách hang thường có số lượng lớn các nghiệp vụ phát sinh; Hoạt động mua và thanh toán không được phê chuẩn vẫn được thực hiện. Mua tài sản có thể không thích hợp. Có thể tồn tại những hóa đơn mua hàng được thanh toán hai lần; Những vấn đề về kế toán có thể tăng lên liên quan tới ghi chép chi tiêu được vốn hoá và chi tiêu được bù đắp bởi doanh thu 12/2/2019

12 3.CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
Tìm hiểu kiểm soát nội bộ. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB 3.1.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. 12/2/2019

13 Tìm hiểu kiểm soát nội bộ
Thiết lập hệ thống câu hỏi sẵn về kiểm soát nội bộ chu kỳ mua hàng hóa, tài sản và thanh toán Tìm hiểu kiểm soát nội bộ Trực tiếp khảo sát, thu thập, tìm hiểu về quá trình kiểm soát nội bộ các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán 12/2/2019

14 đánh giá sơ bộ về rủi ro kiểm soát nghiệp vụ mua hàng và thanh toán của doanh nghiệp ở mức độ tối đa
thực hện một số các thử nghiệm kiểm soát đối với những thủ tục để đạt được sự hiểu biết mang tính bắt buộc Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 12/2/2019

15 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát.
Những thử nghiệm bản Kiểm tra mẫu các nghiệp vụ mua hàng Đối chiếu với đơn đặt hàng, lệnh mua hàng, chứng từ chuyển hàng Chọn mẫu đối với chứng từ nhận hàng và những hóa đơn có liên quan Xem xét sự xét duyệt và ghi chép về hàng mua trả lại, hay hư hỏng 12/2/2019

16 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản
CAO kiểm toán viên phải mở rộng phạm vi thực hiện thử nghiệm chi tiết các khoản mục Đánh giá của KTV TB có thể áp dụng các thủ tục trên và bổ sung thêm một số thủ tục nhằm phát hiện gian lận . THẤP các thử nghiệm cơ bản vào cuối năm có thể hạn chế ở mức chỉ đối chiếu với sổ nhật ký mua hàng, và so sánh số dư này với thư xác nhận của người bán 12/2/2019

17 Thử nghiệm cơ bản các kỹ thuật phân tích đánh giá tổng quát
So sánh từng loại hàng hóa, vật tư mua vào SS vật tư hàng hóa mua vào giữaTT với KH So sánh các khoản phải trả thực tế So sánh tỷ lệ vật tư tài sản hàng hóa mua vào So sánh số dư các tài khoản hàng mua vào 12/2/2019

18 Kiểm tra các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán.
Kiểm tra về cơ sở dẫn liệu sự phát sinh của nghiệp vụ mua hàng và thanh toán Kiểm tra về cơ sở dẫn liệu đã tính toán và đánh giá Kiểm tra về cơ sở dẫn liệu phân loại và hạch toán Kiểm tra cơ sở dẫn liệu tổng hợp và công bố 12/2/2019

19 4. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
Kết thúc kiểm toán bất kỳ chu trình, khoản mục nào trên BCTC, KTV phải tổng hợp kết quả kiểm toán để phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm toán Trước khi đưa ra kết luận một lần nữa kiểm toán viên phải thực hiện thủ tục phân tích để đánh giá về độ tin cậy của kết quả kiểm toán Từ đó kiểm toán viên lập ra một biên bản hay báo cáo kiểm toán một cách tin cậy và đảm bảo rủi ro kiểm toán nằm trong phạm vi cho phép 12/2/2019

20


Tải xuống ppt "THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google