Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Áp-ra-ham & Y-sác Hê-bơ-rơ 11:11-19

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Áp-ra-ham & Y-sác Hê-bơ-rơ 11:11-19"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Áp-ra-ham & Y-sác Hê-bơ-rơ 11:11-19

2                                                                            

3 Vấn đề: Sa-ra son-sẻ Sáng-thế Ký 11:27. Ðây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 29. Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, 30. Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con. Sáng-thế Ký 16: 1. Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con;

4 Đừng “giúp” Chúa” Sáng-thế Ký 16: 1b. nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga. 2. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Ðức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng.

5 Áp-ram bèn nghe theo lời của Sa-rai.
3. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ người, bắt A-ga, là con đòi Ê-díp-tô mình, đưa cho chồng làm hầu. 4. Người lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai.

6 Sáng-thế Ký 16 15. Rồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên.

7 Sáng-thế Ký 16 14. Khi con đòi thấy mình thọ thai, thì khinh bỉ bà chủ mình.

8 Sáng-thế Ký 16 11. Lại phán rằng: Nầy, ngươi đương có thai, sẽ sanh một trai, đặt tên là Ích-ma-ên; vì Ðức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. 12. Ðứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.*

9 2. Nhìn đến Chúa 11. vì người tin rằng Ðấng hứa cho mình điều đó là thành tín.

10 Sáng-thế Ký 18 1. Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. 2. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt….

11 9. Các đấng hỏi Áp-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đâu
9. Các đấng hỏi Áp-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đâu? Ðáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. 10. Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai.

12 Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời nầy.
11. Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đờn bà. 12. Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!

13 13. Ðức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? 14. Há điều chi Ðức Giê-hô-va làm không được chăng? Rô-ma 4:19-21

14 Hê-bơ-rơ 11: Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được

15 Đời Sống của ABRAHAM 60? Rời Ur Rời Haran 75 Chết 175 137 Sarah chết
86 Ishmael 100 Isaac

16 II. Vấn đề: Phải dâng Y-sác
Hê-bơ-rơ 11:17. Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình,…

17 18. là về con đó mà Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. 19. Người tự nghĩ rằng Ðức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.

18 Sáng-thế Ký 22 1. Khi mọi việc kia đã xong, thì Ðức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 2. Ðức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.

19 18. là về con đó mà Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu.

20 1. Vâng lời tức thì 3. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã truyền dạy.

21 2. Không đổi ý 4. Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5. thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.

22 9. Họ đến chốn Ðức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 10. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy giao đặng giết con mình.

23 2. Nhìn đến Chúa 19. Người tự nghĩ rằng Ðức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại;

24 11. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 12. Thiên sứ phán rằng: Ðừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Ðức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.

25 13. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Ðức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.

26


Tải xuống ppt "Áp-ra-ham & Y-sác Hê-bơ-rơ 11:11-19"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google