Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

TËp ®äc CÒ VÀ CUỐC Gi¸o viªn : Vò ThÞ Thu Tr­êng TiÓu häc B×nh khª I

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "TËp ®äc CÒ VÀ CUỐC Gi¸o viªn : Vò ThÞ Thu Tr­êng TiÓu häc B×nh khª I"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 TËp ®äc CÒ VÀ CUỐC Gi¸o viªn : Vò ThÞ Thu Tr­êng TiÓu häc B×nh khª I
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê TËp ®äc CÒ VÀ CUỐC Gi¸o viªn : Vò ThÞ Thu Tr­êng TiÓu häc B×nh khª I

2 Thø 7 ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2010 TËp ®äc

3 Thø 7 ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2010 TËp ®äc
Quan s¸t tranh sau:

4 Cß vµ Cuèc Thø b¶y ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2010 TËp ®äc LuyÖn ®äc
T×m hiÓu bµi Léi ruéng Bôi rËm LÇn ra Nh×n lªn Tr¾ng tinh Tr¾ng phau phau -Cuèc hái: “Chị bắt tÐp vất vả thế, chẳng sợ bïn bắn bẩn hết ¸o trắng sao?” LuyÖn ®äc ®o¹n sau: “Em sèng trong bôi c©y d­íi ®Êt,/ nh×n lªn trêi xanh, thÊy c¸c anh chÞ tr¾ng phau phau,/ ®«i c¸nh dËp dên nh­ móa,/ kh«ng nghÜ/ còng cã lóc chÞ ph¶i khã nhäc thÕ nµy.// -Cuốc hỏi Cß như vậy là v×: Hằng ngày Cuốc vẫn thấy Cß bay trªn trời cao, trắng phau phau, tr¸i ngược hẳn với Cß b©y giờ đang lội bïn bắt tÐp.. - Lêi khuyªn: “Phải cã lóc vất vả lội bïn mới cã khi thảnh thơi bay lªn trời cao.” C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ph¶i ch¨m chØ lao ®éng th× míi ®­îc th¶nh th¬i, sung s­íng.

5 Cß và Cuèc Ph©n vai ®äc l¹i c©u chuyÖn. Thi ®äc
Thø ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 TËp ®äc : Cß và Cuèc Ph©n vai ®äc l¹i c©u chuyÖn. Thi ®äc

6 Cß và Cuèc Cñng cè bµi häc H·y nªu ý nghÜa c©u chuyÖn?
Thø ngµy th¸ng 2 n¨m 2010 TËp ®äc : Cß và Cuèc Cñng cè bµi häc H·y nªu ý nghÜa c©u chuyÖn? C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ph¶i ch¨m chØ lao ®éng th× míi ®­îc th¶nh th¬I, sung s­íng. ChuÈn bÞ bµi häc sau: Bµi “B¸c sÜ sãi”.

7 xin chân thành cảm ơn quí thầy cô và các em.


Tải xuống ppt "TËp ®äc CÒ VÀ CUỐC Gi¸o viªn : Vò ThÞ Thu Tr­êng TiÓu häc B×nh khª I"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google