Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Kiểm tra bài cũ 1. Các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "Kiểm tra bài cũ 1. Các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 Kiểm tra bài cũ 1. Các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng thái nào ? 2. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích Phát biểu và viết biểu thức của định luật Boyle – Mariotte ? pV = hằng số

2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
Trường: THPT Phú Nhuận Bài 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT CHARLES

3 I/ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH Quaù trình bieán ñoåi traïng thaùi khi theå tích khoâng ñoåi goïi laø quaù trình ñaúng tích .

4 - Xilanh chöùa moät löôïng khí - Pittoâng cố định - AÙp keá - Nhiệt kế
II/ ĐỊNH LUẬT CHARLES 1/ Thí nghiệm  Dụng cụ thí nghiệm - Xilanh chöùa moät löôïng khí - Pittoâng cố định - AÙp keá - Nhiệt kế - Chậu nước - Thang ño

5 Ñoïc giaù trò cuûa AÙp keá Ñoïc giaù trò cuûa Nhiệt kế
II/ ĐỊNH LUẬT CHARLES Ñoïc giaù trò cuûa AÙp keá Ñoïc giaù trò cuûa Nhiệt kế Ghi caùc giaù trò vaøo baûng keát quaû Thay đổi nhiệt độ của khí trong xilanh Ñoïc tieáp giaù trò cuûa AÙp keá Ñoïc tieáp giaù trò cuûa Nhieät keá Ghi caùc giaù trò này vaøo baûng keát quaû Lặp lại các bước 4,5,6,7  Các bước tiến hành thí nghiệm:

6 II/ ĐỊNH LUẬT CHARLES  Keát quaû thí nghieäm Lần đo p (mmHg) T (K)
p / T 1 780 305 2 812 316 3 826 322 4 840 329 5 858 335 2,557 2,569 2,565 2,553 2,561 Haõy tính caùc giaù trò cuûa p/T. Töø ñoù ruùt ra moái lieân heä giöõa p vaø T trong quaù trình ñaúng tích.

7 II/ ĐỊNH LUẬT CHARLES 2/ Định luật Charles Trong quaù trình ñaúng tích cuûa moät löôïng khí nhaát ñònh (mk = const), aùp suaát tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä tuyeät ñoái. = hằng số

8 II/ ĐỊNH LUẬT CHARLES 2/ Định luật Charles
Xét một khối khí xác định p2 p1 V1 = V2 Trạng thái 1 Trạng thái 2 T1 T2 V1 V2 Vì V1 = V2 , Áp dụng định luật Charles, ta có Haõy vieát biểu thöùc thể hiện moái lieân heä giöõa p1 , T1 vaø p2 , T2.

9 Vì V1 = V2, áp dụng ñònh luaät charles , ta coù :
Ví duï: Tính aùp suaát cuûa moät löôïng khí ôû , bieát aùp suaát ôû laø vaø theå tích khí khoâng ñoåi. Giaûi V1 = V2 TT1 TT2 V1 V2 Vì V1 = V2, áp dụng ñònh luaät charles , ta coù :

10 III/ ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH 1/ Khái niệm Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa aùp suaát theo nhieät ñoä khi theå tích khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaúng tích . 2/ Đồ thị p T V1 Trong hệ tọa độ (p,T), đường đẳng tích là một đường thẳng và có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ. V2 V1 < V2

11 Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-Lơ ?
Câu 1 Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-Lơ ? A. p  t hằng số B. C. D.

12 B. Ñöôøng thaúng keùo daøi qua goác toaï ñoä
Câu 2 Trong heä toaï ñoä ( p , T ), ñöôøng bieåu dieãn naøo sau ñaây laø ñöôøng ñaúng tích ? A. Ñöôøng hypepol B. Ñöôøng thaúng keùo daøi qua goác toaï ñoä C. Ñöôøng thaúng khoâng ñi qua goác toaï ñoä D. Ñöôøng thaúng caét truïc p taïi ñieåm p = po

13 Vật lý – xung quanh ta Vật lý quanh ta
Tại sao khi xe chạy với tốc độ cao thì dễ xảy ra hiện tượng nổ lốp xe ? Đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương, từ khi đưa vào sử dụng (2/2010) đến nay đã xảy ra khoảng 2000 vụ ôtô bị nổ lốp khi lưu thông trên đường cao tốc.

14 Khi xe chạy với tốc độ cao
Vật lý quanh ta Khi xe chạy với tốc độ cao ma sát giữa bánh xe và mặt đường lớn nhiệt độ khí trong bánh xe tăng cao áp suất khí trong bánh xe tăng cao dễ gây nổ lốp

15

16 Vật lý quanh ta Tìm các biện pháp phòng chống tai nạn nổ lốp xe khi lưu thông trên đường cao tốc.

17 DẶN DÒ Ch­¬ng II: NhiÖt häc Tìm một số ví dụ về định luật
Thø ba ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2007 Ch­¬ng II: NhiÖt häc DẶN DÒ C¸c chÊt d·n në v× nhiÖt nh­ thÕ nµo? Sù nãng ch¶y, sù ®«ng ®Æc, sù bay h¬i, sù ng­ng tô lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó t×m hiÓu t¸c ®éng cña mét yÐu tè lªn mét hiÖn t­îng khi cã nhiÒu yÕu tè cïng t¸c ®éng mét lóc? Lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra mét dù ®o¸n? Học bài Tìm một số ví dụ về định luật Charles thường thấy trong đời sống Làm bài tập trong đề cương Xem trước bài mới

18 Nguyên lý hoạt động của nồi áp suất

19 CHÚC CÁC EM HỌC TỐT


Tải xuống ppt "Kiểm tra bài cũ 1. Các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T. Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số trạng."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google