Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

chñ nghÜa x· héi khoa häc

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "chñ nghÜa x· héi khoa häc"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 chñ nghÜa x· héi khoa häc
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 Khoa lý luËn m¸c-lªnin Bé m«n chñ nghÜa x· héi khoa häc

2 KIỂM TRA BÀI CŨ

3 Trung tá, ThS Nguyễn Thành Chung
BÀI 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Trung tá, ThS Nguyễn Thành Chung Hà Nội

4 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Mục đích, yêu cầu Nội dung II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Thời gian Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 1/I, 1/II

5 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Mục đích, yêu cầu Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu nghiên cứu

6 Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc Khái niệm dân tộc Dân tộc là cộng đồng người ổn định, dựa trên cơ sở cộng đồng về tiếng nói, lãnh thổ, sinh hoạt kinh tế và có nét tâm lý riêng, biểu hiện thông qua cộng đồng văn hóa dân tộc.

7 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc Khái niệm dân tộc Dân tộc là một cộng đồng người ổn định CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM CÙNG MỘT NGÔI NHÀ CHUNG CỦA SỰ SINH TỒN & PHÁT TRIỂN Những đặc trưng xác định dân tộc Cộng đồng về lãnh thổ Có nét tâm lý riêng Chung phương thức sinh hoạt kinh tế Cộng đồng về tiếng nói

8 Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc Thực chất vấn đề dân tộc - Thực chất giải quyết vấn đề dân tộc trong CNXH? - Những vấn đề nảy sinh giữa các tộc người và giữa các quốc gia dân tộc diễn ra trên các lĩnh vực nào? - Giải quyết vấn đề đó nhằm đạt đến mục đích gì? - Thái độ, quan điểm của ĐCS, NN XHCN trong việc giải quyết vấn đề đó? Yêu cầu khi giải quyết? Là những mâu thuẫn nảy sinh giữa các tộc người trong cùng một quốc gia dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc với nhau. Quan điểm, đường lối, chính sách của ĐCS và Nhà nước XHCN trong giải quyết những mâu thuẫn đó.

9 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc Quy mô, lĩnh vực diễn ra của các vấn đề dân tộc + Những vấn đề nảy sinh giữa các tộc người và giữa các quốc gia dân tộc Giải quyết vấn đề lực lượng, đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH Thực chất vấn đề dân tộc Giải quyết vấn đề dân tộc nhằm đạt tới mục đích Khi xem xét, giải quyết vấn đề dân tộc + Thái độ, quan điểm của Đảng Cộng sản, Nhà nước XHCN Yêu cầu khi giải quyết các vấn đề dân tộc

10 - Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của nó trong thời đại hiện nay - Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc + Xu hướng liên hiệp + Xu hướng phân tách

11 - Biểu hiện của hai xu hướng trong TĐHN
VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của nó trong thời đại hiện nay + Xét trong phạm vi các quốc gia XHCN có nhiều dân tộc: Hai xu hướng này phát huy tác động cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. - Biểu hiện của hai xu hướng trong TĐHN + Xét trên phạm vi thế giới: Hai xu hướng này biểu hiện nổi bật ở phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, nô dịch đòi giành lấy quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc mình.

12 2. Vì sao phải thực hiện phương hướng đó?
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Phương hướng chung 1. Nghiên cứu giáo trình, đồng chí cho biết phương hướng chung khi giải quyết vấn đề dân tộc? 2. Vì sao phải thực hiện phương hướng đó? 3. Thế nào là quyền bình đẳng, quyền tự quyết? 4. Những vấn đề cần phê phán?

13 Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Phương hướng chung - Khi giải quyết vấn đề dân tộc phải tuân thủ Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin. Bởi vì: Kết luận + Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin là sự kế thừa tư tưởng của Mác - Ăngghen về vấn đề dân tộc. + Dựa trên cơ sở tổng kết phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và của nước Nga. + Dựa trên hai xu hướng khách quan của phong trào giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc.

14 - Nội dung Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin Kết luận
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Phương hướng chung - Nội dung Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin Kết luận + Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Dân tộc Thái Dân tộc Chứt Dân tộc Brâu Dân tộc Chăm Company Logo

15 - Nội dung Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin Kết luận
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Phương hướng chung - Nội dung Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin Kết luận + Các dân tộc được quyền tự quyết Hồ Chủ Tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945

16 LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN QUỐC TẾ
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Phương hướng chung - Nội dung Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin Kết luận + Liên hiệp công nhân các dân tộc LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

17 Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam 1 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 2 Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc 3 Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số 4

18 KẾT LUẬN 1 2 1 2 Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc
Bài 9 VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KẾT LUẬN I. DÂN TỘC VÀ THỰC CHẤT VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1 2 Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của nó trong thời đại hiện nay II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1 2 Phương hướng chung Đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam

19 CÂU HỎI ÔN TẬP, KIỂM TRA 1. Khái niệm dân tộc và thực chất vấn đề dân tộc trong CNXH, ý nghĩa thực tiễn? 2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của nó trong thời đại hiện nay, ý nghĩa thực tiễn? 3. Phương hướng cơ bản giải quyết vấn đề dân tộc trong CNXH, ý nghĩa thực tiễn? 4. Đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, ý nghĩa thực tiễn?

20 HẾT


Tải xuống ppt "chñ nghÜa x· héi khoa häc"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google