Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn Lập trình trên Windows ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn.

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn Lập trình trên Windows ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn
Lập trình trên Windows ThS. Phạm Đức Thành

2 Giới thiệu môn học Mục tiêu
Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows cơ bản & nâng cao. Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET. Giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển tích hợp hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio .NET 2010

3 Giới thiệu môn học Nội dung: (ba nhóm kiến thức chính)
Nền tảng về .NET Framework , cơ bản về ngôn ngữ C# Kiến thức về lập trình ứng dụng trong môi trường Windows với C#: Xây dựng ứng dụng dựa trên Form (Windows Form Application) Cung cấp các kiến thức nâng cao về lập trình đồ hoạ: GDI+

4 Yêu cầu với sinh viên Có kiến thức cơ sở về lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng. Nghe giảng lý thuyết. Đọc các tài liệu tham khảo được cung cấp! Làm tất cả các bài tập do GV cung cấp. Gồm bài tập về nhà Báo cáo thu hoạch môn học Tham gia đầy đủ các buổi TH. Tinh thần làm việc nghiêm túc! Mọi thắc mắc gửi qua mail: Tiêu đề mail: CS14_HoTen_MaSV_Chủ đề

5 Tài liệu tham khảo {1/4} Sách về Ngôn ngữ C#
Tom Archer , “Inside C#”, 2002 Anders Hejlsberg, Mads Torgersen, Scott Wiltamuth, Peter Golde, “C# Programming Language”, Addison Wesley 2011. Charles Petzold, “Programming in the Key of C#”, Microsoft Press 2004. Daniel Solis, “Illustrated C# 2008”, Apress, 2008

6 Tài liệu tham khảo {2/4} Sách về Windows Form
Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Morgan SkinnerandKarli Watson, “Professional C# 2005 with .NET 3.0”, Wrox Press 2007. Peter Sestoft, Henrik I. Hansen, “C# Precisely”, MIT Press 2004. Art Gittleman. “Computing with CSharp and the .NET Framework”, 2003

7 Tài liệu tham khảo {3/4} Sách về GDI+
Rod Stephens , “C# Graphics Programming”, Wrox Press, 2008

8 Phục vụ cho môn học Sinh viên cài đặt các tool sau Địa chỉ download
MS .NET Framework 4.0 MS Visual Studio .NET 2010 Pro (Express) MSDN 2010 Địa chỉ download (1.2GB)

9 ĐLT = ĐD (20%) + QT(20%) + ĐT(60%)
Đánh giá cuối khóa ĐLT = ĐD (20%) + QT(20%) + ĐT(60%) ĐD: điểm danh QT: điểm quá trình ĐLT: điểm lý thuyết Tỷ lệ điểm tham gia có thể thay đổi!

10 Đề cương môn học (1) Chương 1: Giới thiệu Microsoft .NET Platform
1.1 Khái niệm Microsoft .NET Framework 1.2 Kiến trúc .NET CLR Mã quản lý/Không quản lý MSIL CTS CLS BCL Assembly / Assembly cache JIT GC 1.3 Quá trình biên dịch và chạy chương trình 1.4 Các đặc điểm .NET 1.5 Các loại ứng dụng có thể viết với .NET

11 Đề cương môn học (2) Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#
2.1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2 Hệ thống kiểu 2.3 Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu 2.4 Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do…while, foreach 2.5 Lớp, đối tượng và struct 2.6 Phương thức 2.7 Interface 2.8 Property, Mảng và Indexer 2.9 Lớp collection và exception 2.10 Delegate và event

12 Đề cương môn học (3) Chương 3: Windows Form và GDI+
3.1 Form và container 3.2 Các control cơ bản: ListView, TreeView, Menu, ToolBar, StatusBar, TabControl, … 3.3 Dialog 3.4 Ứng dụng MDI Chương 4: Lập trình đồ họa với GDI+ 4.1 Lớp Graphics 4.2 Sự kiện Paint 4.3 Làm việc với Brush và Pen 4.4 Làm việc với Color, Font và Text 4.5 Làm việc với Image

13 Đề cương môn học (4) Chương 5: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET
5.1 Các thành phần trong ADO.NET 5.2 Kết nối cơ sở dữ liệu 5.3 Thực hiện các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu : Insert, Update, Delete 5.4 DataReader và Dataset 5.5 DataGridView 5.6 Crystal Reports

14 Tinh thần học tập


Tải xuống ppt "ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn Lập trình trên Windows ThS. Phạm Đức Thành phamducthanh@huflit.edu.vn."

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google