Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

Bản thuyết trình đang được tải. Xin vui lòng chờ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Các bản thuyết trình tương tự


Bản thuyết trình với chủ đề: "CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ"— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 1:Thuế tạo nguồn thu chủ yếu cho NSNN bởi vì: Thuế thể hiện ý chí của nhà nước Thuế đóng vai trò điều tiết vĩ mô Nguồn thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN Cả a, b và c đều đúng

2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 2:Thuế là: Khỏan thu mang tính chất bắt buộc của nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân Khoản thu duy nhất của nhà nước Khoản thu thứ yếu và nhà nước còn nhiều khoản thu khác Cả a, b và c đều sai

3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 3:Nhà nước thu thuế để: Chứng tỏ quyền lực của nhà nước Phục vụ hoạt động chi tiêu của NN Phục vụ hoạt động từ thiện Cả a, b và c đều đúng

4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 4:Đặc trưng của thuế là: Tính bắt buộc Hoàn trả trực tiếp và không ngang giá Không hoàn trả trực tiếp và không mang tính chất đối giá Cả a và c đều đúng

5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 5:Thuế gián thu bao gồm các loại thuế sau: Thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN Thuế nhà đất, thuế GTGT, Thuế TTĐB, thuế TNCN Thuế XNK, thuế TTĐB, thuế GTGT Cả a , b và c đều sai

6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 6:Nộp thuế là: Bắt buộc của NN đối với các tổ chức, cá nhân Nghĩa vụ của một công dân Hành động tùy thuộc vào tính tự giác của người nộp Cả a và b đều đúng

7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 7:Vai trò của thuế là: Công cụ thứ yếu huy động nguồn lực vật chất cho NN Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô phù hợp với sự phát triển kinh tế của từng kỳ Công cụ thực hiện công bằng xã hội trong doanh thu Cả a và b đều đúng

8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 8:Phân loại thuế căn cứ vào phương thức đánh thuế gồm: Thuế trực thu, thuế gián thu Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản Thuế trung ương, thuế địa phương Thuế tổng hợp, thuế lựa chọn

9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 9:Phân loại thuế căn cứ vào cơ sở tính thuế gồm: Thuế trực thu, thuế gián thu Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản Thuế trung ương, thuế địa phương Thuế tổng hợp, thuế lựa chọn

10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 10:Thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu cho NSNN vì: Thuế không có tính chất hoàn trả trực tiếp Thuế có phạm vi điều tiết rộng Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc

11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 11:Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì: Thuế có tính chất bắt buộc Thuế có tính chất không hoàn trả trực tiếp Thuế có phạm vi điều tiết rộng Thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể kinh tế

12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 12:Yếu tố nào sau đây được xem là “linh hồn” của một sắc thuế: Đối tượng nộp thuế Cơ sở tính thuế Đối tượng tính thuế Thuế suất

13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 13: Loại thuế nào sau đây có thuế suất tăng dần theo mức độ tăng của cơ sở thuế: Mức thuế ổn định Mức thuế tuyệt đối Mức thuế lũy tiến Mức thuế thống nhất

14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 14: Mức điều tiết của Bao hàm trong giá cả HHDV: Thuế trực thu Thuế gián thu Thuế trực thu và thuế gián thu Cả a, b và c đều sai

15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 15: Thuế điều tiết bớt một phần Phát sinh từ hoạt động kinh tế: Thu nhập của nhà sản xuất Thu nhập của người tiêu dùng Thu nhập của nhà sản xuất và thu nhập của người tiêu dùng Cả a, b và c đều sai


Tải xuống ppt "CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ"

Các bản thuyết trình tương tự


Quảng cáo bởi Google